ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1040/18.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                 

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1007/18.01.2022

 

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011 să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având în vedere cele de mai sus propun Consiliului local al Municipiului Gherla spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                            INIȚIATOR

                                                               PRIMAR

                                                  DRĂGAN IONEL-OVIDIU

----------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1039/9/18.01.2022

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

           Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Având în vedere:

            - Referatul cu nr.1007/18.01.2022, al Primarului Municipiului Gherla și Raportul de specialitate cu nr.1008/18.01.2022, întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

            În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 și 7,  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin.1, 2 și 3 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.196, alin.1, lit.b din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă Planul de actiune și lucrările de interes local pe anul 2022 - conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Gherla va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

                                                         DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                    ROTAR MIHAI

--------------------------------------------------

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022

 

Înapoi la proiecte