ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 932/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 107/04.01.2022

 

 

REFERAT

Privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

In conformitate cu prevederile Art. 12 alin.12.1 din actul constitutiv al SC ADP Gherla SA conform caruia

Actionarul unic, respectiv  autoritatea tutelara – Municipiul Gherla, isi va numi 3(trei) reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor si va aproba mandatul acestora. Mandatul reprezentantilor este pe o perioada de 4(patru) ani si este revocabil.

Avand in vedere demisia unui membru dintre cei trei reprezentanti  ai actionarului unic Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA, inregistrata sub numarul 15452/19.10.2021 de catre domnul Neamtu Vasile care a fost desemnat prin HOTĂRÂREA NR. 105/21.12.2020 a Consiliului Local.

Fiind necesara completarea numarului reprezentantilor Municipiului Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP SA Gherla, pentru ocuparea locului vacantat de domnul Neamtu Vasile prin demisie Consiliul Local va desemna un alt reprezentant .

In acest sens s-a intocmit  Proiect de hotarare privind  numirea si mandatarea reprezentantului actionarului unic – Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

----------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 928/6/17.01.2022

PROIECT DE HOTARARE

Privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

                Examinând Referatul de aprobare cu nr. 107/04.01.2022 inițiat de Primarul Municipiului Gherla dl. Drăgan Ionel Ovidiu;

            Văzând raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 110/04.01.2022;

            Văzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța(1) pct.2 lit „a”  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art.133, art.196 alin (1) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

                                                      H O T A R A R E:

           

            Art.1.  Se modifica Art.1 din HCL 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991, in sensul ca se inlocuieste domnul Neamtu Vasile cu ____________________________________ ca si  reprezentant al actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 .

            Restul articolelor din HCL 105/21.12.2020 raman neschimbate.

            Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă , membrii comisiei si SC ADP Gherla SA.

Art. 3    Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii nominalizați

 

 

INITIATOR,

PRIMAR,

DRAGAN IONEL-OVIDIU

 

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT                  

                                  MIHAI ROTAR

 

 

 

Înapoi la proiecte