ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1185/20.01.2022

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  1121/19.01.2021

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind reaprobarea indicatorilor tehnnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023)  și a cofinanțării proiectului ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor din cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020

 

 

 

Prin adresa nr. 1034/11.01.2022 înregistrată la noi sub nr. 840/14.01.2022 Compania de Apă Someș SA cu sediul în municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.7, ca urmare a prevederilor HG 379/2020 privind Metodologia de ajustare a prețurilor în cadrul devizului general aferent proiectului de infrastructură finanțat prin POIM 2014-2020 a întocmit documentația necesară în scopul actualizării valorii proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Din adresă rezultă că indicatorii tehnico-economici revizuiți ai ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” au fost aprobați în cadrul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Companiei de Apă Someș SA în data de 04.01.2022, sens în care s-a emis avizul nr. 208/04.01.2022.

În vederea necesității ajustării valorii proiectului trebuie emisă o Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a majorării  cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020”.

Municipiul Gherla va asigura cofinanțarea pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” din bugetul local în sumă de 102.974 euro ( cu 4.848 euro mai mult decât cofinanțarea inițială de 98.126 euro).

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun reaprobarea indicatorilor tehnico-economice, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor din cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                            Primar,

                                                                                                   Drăgan Ionel-Ovidiu

---------------------------------------------

România                                                                                             

Județul CLUJ                                                                         

Consiliul Local GHERLA

NR. 1184/11/20.01.2022

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ________

din data de ________________

 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în sedință publică în data de 28.01.2022,

 

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr.  1121/19.01.2022 al  Primarului Municipiului Gherla;

- Adresa Companiei de Apă SOMEȘ S.A. nr. 1034/11.01.2022;

- Avizul initial al Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr. 25150/10.09.2018

- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr.208/04.01.2022, emis ca urmare a ajustarii preturilor in cadrul devizului general al POIM, conform HG 379/2020;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;

- Prevederile art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Hotararea Consiliului Local Gherla nr.71/20.09.2018;

- Hotararea de Guvern nr.379/2020.

 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, a Strategiei de tarifare și a Schemei de finanțare a proiectului;

 

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. d și art. 139 alin.3 lit. e OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședința ordinară de lucru, adoptă prezenta:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiti cuprinși în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A., și

 

 

Art. 2. Se aprobă majorarea participarii municipiului Gherla, prin Consiliul Local Gherla, la cofinanțarea pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiul de fezabilitate și ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023” (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

             (2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Consiliul Județean Cluj să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Consiliul Județean Cluj.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               Rotar Mihai

 

 

Înapoi la proiecte