ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 938/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 931/17.01.2022

 

 

REFERAT

Privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

Prin adresa nr. 18.994 din data de 21.12.2021, domnul A. D. F. aduce la cunostinta autoritatilor publice locale intentia de a dona catre municipiul Gherla, terenul in suprafata de 175 mp inscris in cartea funciara nr. 56241, avand numar cadastral 56241, in vederea realizarii strazilor, conform Planului Urbanistic Zonal “Lotizari pentru locuinte str. Tineretului”, aprobat prin HCL 32/27.03.2007.

Tinand seama de dispozitiile Art. 291 alin.3, lit.a) din OUG 57/2019 care prevede : (3) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile administrativ-teritoriale se aprobă prin:

    a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile;

Avand in vedere cele de mai sus prezentate, propun aprobarea acceptarii donatiei suprafetei de teren de 175 mp avand numar cadastral 56241, si trecerea terenului dobandit in proprietatea publica a municipiului Gherla, in vederea amenajarii drumului conform PUZ “Lotizari pentru locuinte str. Tineretului”, aprobat prin HCL 32/27.03.2007.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

-----------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 936/7/17.01.2022

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.           din       2022

privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Examinand referatul nr. 931/17.01.2022 al Primarului municipiului Gherla; vazand raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 934/17.01.2022;

Văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. c), Art.139 alin (2); art. 196 al. 1 lit. a) si Art.291 alin (3) lit.a) din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Municipiul Gherla accepta donatia suprafetei de teren de 175 mp, cu numar cadastral 56241, cu categoria de folosinta faneata. situata in intravilanul municipiului Gherla.

  Art.2: Se aproba trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotarare in proprietatea publica a municipiului Gherla, cu categoria de folosinta drum.

  Art.3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Gherla, Dragan Ionel – Ovidiu cu semnarea actului de donatie la Notarul Public.

  Art.4: Se aproba plata tuturor cheltuielilor ocazionate cu indeplinirea operatiunilor de transfer al dreptului de proprietate in sarcina Primariei Municipiului Gherla.

  Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza autoritatea executiva.

         

 

                                                            PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL

 

Înapoi la proiecte