ian2022/proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022 si proces verbal

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 369/07.01.2022

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind afișarea proiectului

bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022

 

           

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. 3 din legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, Municipiul Gherla publică proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022.

Aducem la cunoștință publică faptul că în 15 zile de la publicarea bugetului, respectiv până în 23.01.2022, cetățenii Municipiului Gherla pot depune contestații privind proiectul bugetului, contestații care vor fi depuse la secretariatul Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate și anexele a fost afișat în data de 07.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla, pe site – ul gherla.ro, comunicat la gherlainfo și va fi dezbătut în următoarea ședință din luna ianuarie.

 

               PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                     ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

 

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 364/07.01.2022

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2022

 

            Obiectul  prezentului  proiect  îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2022.

 

          Avand in vedere legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 precum si adresele Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 2/03.01.2022 si nr. 89/05.01.2022 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din TVA si din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unitati administrative care stau la baza fundamentarii bugetelor locale pe anul 2022, si luand in considerare executia bugetara a anului precedent s-a procedat la intocmirea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

          La partea de venituri bugetul local al anului 2022 este in suma de 72 937 mii lei compusa din:

  • 21385 mii lei – cote si sume din impozitul pe venit
  • 8711 mii lei – sume defalcate din TVA
  • 3915 mii lei - impozite si taxe pe proprietate
  • 1885 mii lei- taxe pt utilizarea bunurilor
  • 1341 mii lei- inchirieri si concesiuni
  • 32865 mii lei- finantari nerambursabile
  • 2835 mii lei- alte venituri

La acestea se adauga excedentul bugetului local la 31.12.2021 in suma de 3767.92 mii lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2022 va avea la partea de cheltuieli suma de 76 704,92 mii lei din care 35373 mii lei la sectiunea de functionare si 41331.92 mii lei la sectiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a facut functie de solicitarile compartimentelor de specialitate si a institutiilor subordonate.

Bugetul local al municipiului Gherla este prezentat pe capitole si aliniate la partea de venituri in anexa nr. 1, iar la partea de cheltuieli in anexa nr. 2.

Lista de investitii propusa in anul 2022 este prezentata in aneza nr.3.

Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2022 inregistreaza la partea de venituri suma de 21884 mii lei, la care se adauga excedentul anului 2021 in suma de 192.28 mii lei astfel bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2022 inregistreaza la partea de cheltuieli suma de 22036.28 mii lei si este prezentat in anexa nr. 4.

In anexa nr. 5 este prezentata repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din TVA si a celor alocate din bugetul local pentru sustinerea invatamantului preuniversitar de stat.

In anexa 6 este prezentata situatia numarului de personal si a cheltuielilor salariale, iar in anexa nr. 7 este prezentat programul activitatilor culturale al casei de cultura Gherla.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile sectiunii de functionare respectandu-se astfel prevederile legale.

Avand in vedere resursele financiare de care dispunem in anul 2022 si nevoile comunitatii, prezentul proiect de buget prezentat si supus aprobarii consiliului local,  reprezinta cea mai buna forma de cheltuire echilibrata a banului public si de eficienta economica astfel incat sa satisfaca cat mai mult nevoile comunitatii gherlene.

 

PRIMAR

DRAGAN IONEL OVIDIU

 

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 368/2/07.01.2022

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, proiect din iniţiativa primarului;

          Avand in vedere  referatul nr. 364/07.01.2022 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 365/07.01.2022  şi văzând avizele   comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 39 alin. 3 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2022  nr. 317/2021, Deciziile Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj-Napoca, nr. 2/03.01.2022 și nr.89/05.01.2022 privind indicatorii pe anul 2022;             

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 care la partea de venituri înregistrează suma de  72 937.00 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 76 704,92 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 35 373,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 41 331,92 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2022 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2022  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 844,00 mii lei si la partea de cheltuieli suma de 22 036,28 mii lei conform anexei nr.4.;

Art.4:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 5: Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2022 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 6 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport (cod 670501) a sumei de 100 mii lei pentru activitati sportive pe anul 2022 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 7 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii și construcție locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

Art 9 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                             DRAGAN IONEL OVIDIU

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                MIHAI ROTAR

 

anexa 1 venituri 2022

anexa 2 cheltuieli 2022

anexa 3 lista de investiții 2022

anexa 4 autofinantate 2022

PROCES VERBALÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice