Investiții - Servicii sociale


1. DATE DE IDENTIFICARE

a. DATE GENERALE

Denumire serviciu social

  ”Centrul de îngrijiri la domiciliu”

Adresă poștală serviciu social

Județul Cluj, mun.Gherla, Piața Libertății, nr.3, cod poștal 405300

Număr telefon serviciu social

   Telefon: 0264 – 241.926

   Fax      : 0264 – 241.666

   Mobil  : 0758 –117.191

Pagina web

www.gherla.ro

 

Serie și număr licență de funcționare

Seria LF  Nr.0004172

  Data eliberării: 19.10.2017

 

Tip serviciu social

   ”Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități,                  persoane aflate în situație de dependență”

Cod serviciu social : 8810ID – I

 

Categorie de beneficiari - cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Gherla : - persoane vârstnice ( 65 de ani şi peste 65 de ani)

              - vârstnici singuri;

              - persoane bolnave ( care suferă de o boală acută sau cronică, unele fiind pensionate pe caz de boală)

             - persoane care şi-au pierdut total sau parţial autonomia (conform Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice reglementată prin Hotărârea nr.886/2000)

             - serviciul se adreseaza si persoanelor care sunt lipsiti de un mediu familial suportiv, sau resursele interne ale familiei sau ai aparţinătorilor vârstnicilor sunt limitate;

Număr beneficiari

-115 beneficiari

Număr de personal alocat serviciului social

Total personal : 11 – din care : 1 -  șef serviciu SPAS/asigură conducerea serviciului

                                                  1 - asistent social

                                                  1 – medic

                                                  2 – asistent medical

                                                  6 – îngrijitori la domiciliu

 

 

b. MISIUNEA ȘI SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

Misiunea  Serviciului Public de Asistenţă Socială prin Centrul de îngrijiri la domiciliu este  de a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, de a susţine persoanele aflate în dificultate, precum şi pentru a preveni excluziunea socială a persoanelor vârstnice.

Toate persoanele vulnerabile au acces la servicii sociale şi beneficiază de tratament egal, evitându-se orice formă de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de altă natură.

Valori : - demnitatea fiecărei persoane

              - respectarea drepturilor omului

              - egalitate de şanse

              - solidaritate

              - respect

              - implicare

              - toleranţă

              - responsabilitate

              - transparenţă

Scopul serviciului este asigurarea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente, în vederea prevenirii limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, creșterea capacității de autosusținere a persoanelor vârstnice cu risc de a deveni dependente, prin vizite la domiciliu, asistență și consiliere socială, prin ajutor acordat pentru activitățile de bază și activitățile instrumentale ale vieții zilnice.

 

 

2. DESCRIEREA MODELULUI DE BUNĂ PRACTICĂ

2.1. Cadrul legal de organizare și funcționare

Serviciul social "Centrul de îngrijiri la domiciliu" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, Legea nr. 17/2000, Legea nr.448/2006, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului și a prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ordinului nr.2126/05.11.2014, privind aprobarea Standardelor minime de calitate – Anexa nr.8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu a obținut în octombrie 2017 Licența de funcționare, emisă pentru o perioadă de 5 ani.

2.2. Necesitatea și importanța serviciilor oferite

Serviciile centrului de îngrijiri au un rol important având în vedere problemele cu care se confruntă persoanele bolnave sau persoanele de vârsta a treia.

În urma unei evaluări pe raza adminsitrativ-teritorială a municipiului Gherla, s-au identificat mai multe probleme  cu care se confruntă vârstnicii. Analizând răspunsurile la întrebarea „Care credeți că este cea mai mare problemă cu care se confruntă un vârstnic”, ei au descris problemele cu care se confruntă, conturându-se patru categorii majore, acestea fiind   boala, singurătatea, lipsa familiei şi sărăcia.

 

        Rezultatul obținut demonstrează că persoanele vârstnice au nevoie de ajutor şi susţinere continuă atât din partea familiei, al mediului în care trăiesc, cât şi din partea specialiştilor.

Având în vedere importanţa menţinerii persoanei vârstnice în mediul său de viaţă,  măsura de sprijin prioritară acordată  trebuie să fie reprezentată de îngrijirea la domiciliu.

2.3. Funcționare - Servicii oferite

       Centrul funcționează în spațiul propriu al furnizorului de servicii sociale și este compus din: - o sală de primire a beneficiarilor;

      - birou pentru personalul de specialitate;

       - sală de gimnastică dotata cu aparate destinate activităților de recuperare;

       - spațiu pentru materiale de curățenie;

       - baie.

Personalul care furnizează servicii sociale este calificat, cu studii de specialitate în domeniul social și medical.

Echipa multidisciplinară este formată din: șef serviciu SPAS/șef centru, 1 medic, 2 asistenți medicali, 1 asistent social și 6 îngrijitori la domiciliu.

         Pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice dependente Centrul de îngrijiri la domiciliu oferă următoarele servicii:

•  monitorizarea funcțiilor vitale;

• ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice – igiena corporală, îmbrăcare și   dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare);

• ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice - (prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionarea bunurilor, activități de petrecere a timpului liber);

•  efectuarea tratamentelor conform indicațiilor medicale;

•  educație pentru sănătatea beneficiarului și familiei acestuia;

•  supravegherea beneficiarului care participă la gimnastică recuperatorie.

 

2.4. Accesarea și acordarea serviciilor Centrului de îngrijiri la domiciliu

Serviciile sociale  se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate sau  a reprezentantului legal al acesteia.

Serviciile de îngrijiri  la domiciliu se acordă pe baza de recomandare pentru îngrijiri la domiciliu, recomandare făcută de către medicul de familie.

Dreptul la servicii sociale se stabileşte pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice (conform H.G. Nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice).

Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu se stabilesc pe baza evaluării nevoilor şi încadrării în grade de dependenţă, a situaţiei economice şi sociale a persoanei vârstnice.

Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează Fişa de evaluare sociomedicala – geriatrică (conform H.G. 886/2000).

Centrul de Ȋngrijiri la Domiciliu asigură beneficiarilor serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile prevederilor legale (Ordinul Ministerului Muncii nr.73/2005).

Serviciul este acordat gratuit pentru toate categoriile de beneficiari, activitățile și serviciile sunt motivate de scopul de a răspunde unei nevoi sociale, pentru îmbunătățirea calității vieții a persoanelor vârstnice.

În prezent sunt 115 persoane  înscrise, pentru a beneficia de serviciile centrului.

Toți cei înscriși sunt vizitați periodic, conform planificării, de către medicul și asistenții medicali ai centrului pentru monitorizarea parametrilor fiziologici.

Din totalul beneficiarilor,  42 beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, servicii stabilite pe baza evaluării nevoilor individuale şi încadrării în grade de dependenţă a persoanei, precum și în baza planului individualizat de asistență și îngrijire.

La recomandarea medicilor de specialitate, 16 beneficiari participă la gimnastică recuperatorie în sala amenajată a centrului, sub supravegherea personalului medical propriu.

Serviciul monitorizează atât activitățile aferente îngrijirii personale la domiciliu cât și situația beneficiarilor și gradul de satisfacție ai acestora cu privire la activitățile desfășurate.

 

3. ELEMENTELE DE NOUTATE/ORIGINALITATE

Elemente de noutate/originalitate în serviciile sociale furnizate de către Centrul de îngrijiri la domiciliu, care au scopul de a produce o schimbare socială în sensul unei îmbunătățiri a situației existente și a unei creșteri a calității vieții persoanelor vârstnice dependente constau în următoarele:

1. - participarea directă a vârstnicilor în definirea priorităților, a problemelor sociale ale acestora și a soluțiilor la respectiva problemă socială – beneficiarii sunt încurajați să participe activ la evaluări/reevaluări, să-și exprime preferințele și dorințele.

2. - serviciile acordate de centrul de îngrijiri sunt gratuite – cheltuielile fiind suportate în întregime din bugetul local al Municipiului Gherla - activitățile și serviciile sunt motivate de scopul de a răspunde unei nevoi sociale, pentru prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, promovarea participării socialeactive şi demne a persoanelor   vârstnice;

3. -serviciile acordate au potențialul de a produce o schimbare socială cu impact direct asupra participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice - având în vedere importanţa menţinerii persoanei vârstnice în mediul său de viaţă,  măsura de sprijin prioritară acordată  trebuie să fie reprezentată de îngrijirea la domiciliu, iar în cămine să ajungă doar vârstnicii care au nevoie şi de asistenţă medicală.

4.- vârstnicii sunt antrenati în diferite activități pentru prevenirea, înlăturarea sedentarismului, depresiei, a sentimentului singurătății și a inutilității ( plimbări, ieșiri împreună cu îngrijitorul la domiciliu, la efectuarea de cumpărături - din magazine, piața agro-alimentară, etc.)

5. – consilierea varstnicului si a familiei acestuia pentru o viață  sănătoasă si o alimentatie sănătoasă  - consiliere efectuata de catre personalul medical al centrului.

 

  1. REZULTATELE ȘI IMPACTUL SERVICIULUI SOCIAL ASUPRA BENEFICIARILOR ȘI COMUNITĂȚII

 

  • Scăderea numărului de persoane vârstnice care necesita instituţionalizare.
  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii, a stării de sănătate atât fizice cât şi a igienei mentale, cu păstrarea independenţei maxim posibile în raport cu condiţia proprie.
  • Beneficiarii serviciilor sociale se bucură de un confort fizic sporit, recapătă demnitatea umană, prin serviciile oferite sunt prevenite apariţiile bolilor datorate igienei precare, sărăciei, singurătăţii, cum sunt bolile infecţioase, subnutriţia, depresiile, etc.
  • Diferitele probleme administrative ale beneficiarilor sunt rezolvate la timp şi cu un cost şi efort minim din partea lor, asigurându-le o integrare mai bună în societate.             
  • Rezultate așteptate :
  • pe termen scurt : - prevenirea apariției bolilor datorate igienei precare, sărăciei, singurătății;

- îmbunătățirea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor;

- obținerea echilibrului pentru mers, și a gestualității uzuale;

- obținerea unei independențe și a siguranței mai mari.

pe termen mediu :   - îmbunătățirea calității vieții, implicarea în viața civică;

- înaintare în vârstă în condiții optime de sănătate;

- reglarea emoțională, bunăstare psihologică, autonomie în viață.

pe termen lung : - scăderea numărului de persoane vârstnice care necesită instituționalizare;

- prelungirea și îmbunătățirea calității vieții, promovarea participării socialeactive și demne a persoanelor vârstnice.

 

 

5. ALTE ASPECTE IMPORTANTE

La 20 octombrie 2011, conform datelor Institutului Naţional de Statistică populaţia municipiului Gherla a fost de 20.982 locuitori, din care 3.030 de locuitori cu vârsta de peste 65 de ani, reprezentând un procent de 14% din numărul total al locuitorilor (Sursă INSSE – Recensământul populației 2011), dar putem observa ca numărul persoanelor vârstnice fără sprijin familial este în continuă creştere, mai ales din cauza migraţiei în masă peste hotare a populaţiei active.

În trecut familia extinsă oferea membrilor ei siguranţă, dar astăzi membrii familiilor sunt copleşiţi de problemele vieţii cotidiene, iar cei mai afectaţi sunt bătrânii. Din cauza problemelor de sănătate activitatea lor este îngreunată. Capacitatea lor fizică fiind diminuată, au o viaţă mai puţin activă din punct de vedere social, care constituie o problemă mai gravă la vârstnicii care locuiesc singuri şi nu au nici vizitatori. Aceştia sunt extrem de sensibili şi vulnerabili şi suferă din cauza singurătăţii. În cazul acestor vârstnici riscul marginalizării şi excluziunii sociale este mult mai ridicat. Sunt bătrâni care şi-au pierdut abilităţile pentru activităţile zilnice şi se confruntă cu probleme de sănătate multiple. Se simt inutili şi trăiesc cu sentimentul că sunt excluşi din viaţa socială.

La ora actuală pentru mulţi vârstnici centrele rezidenţiale sunt singura alternativă, însă ca să  prindă un loc într-un camin, vârstnicii stau pe liste de aşteptare.

Persoanele vârstnice sunt o categorie  de persoane defavorizate şi stigmatizate de către o mare parte din societate. Ei sunt consideraţi persoane inutile, un fel de “ghimpe” în viaţa tinerilor, spunem că se îmbolnăvesc  uşor şi stau tot timpul în pat, că se plâng de milă, uită tot, nu mai sunt în stare de nimic.

Persoanele vârstnice trebuie ajutate ca să se poată simţi utile şi să aibă o bătrânţe demnă. Trebuie să ne reeducăm pe noi pentru a le  depăşi prejudecăţile şi a “privi cu alţi ochi” oamenii vârstnici.

Trebuie să avem respect pentru pentru vârstnici  și pentru contribuțiile lor  în societate. Diversificarea serviciilor sociale şi creşterea calităţii serviciilor existente trebuie să reprezinte un obiectiv important în domeniul protecţiei sociale.

Prin serviciile sociale acordate, Centrul de îngrijiri la domiciliu îşi asumă un rol social important, servind cauza unor grupuri dezavantajate ale societăţii,  reprezentat de persoane vârstnice.

DATE DE IDENTIFICARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

▪Denumire furnizor servicii sociale

   Serviciul Public de Asistență Socială

Adresă furnizor servicii sociale

Jud.Cluj, mun.Gherla, str.Bobîlna, nr.2, Cod poștal: 405300

Date contact furnizor servicii sociale

Telefon : 0264 – 241.926

Fax      : 0264 – 241.666

E-mail : rozsika.caraba@gherla.ro

                alina.tecar@gherla.ro

Pagina web : www.gherla.ro

Serie și număr certificatului de acreditare

Seria AF nr.000651

Data eliberării : 25.04.2014

CUI

Municipiul Gherla - 4349071

 

Înapoi