ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 923/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 920/17.01.2022

 

 

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

 

Prin adresa cu nr. 905/17.01.2022 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 11.02.2022, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier Mureșan Marius - Mircea în vederea votării pentru la punctul de pe ordinea de zi,  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în Adunarea Generală a  Acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 922/5/17.01.2022

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022;

Examinând referatul  nr. 920/17.01.2022  întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196, alin. 1, litera a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul Mureșan Marius - Mircea, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA la ședința ordinară din data de 11.02.2022, ora 11.00, în sensul de a vota pentru la punctul înscris pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Mureșan Marius - Mircea  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               ROTAR MIHAI

 

-------------------------------------------------------------------------

ANEXA - CONVOCATOR COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

Înapoi la proiecte