PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1117/19.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2022–2023

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2022–2023

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------------------------------------

Referat de aprobare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Gherla

 

--------------------------------------------------------

Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Gherla

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1040/18.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                 

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1007/18.01.2022

 

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011 să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având în vedere cele de mai sus propun Consiliului local al Municipiului Gherla spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                            INIȚIATOR

                                                               PRIMAR

                                                  DRĂGAN IONEL-OVIDIU

----------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1039/9/18.01.2022

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

           Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Având în vedere:

            - Referatul cu nr.1007/18.01.2022, al Primarului Municipiului Gherla și Raportul de specialitate cu nr.1008/18.01.2022, întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

            În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 și 7,  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin.1, 2 și 3 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.196, alin.1, lit.b din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă Planul de actiune și lucrările de interes local pe anul 2022 - conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Gherla va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

                                                         DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                    ROTAR MIHAI

--------------------------------------------------

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 932/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 107/04.01.2022

 

 

REFERAT

Privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

In conformitate cu prevederile Art. 12 alin.12.1 din actul constitutiv al SC ADP Gherla SA conform caruia

Actionarul unic, respectiv  autoritatea tutelara – Municipiul Gherla, isi va numi 3(trei) reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor si va aproba mandatul acestora. Mandatul reprezentantilor este pe o perioada de 4(patru) ani si este revocabil.

Avand in vedere demisia unui membru dintre cei trei reprezentanti  ai actionarului unic Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA, inregistrata sub numarul 15452/19.10.2021 de catre domnul Neamtu Vasile care a fost desemnat prin HOTĂRÂREA NR. 105/21.12.2020 a Consiliului Local.

Fiind necesara completarea numarului reprezentantilor Municipiului Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP SA Gherla, pentru ocuparea locului vacantat de domnul Neamtu Vasile prin demisie Consiliul Local va desemna un alt reprezentant .

In acest sens s-a intocmit  Proiect de hotarare privind  numirea si mandatarea reprezentantului actionarului unic – Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

----------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 928/6/17.01.2022

PROIECT DE HOTARARE

Privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

                Examinând Referatul de aprobare cu nr. 107/04.01.2022 inițiat de Primarul Municipiului Gherla dl. Drăgan Ionel Ovidiu;

            Văzând raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 110/04.01.2022;

            Văzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța(1) pct.2 lit „a”  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art.133, art.196 alin (1) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

                                                      H O T A R A R E:

           

            Art.1.  Se modifica Art.1 din HCL 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991, in sensul ca se inlocuieste domnul Neamtu Vasile cu ____________________________________ ca si  reprezentant al actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 .

            Restul articolelor din HCL 105/21.12.2020 raman neschimbate.

            Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă , membrii comisiei si SC ADP Gherla SA.

Art. 3    Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii nominalizați

 

 

INITIATOR,

PRIMAR,

DRAGAN IONEL-OVIDIU

 

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT                  

                                  MIHAI ROTAR

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 938/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 931/17.01.2022

 

 

REFERAT

Privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

 

Prin adresa nr. 18.994 din data de 21.12.2021, domnul A. D. F. aduce la cunostinta autoritatilor publice locale intentia de a dona catre municipiul Gherla, terenul in suprafata de 175 mp inscris in cartea funciara nr. 56241, avand numar cadastral 56241, in vederea realizarii strazilor, conform Planului Urbanistic Zonal “Lotizari pentru locuinte str. Tineretului”, aprobat prin HCL 32/27.03.2007.

Tinand seama de dispozitiile Art. 291 alin.3, lit.a) din OUG 57/2019 care prevede : (3) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile administrativ-teritoriale se aprobă prin:

    a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile;

Avand in vedere cele de mai sus prezentate, propun aprobarea acceptarii donatiei suprafetei de teren de 175 mp avand numar cadastral 56241, si trecerea terenului dobandit in proprietatea publica a municipiului Gherla, in vederea amenajarii drumului conform PUZ “Lotizari pentru locuinte str. Tineretului”, aprobat prin HCL 32/27.03.2007.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

-----------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 936/7/17.01.2022

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.           din       2022

privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241 situata in municipiul Gherla, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Examinand referatul nr. 931/17.01.2022 al Primarului municipiului Gherla; vazand raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 934/17.01.2022;

Văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. c), Art.139 alin (2); art. 196 al. 1 lit. a) si Art.291 alin (3) lit.a) din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Municipiul Gherla accepta donatia suprafetei de teren de 175 mp, cu numar cadastral 56241, cu categoria de folosinta faneata. situata in intravilanul municipiului Gherla.

  Art.2: Se aproba trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotarare in proprietatea publica a municipiului Gherla, cu categoria de folosinta drum.

  Art.3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Gherla, Dragan Ionel – Ovidiu cu semnarea actului de donatie la Notarul Public.

  Art.4: Se aproba plata tuturor cheltuielilor ocazionate cu indeplinirea operatiunilor de transfer al dreptului de proprietate in sarcina Primariei Municipiului Gherla.

  Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza autoritatea executiva.

         

 

                                                            PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1012/18.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 930/17.01.2022

 

 

REFERAT

privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică

a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”

 

 

Prin adresa nr. 17.469 din data de 26.11.2021, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Avram Iancu” al Judetului Cluj solicita emiterea unei hotarari de Consiliu Local, in vederea operationalizarii punctului de lucru ce va deservi o subunitate de Pompieri si SMURD in Municipiul Gherla.

Imobilul este situat in municipiul Gherla, str. Victoriei, nr. 15 este inscris in Cartea funciara nr.52150 Gherla avand numarul cadastral 52150 – C1, cu denumirea “Subunitate SMURD – Punct de lucru Gherla” avand suprafata construita la sol de 278 mp , suprafata construita desfasurata de 716 mp cu regimul de inaltime P+E+M, avand fundatia din beton, zidaria din caramida , acoperita cu tabla plana faltuita, compusa, la parter din : hol cu casa scarii, grup sanitar, C.T. magazie 1 , magazie 2, magazie 3, depozit PM 1, sala dezinfectare, sala curatenie, sala sterilizare, garaj ambulanta, garaj autospeciale, incapere deseuri; la etaj din: hol cu casa scarii, spalatorie, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, hol, vestiar barbati, vestiar femei, dormitor barbati, dormitor femei, depozit E1, camera de zi + oficiu, dispecerat; la mansarda: hol cu casa scarii, sas, depozit M1, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, birou, sala de curs 1, . Constructia a fost edificata in anul 2021, detine certificat de performanta energetica si nu are lift.

Conform listei de inventar, valoarea de inventar a bunurilor care se predau in folosinta gratuita este de 3.429.101,36 lei si se compune din : valoarea constructiei = 3.203.577,89 lei , la care se adauga valoarea terenului de 91.871,00 lei; mijloace fixe in valoare de 44.559,55 lei si obiecte de inventar in valoare de 89.092,92 lei .    

Termenul de predare primire este de 10 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Cu ocazia predarii primirii se va incheia un proces verbal de catre o comisie stabilita printr-o dispozitie a primarului Municipiului Gherla.

Dreptul de administrare se va inscrie in cartea funciara a imobilului de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Avram Iancu” al Judetului Cluj.  

Autoritatea executiva propune incheierea unui contract de administrare in  care sa se regaseasca drepturile si obligatiile corelative ale partilor, conform dispozitiilor legale .

Avand in vedere cele de mai sus prezentate, propun aprobarea darii in administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

-----------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIU LOCAL

Nr. 1011/8/18.01.2022

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.           din       2022

privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică

a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind darea administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Examinand referatul de aprobare nr. 930/17.01.2022 al Primarului municipiului Gherla; vazand raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 935 din 17.01.2022 ;

Văzând avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispozitiilor  Art. 108 alin.(1) lit. a); art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. a) ; art. 196 al. 1 lit. a) si Art. 298 – 301 din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:  Se aproba darea in administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”,  situat in municipiul Gherla, str. Victoriei, nr. 15, inscris in Cartea funciara nr.52150 Gherla avand numarul cadastral 52150 – C1, cu denumirea “Subunitate SMURD – Punct de lucru Gherla” avand suprafata construita la sol de 278 mp , suprafata construita desfasurata de 716 mp cu regimul de inaltime P+E+M, avand fundatia din beton, zidaria din caramida , acoperita cu tabla plana faltuita, compusa, la parter din : hol cu casa scarii, grup sanitar, C.T. magazie 1 , magazie 2, magazie 3, depozit PM 1, sala dezinfectare, sala curatenie, sala sterilizare, garaj ambulanta, garaj autospeciale, incapere deseuri; la etaj din: hol cu casa scarii, spalatorie, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, hol, vestiar barbati, vestiar femei, dormitor barbati, dormitor femei, depozit E1, camera de zi + oficiu, dispecerat; la mansarda: hol cu casa scarii, sas, depozit M1, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, birou, sala de curs 1, . Constructia a fost edificata in anul 2021, detine certificat de performanta energetica si nu are lift.

          Dreptul de administrare se va inscrie in cartea funciara a imobilului de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Avram Iancu” al Judetului Cluj.  

          Valoarea de inventar a bunurilor care se predau in folosinta gratuita este de 3.429.101,36 lei si se compune din : valoarea constructiei = 3.203.577,89 lei , la care se adauga valoarea terenului de 91.871,00 lei; mijloace fixe in valoare de 44.559,55 lei si obiecte de inventar in valoare de 89.092,92 lei .

  Art.2: Destinatia bunurilor transmise in administrare va fi de  Subunitate de Pompieri si SMURD in Municipiul Gherla.

  Art.3: Termenul  de predare primire este de 10 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Cu ocazia predarii primirii se va incheia un proces verbal de catre o comisie stabilita printr-o dispozitie a primarului Municipiului Gherla.

  Art.4: Se aproba contractul de administrare prevazut in anexa 1 la prezenta hotarare.

  Art.5: Se imputerniceste primarul Municipiului Gherla, domnul Dragan Ionel – Ovidiu cu semnarea contractului de administrare care va fi incheiat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Avram Iancu” al Judetului Cluj.  

    Art.6: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza autoritatea executiva.

         

 

                                                            PRIMAR

                               DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL

----------------------------------------------------------------------

Contract de administrare


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1327/21.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a imobilului – Sinagoga din GHERLA situat în municipiul Gherla, str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a imobilului – Sinagoga din GHERLA situat în municipiul Gherla, str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                     ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1324/21.01.2022

 

 

REFERAT

privind preluarea în administrare a imobilului – Sinagoga din GHERLA situat în municipiul Gherla, str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla

 

 

Ținând seama de adresa nr.411/16.06.2021 prin care Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (FCER-CM), solicita sprijinul municipiului Gherla pentru transformarea lacasului de cult intr-un obiectiv care va fi redat si dedicat intregii comunitati , precum si de adresa cu numarul 16.890/16.11.2021 prin care comunica pozitia Rabinatului cu privire la incheierea unui contract de administrare

Având în vedere intenția municipiului Gherla de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a imobilului - Sinagoga din GHERLA” situat în municipiul Gherla,str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla.

În conformitate cu prevederile art.792-799 Cod Civil, autoritatea executiva propune preluarea în administrare a imobilului – “Sinagoga din GHERLA” situat în municipiul Gherla,str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla, numar cadastral 741, 742, in suprafata de 648 mp, format din Sinagoga evreiasca, cu 2 camere la parter, casa scarilor si o incapere la etaj, cu fundatia din piatra, zidarie din caramida, invelita cu tigla.

Cu ocazia predarii primirii se va incheia un proces verbal de catre o comisie stabilita printr-o dispozitie a primarului Municipiului Gherla.

Dreptul de administrare se va inscrie in cartea funciara a imobilului de catre autoritatea executiva.

Autoritatea executiva propune incheierea unui contract de administrare in  care sa se regaseasca drepturile si obligatiile corelative ale partilor, conform dispozitiilor legale .

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

DRAGAN IONEL-OVIDIU

----------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 1326/14/21.01.2022

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.           din       2022

privind preluarea în administrare a imobilului – Sinagoga din GHERLA situat în municipiul Gherla, str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1324/21.01.2022 , intocmit de catre primarul municipiului Gherla, in calitate de initiator prin care propune preluarea în administrare a imobilului – “Sinagoga din GHERLA” situat în municipiul Gherla,str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla, numar cadastral 741, 742, in suprafata de 648 mp, format din Sinagoga evreiasca, cu 2 camere la parter, casa scarilor si o incapere la etaj, cu fundatia din piatra, zidarie din caramida, invelita cu tigla.

Ținând seama de adresa nr.411/16.06.2021 prin care Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (FCER-CM), solicita sprijinul municipiului Gherla pentru transformarea lacasului de cult intr-un obiectiv care va fi redat si dedicat intregii comunitati , precum si de adresa cu numarul 16.890/16.11.2021 prin care comunica pozitia Rabinatului cu privire la incheierea unui contract de administrare

Având în vedere intenția municipiului Gherla de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a imobilului - Sinagoga din GHERLA” situat în municipiul Gherla,str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla.

Vazand raportul de specialitate al Biroului Juridic nr. 1325/21.01.2022;

Văzând avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.792-799 Cod Civil.

În temeiul art. 129 alin. (14), respectiv art. 196 alin. (1). lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara de lucru

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă preluarea în administrarea Municipiului Gherla a imobilului - Sinagoga din GHERLA” situat în municipiul Gherla, str. Crisan nr.46/B, înscris în CF nr. 53835 Gherla, numar cadastral 741, 742, in suprafata de 648 mp, format din Sinagoga evreiasca, cu 2 camere la parter, casa scarilor si o incapere la etaj, cu fundatia din piatra, zidarie din caramida, invelita cu tigla, pe o perioada de 25 de ani.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de administrare între Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (FCER-CM),  și Municipiul Gherla pentru imobilul mai sus menționat, pentru o perioadă de 40 de ani – conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Se imputerniceste primarul Municipiului Gherla, domnul Dragan Ionel – Ovidiu cu semnarea contractului de administrare aprobat la aliniatul anterior.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează autoritatea executiva.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj;

- Primarul Municipiului Gherla;

- Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

 

PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

                                                                                                                     AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                                    ROTAR MIHAI

------------------------------------------

Vizualizeaza aici contractul

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17194/19.11.2021

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL OVIDIU                                        ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA  MIRELA

-------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr. 13344/10.09.2021

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII

 zona centrală a Municipiului Gherla- P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

 

 

În lista de investiții anexă la bugetul local de pe anul 2021, la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie s-a cuprins SF+PUZ restaurarea și funcționalizarea parcului mic cu suma de 50 mii lei.

În vederea demarării procedurii în acest sens, se propune organizarea unui concurs de soluții pentru zona centrală a Municipiului Gherla cuprinsă între P-ța Libertății- str. Ștefan cel Mare( de la intersecție cu Gheorghe Barițiu până la intersecție cu str. Gheorghe Șincai)- str. Gheorghe Șincai ( de la intersecție cu str. Ștefan cel Mare până la intersecție cu str. 1 Decembrie 1918)- str. 1 Decembrie 1918 ( de la intersecție cu str. Gheorghe Șincai până la intersecție cu str. Parcului).

Pentru organizarea concursului de soluții se impune întocmirea următoarelor acte ce vor fi anexe la proiectul de hotărâre propus și anume:

 • Regulament
 • Temă de proiectare
 • Juriul concursului
 • Formular de înscriere
 • Formular de identificare
 • Calendarul de depunere
 • Bugetul concursului
 • Harta concursului

Promotorul concursului este Municipiul Gherla, cu sediul pe str. Bobîlna nr.2, web www.gherla.ro.

Scopul acestei lucrări este obținerea de soluții, idei pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare prin: rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate ( centru istoric, cultural, economic-administrativ, educațional, social, financiar), punerea în valoare a  monumentelor și anamblurilor arhitectural-urbanistice din zonă, reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și creșterea numărului de deplasări alternative care stă la baza documentației de urbanism sau proiecte tehnice dintre care menționăm Planul de Urbanism Zonal și proiect ,,Restaurarea și refuncționalizarea parcului mic din Municipiul Gherla”(SF/DALI, PT, PAC, POE, DE, asistență tehnică).

Concursul încurajează creativitatea, calitatea tehnică a soluțiilor, fundamentarea și sustenabilitatea  acestora ca fiind criterii de bază în evaluarea proiectelor.

Aria propusă pentru analiză este în jurul Bisericii armeano- catolice Sfânta Treime care concentrează împreună cu zona sa de influență, activitatea în zona centrală: P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918.

O analiză a zonei se găsește în PUG Gherla, stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită culturală, istorică, arhitectural-urbanistică.

Zona în cauză este limitată pe 2 laturi-a pieței Libertății cu circulație semipietonală și auto pe str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai și str. 1 Decembrie 1918.   Pe str. Ștefan cel Mare- str. Gheorghe Șincai s-a aprobat circulația auto într-un singur sens.

Având în vedere cele expuse, propun aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona centrală a Municipiului Gherla- P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”.

 

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

                                                                                                        Drăgan Ionel-Ovidiu

----------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17193/119/19.11.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____/______2022

privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918

”MY CITY GHERLA”

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea  organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”, proiect din inițiativa  primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.  13344 din 10.09.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.1, art. 105 lit.b, art. 106, art. 107, art. 108 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice,

În baza art.2 alin.3 lit.c, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin.7 lit.k și art. 139 alin.2 lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”  în vederea restaurării și funcționalizării Parcului Mic.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, tema concursului, juriul concursului, formularul de înscriere, formularul de identificare, calendarul de desfășurare al concursului, bugetul concursului și harta concursului, conform Anexelor 1-8 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 Anunțul concursului va fi disponibil în limba română, va fi publicat pe site-ul www.gherla.ro.

Art. 4 Membrii juriului  din partea Consiliului Local al Municipiului Gherla:

 •  
 •  

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     ROTAR MIHAI

------------------------------------------------------

Anexe HCL concurs solutii

Anexa 2 - Tema de concurs


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 797/13.01.2022

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 situat în Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 situat în Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  570 din 12.01.2022

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 situată în Municipiul Gherla

 

 

 

Prin cererea nr. 1608 din 02.02.2021, subsemnații S. S. și S. S. domiciliați în municipiul Gherla,  în calitate de proprietari asupra imobilului înscris în CF nr. 50393 cu nr. cadastral 50393, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donația suprafeței de 116 mp cu nr. cadastral 50393 cu categoria de folosință fâneață, de la subsemnații către Municipiul Gherla, în vederea realizării drumului conform lotizării locuințe str. Tineretului din municipiul Gherla, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 în vederea amenajării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

                                                                                                          Inițiator,

                                                                                                             Primar,

                                                                                                   Drăgan Ionel-Ovidiu

----------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 796/3/13.01.2022

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2022

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 situat în Municipiul Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 situat în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 570 din 12.01.2022 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația  suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393 cu categoria de folosință fâneață, situat în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietate publică a Municipiului Gherla, cu categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               Rotar Mihai


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 800/13.01.2022

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  569 din 12.01.2022

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situată în Municipiul Gherla

 

 

 

Prin cererile nr. 1917 și 1918 din 08.02.2021, domnii Ț. I.-S. domiciliat în municipiul Gherla și Ț. V.-D. domiciliat în SUA, în calitate de proprietari asupra imobilului înscris în CF nr. 54571 cu nr. cadastral 54571, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donația suprafeței de 192 mp cu nr. cadastral 54571 cu categoria de folosință arabil, de la subsemnații către Municipiul Gherla, în vederea realizării drumului conform lotizării locuințe str. Tineretului din municipiul Gherla, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 în vederea amenajării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                          Inițiator,

                                                                                                             Primar,

                                                                                                   Drăgan Ionel-Ovidiu

-------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 799/4/13.01.2022

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2022

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 569 din 12.01.2022 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 cu categoria de folosință arabil, situat în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietate publică a Municipiului Gherla, cu categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1185/20.01.2022

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  1121/19.01.2021

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind reaprobarea indicatorilor tehnnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023)  și a cofinanțării proiectului ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor din cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020

 

 

 

Prin adresa nr. 1034/11.01.2022 înregistrată la noi sub nr. 840/14.01.2022 Compania de Apă Someș SA cu sediul în municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.7, ca urmare a prevederilor HG 379/2020 privind Metodologia de ajustare a prețurilor în cadrul devizului general aferent proiectului de infrastructură finanțat prin POIM 2014-2020 a întocmit documentația necesară în scopul actualizării valorii proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Din adresă rezultă că indicatorii tehnico-economici revizuiți ai ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” au fost aprobați în cadrul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Companiei de Apă Someș SA în data de 04.01.2022, sens în care s-a emis avizul nr. 208/04.01.2022.

În vederea necesității ajustării valorii proiectului trebuie emisă o Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a majorării  cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020”.

Municipiul Gherla va asigura cofinanțarea pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” din bugetul local în sumă de 102.974 euro ( cu 4.848 euro mai mult decât cofinanțarea inițială de 98.126 euro).

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun reaprobarea indicatorilor tehnico-economice, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioda 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor din cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                            Primar,

                                                                                                   Drăgan Ionel-Ovidiu

---------------------------------------------

România                                                                                             

Județul CLUJ                                                                         

Consiliul Local GHERLA

NR. 1184/11/20.01.2022

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ________

din data de ________________

 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în sedință publică în data de 28.01.2022,

 

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr.  1121/19.01.2022 al  Primarului Municipiului Gherla;

- Adresa Companiei de Apă SOMEȘ S.A. nr. 1034/11.01.2022;

- Avizul initial al Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr. 25150/10.09.2018

- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr.208/04.01.2022, emis ca urmare a ajustarii preturilor in cadrul devizului general al POIM, conform HG 379/2020;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;

- Prevederile art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Hotararea Consiliului Local Gherla nr.71/20.09.2018;

- Hotararea de Guvern nr.379/2020.

 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, a Strategiei de tarifare și a Schemei de finanțare a proiectului;

 

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. d și art. 139 alin.3 lit. e OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședința ordinară de lucru, adoptă prezenta:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiti cuprinși în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A., și

 

 

Art. 2. Se aprobă majorarea participarii municipiului Gherla, prin Consiliul Local Gherla, la cofinanțarea pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiul de fezabilitate și ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023” (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

             (2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Consiliul Județean Cluj să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Consiliul Județean Cluj.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               Rotar Mihai

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 923/17.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 920/17.01.2022

 

 

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

 

Prin adresa cu nr. 905/17.01.2022 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 11.02.2022, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier Mureșan Marius - Mircea în vederea votării pentru la punctul de pe ordinea de zi,  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în Adunarea Generală a  Acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 922/5/17.01.2022

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a  Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 11.02.2022;

Examinând referatul  nr. 920/17.01.2022  întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196, alin. 1, litera a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul Mureșan Marius - Mircea, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA la ședința ordinară din data de 11.02.2022, ora 11.00, în sensul de a vota pentru la punctul înscris pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Mureșan Marius - Mircea  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               ROTAR MIHAI

 

-------------------------------------------------------------------------

ANEXA - CONVOCATOR COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1242/20.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

 

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      

NR.  1091 din 19.01.2022

 

REFERAT

Privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

 

 • Având în vedere Legea nr. 46/2008 cu privire la Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare, HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, precum și HCL nr.49/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla, Municipiul Gherla exploatează și comercializează material lemnos de foc și lucru către populație.
 • Conform HCL 50/2018, la ora actuală prețurile de comercializate ale materialului lemnos sunt următoarele:
 • Lemn specia pin la prețul de 70 lei/mc + T.V.A.
 • Lemn specia frasin la prețul de 180 lei/mc + T.V.A.

- Prețurile materialului lemnos au crescut vertiginos dată fiind diferența dintre cerere și ofertă, astfel conform prețurilor practicate de către Direcția Silvică Cluj, lemnul de foc specii foioase fasonat la drum se comercializează la un preț mediu de aproximativ 241,017 lei/mc + TVA.

- De asemenea costurile de exploatare a materialului lemnos au crescut vertiginos de la 70 lei+ TVA in anul 2018 la 155 lei + TVA în 2022.

- Pentru limitarea pierderilor considerăm oportună comercializarea vârfurilor și crengilor, lucru care aduce atât plus valoare unei exploatații cât și creșterea curățeniei în arealul împădurit.

- Astfel se impune o modificare in sensul majorării prețului de comercializare a lemnului de foc precum și limitarea pierderilor prin comercializarea vârfurilor și crengilor, după cum urmează:

 •  Lemn specia pin la prețul de 70 lei/mc + T.V.A.
 •  Lemn rotund secționat la 1 m specie foioase la prețul de 230 lei/mc + T.V.A.
 • Vârfuri și crengi la prețul de 70 lei/mc + T.V.A.

 

 

PRIMAR

DRĂGAN Ionel - Ovidiu

------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 1241/13/20.01.2022

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.        DIN

 

Privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 1091 din 19.01.2022 al Primarului Municipiului Gherla și raportul de specialitate nr. 1110 din 19.01.2022 al Direcției de Administrație Publică Locală,

Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla,

Ținând seama de dispozițiile art. 45, alin. (12) din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,

În temeiul art. 129 alin. (4) și art. 196 alin. (1) litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare pentru material lemnos provenit din exploatarea fondului forestier proprietate publică, ce se valorifică în anul 2022, către populație și către S.C. ADP S.A. astfel:

            - lemn specia pin la prețul de 70 lei/mc+T.V.A.

            - lemn rotund fasonat la 1 m specia foioase la prețul de 230 lei/mc+T.V.A.

            - vârfuri și crengi la prețul de 70 lei/mc+T.V.A.

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Art. 1 precum și Art. 2 din HCL nr. 50/28.06.2018 își încetează efectele.

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea executivă și Ocolul Silvic Gherla.

 

 

PRIMAR

 

 

 

                                                                                            AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR

                                                                                         MIHAI ROTAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 369/07.01.2022

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind afișarea proiectului

bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022

 

           

 

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. 3 din legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, Municipiul Gherla publică proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022.

Aducem la cunoștință publică faptul că în 15 zile de la publicarea bugetului, respectiv până în 23.01.2022, cetățenii Municipiului Gherla pot depune contestații privind proiectul bugetului, contestații care vor fi depuse la secretariatul Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate și anexele a fost afișat în data de 07.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla, pe site – ul gherla.ro, comunicat la gherlainfo și va fi dezbătut în următoarea ședință din luna ianuarie.

 

               PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                     ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 364/07.01.2022

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2022

 

            Obiectul  prezentului  proiect  îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2022.

 

          Avand in vedere legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 precum si adresele Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 2/03.01.2022 si nr. 89/05.01.2022 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din TVA si din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unitati administrative care stau la baza fundamentarii bugetelor locale pe anul 2022, si luand in considerare executia bugetara a anului precedent s-a procedat la intocmirea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

          La partea de venituri bugetul local al anului 2022 este in suma de 79 660.31 mii lei compusa din:

 • 21885 mii lei – cote si sume din impozitul pe venit
 • 9864 mii lei – sume defalcate din TVA
 • 3915 mii lei - impozite si taxe pe proprietate
 • 1885 mii lei- taxe pt utilizarea bunurilor
 • 1596 mii lei- inchirieri si concesiuni
 • 36986.75 mii lei- finantari nerambursabile
 • 3528.56 mii lei- alte venituri

La acestea se adauga excedentul bugetului local la 31.12.2021 in suma de 3767.92 mii lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2022 va avea la partea de cheltuieli suma de 83 428,23 mii lei din care 33 503,99 mii lei la sectiunea de functionare si 49 924,24 mii lei la sectiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a facut functie de solicitarile compartimentelor de specialitate si a institutiilor subordonate.

Bugetul local al municipiului Gherla este prezentat pe capitole si aliniate la partea de venituri in anexa nr. 1, iar la partea de cheltuieli in anexa nr. 2.

Lista de investitii propusa in anul 2022 este prezentata in aneza nr.3.

Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2022 inregistreaza la partea de venituri suma de 21817.72 mii lei, la care se adauga excedentul anului 2021 in suma de 192.28 mii lei astfel bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2022 inregistreaza la partea de cheltuieli suma de 22010.00 mii lei si este prezentat in anexa nr. 4.

In anexa nr. 5 este prezentata repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din TVA si a celor alocate din bugetul local pentru sustinerea invatamantului preuniversitar de stat.

In anexa 6 este prezentata situatia numarului de personal si a cheltuielilor salariale, iar in anexa nr. 7 este prezentat programul activitatilor culturale al casei de cultura Gherla.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile sectiunii de functionare respectandu-se astfel prevederile legale.

Avand in vedere resursele financiare de care dispunem in anul 2022 si nevoile comunitatii, prezentul proiect de buget prezentat si supus aprobarii consiliului local,  reprezinta cea mai buna forma de cheltuire echilibrata a banului public si de eficienta economica astfel incat sa satisfaca cat mai mult nevoile comunitatii gherlene.

 

 

PRIMAR

DRAGAN IONEL OVIDIU

---------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 368/2/07.01.2022

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, proiect din iniţiativa primarului;

          Avand in vedere  referatul nr.364/07.01.2022 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 365/07.01.2022  şi văzând avizele   comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 39 alin. 3 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2022  nr. 317/2021 , Deciziile Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca, nr. 2/03.01.2022 și nr.89/05.01.2022 privind indicatorii pe anul 2022;             

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 care la partea de venituri înregistrează suma de  79 660.31 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 83 428,23 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 33 503.99,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 49 924,24 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2022 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2022  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 817,72 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 22 010,00   mii lei conform anexei nr.4.;

Art.4:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 5: Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2022 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 6 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport (cod 670501) a sumei de 150 mii lei pentru activitati sportive pe anul 2022 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 7 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii și construcție locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 70 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

Art 9 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                             DRAGAN IONEL OVIDIU

 

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                MIHAI ROTAR

------------------------------------------------------------

Anexa 1 venituri 2022

Anexa 2 cheltuieli 2022

Anexa 3 lista investiti 2022 completata

Anexa 4 autofinantate 2022

Anexa 5 invatamant 2022

Anexa 6 nr.personal

Anexa 7 BUGET

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18179/10.12.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 10.12.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL OVIDIU                                        ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA  MIRELA

---------------------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 18155/10.12.2021                                                                                               

 

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

 

Avind in vedere HG 1094/2021 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2022 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza:

                   -200 lei/luna bursa de ajutor social,

                   -200 bursa de merit

                   -150lei/luna bursa de studiu,

                   -500 lei/luna bursa de performanţă.

                                                                           

 

 

                                                                                     PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

--------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18171/125/10.12.2021

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din      

privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului ș

școlar 2021-2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr.18155 din 10.12.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18165/10.12.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1094/2021

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse, incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 200 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 200 lei/luna bursa de merit ;
 • 150 lei/luna bursa de studiu ;
 • 500 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Directia Economica si institutiile de invatamint.

 

                                                            PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 178/05.01.2022

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată „de îndată”.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

SERVICIUL FINANCIAR                                                                    

Nr.108/04.01.2021                                                              

                                                                        

REFERAT

 

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021 care prevede ca  «  În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 7 ianuarie 2022, inclusiv”

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

La incheierea exercitiului bugetar bugetul local inregistreaza la sectiunea de functionare un excedent de 3.725.056,17lei, iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de 5.146.126,15lei.

Deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2021 este in suma de 5.146.126,15lei care se acopera din excedentul anului precedent de 5.188.987,37lei, bugetul activitatilor autofinantate inregistreaza un excedent de 45.468,71 lei.

Astfel bugetul local va inregistra un excedent total de 3.767.917,39lei, iar bugetul activitatilor autofinantate va inregistra un excedent total de 170.868,48lei.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şidupă achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şicheltuielile secţiunilor de funcţionare şidezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Se propune: aprobarea excedentul bugetului local al anului 2021 in suma de 3.767.917,39lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2022;  si utilizarea excedentului din anul 2021 in suma de 170.868,48lei a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2022.

        

PRIMAR

DRĂGAN IONEL OVIDIU

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 176/1/05.01.2022

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.      din 07.01.2022

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local

 pe anul 2021 din excedentul bugetului local

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 108 din 04.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 109/04.01.2022 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit. b și c din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera a) si art.139 alin.(3) litera a), art. 196 al. 1 lit. a din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 cu suma de  5.146.126,15 lei din excedentul bugetului local.

Art.3 Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2021 in suma de 3.767.917,39 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2022; 

            Art.3 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii din anul 2021 in suma de 170.868,47 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directiei Economice a Municipiului Gherla.

 

 

                                             PRIMAR

                                    DRĂGAN IONEL OVIDIU

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                        MIHAI ROTAR

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 19444/30.12.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 30.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 30.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată „de îndată”.

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 19416/30.12.2021                   

 

 

REFERAT

privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

 

Prin HCL nr. 96/20.10.2021 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  ,,Creșă mică” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Ulterior adoptării hotărârii, aceasta a fost comunicată la ,,C.N.I.” S.A în vederea derulării în continuare a demersurilor necesare implementării proiectului. În urma analizării acesteia,  ,,C.N.I.” S.A a comunicat un punct de vedere cu privire la necesitatea unor modificări a HCL nr.96/20.10.2021.

Având în vedere Adresa nr. 19253 din 27.12.2021 transmisă de către ,,C.N.I.” S.A, este necesară adoptarea unei noi Hotărâri a Consiliului Local prin care solicită modificarea art.1 a HCL nr. 99//19.10.2021, după cum urmează: ,, Se aproba predarea catre MDLPA prin CNI-SA pe baza de protocol a unui numar de 2 amplasamente, terenuri, in suprafata totala de 9652 mp, amplasamente situate in municipiul Gherla, judetul Cluj, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Gherla, un teren in suprafata de 6675 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 50834, nr. cad 50834 si un teren in suprafata de 2977 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 53082, nr. cad 53082, libere de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre CNI-SA  a obiectivului de investitii “Proiect tip- Construire cresa mica, Str. Parcului, nr.35 A, municipiul Gherla, judetul Cluj”.

Inițiator:

Primar

Drăgan Ionel-Ovidiu

---------------------

 ROMANIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 19443/130/30.12.2021

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2022

privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu,

 

Având în vedere:

 • Expunerea de motive cuprinse în referatul nr. 19416 din 30.12.2021 a Primarului Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu;
 • Raportul de specialitate cu nr. 19422 din 30.12.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,
 • Ordinului M.D.L.P.A nr. 1207/26.08.2021 prin care a fost aprobată realizarea unei creșe în localitatea Gherla, conform Anexei nr.4,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a), alin 7, lit e), art. 139 alin 3 lit.e) și art. 196 alin.1 lit.a)   din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 96 din 20.10.2021, articol care va avea următorul conținut: ,, Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 9.652 mp, amplasamente situate în municipiul Gherla, județul Cluj, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Gherla, un teren în suprafață de 6.675 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834, nr. cad 50834 și un teren în suprafață de 2.977 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 53082, nr. cad 53082, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI-SA a obiectivului de investiții ,,Proiect tip – Construire creșă mică, str. Parcului nr 35 A, municipiul Gherla, judeţul  Cluj .

Art.2. Restul alineatelor din HCL nr. 96 din 20.10.2021 rămân neschimbate.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

 

INIȚIATOR, PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                    Secretar General UAT

                                                                                                             Rotar Mihai

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18733/17.12.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 18694/16.12.2021

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Avand in vedere  Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr.229/15.12.2021 prin care a fost alocata  suma de 21,82 mii lei pentru Municipiul Gherla precum si adresa nr.4057/07.12.2021 a Directiei Generale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care s-au actualizat indicatorii pentru municipiul Gherla cu sume suplimentere astfel:

          - Cote defalcate din impozitul pe venit indicator 040201  plus 249 mii lei

          - Cote defalcate din impozitul pe venit indicator 040204  plus 58 mii lei

Prin OUG nr. 130/17.12.2021 pentru municipiul Gherla a fost repartizata suma de 500mii lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

          Se impune rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 prin adaugarea acestor sume.

Veniturile bugetului local se mai suplimenteaza cu 2.34 mii reprezentand venituri din valorificari de bunuri.

Aceste modificari implica o majorare a veniturilor bugetului local al Municipiului Gherla pe anul 2021 cu 831,16 mii lei

La partea de cheltuieliau fost operate urmatoarele modificari:

 • S-au suplimentat sumele  astfel:
 • 628.82 mii autoritati executive
 • 80 mii sanatate                
 • 120 mii lei alte actiuni culturale
 • 2.34 mii lei se majoreaza cheltuielile sectiunii de dezvoltare

Aceste alocari de sume sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor previzionate la aceste capitole pana la sfarsitul anului bugetar si sunt detaliate in anexa nr. 2.

Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3

Bugetul activitatilor autofinantate se suplimenteaza cu suma de 80 mii lei la bunuri si servicii la Spitalul municipal Gherla si este prezentat in anexa nr. 4.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

 

PRIMAR

------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18731/129/17.12.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din

privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr.18694/16.12.2021 privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18695/16.12.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.19 al. 2 si art. 20 al. 1 lit. c) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri  înregistrează  suma de  65 668,99 mii lei, iar  la  partea  de  cheltuieli  suma  de   70 857,98 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 37 486,33 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 33 371,65 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 23 562,36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 23 713,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art. 4. Se aproba suma de 15 mii lei pentru cheltuieli aferente focurilor de artificii cu ocazia revelionului 2022.

Art 5 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                

 

 anexa 1 venituri 2021

 anexa 2 cheltuieli 2021

 anexa 3 lista investiti 2021

anexa 4 autofinantate 2021

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16398/04.11.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 04.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMÂNIA                                                                                           

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                         

NR 16359 din 04.11.2021

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
 3. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 4.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2020 a fost 2.6% conform site-ului oficial al  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 2.6%

Rata de schimb a monedei euro conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene a fost in 1 octombrie 2021 4.9470 lei, .

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

 

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Impozitele si taxele indexate sunt cuprinse in Titlurile I-XV din Anexa 1 la prezentul referat.

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

 

PROPUN

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 conform proiectului de Hotarare anexat.

 

PRIMAR

--------------------------

ROMÂNIA                                                                           

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 16397/111/04.11.2021

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

 

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

            Examinând referatul primarului nr. 16 359  din 04.11.2021

Având în vedere prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

            Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr, 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, si a Hotararii nr. 65 din 08.04.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta           

 

HOTĂRÂRE :

 

            ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                             AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                 

 anexa1 IT 2022

 anexatj 2 IT 2022


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18727/17.12.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------

               ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 18705 DIN 17.12.2021

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

30 noiembrie 2021

 

          La data de 30 noiembrie 2021 la partea de venituri a fost realizată suma de 42449662

Veniturile incasate la data de 30 noiembrie 2021 sunt formate din:

 1. venituri proprii 26.816.116 lei
 2. sume defalcate din TVA 7.857.000 lei
 3. subventii de la bugetul de stat 859.496 lei
 4. sume din excedentul anului anterior 5.188.987 lei
 5. sume primite de UE 1.681.548 lei
 6. venituri din capital 44015 lei
 7. donatii si sponsorizari 2500 lei

           

Platile efectuate din  bugetului local la data de 30 noiembrie 2021 sunt de 36.603.429 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 30 noiembrie 2021 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 1.  Autoritati executive                           9.318.109
 2. Ordine publica                                    1.099.373
 3. Invatamant                                          5.354.050
 4. Sanatate                                               2.435.108
 5. Cultura recreere religie                       2.572.648
 6. Asistenta sociala                                 5.275.630
 7. Dezvoltare publica locala                   3.301.151
 8. Protectia mrdiului                               2.505.169
 9. Actiuni economice                              4.742.191

 

          Excedentul bugetului local la 30 noiembrie 2021 este de 5.846.233 lei.

            Bugetul activitatilor autofinantate inregistreaza venituri de 19.392.332lei si plati in suma de 18 910.467lei.

In anexele 1,2,3, si 4 sunt prezentate veniturile si cheltuielile bugetului local si bugetului activitatilor autofinantate la 30.11.2021

            Situaţiile financiare la 30 noiembriee 2021 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si  ORDIN  Nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

           

Politicile contabile aplicate in institutie sunt cele stabilite de Serviciul Financiar si inregistrate cu nr.1083 din 01.02.2012.

 

PRIMAR,

----------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18726/128/17.12.2021

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .12 .2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.11.2021

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.11.2021 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 18705/17.12.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2021 si vazand Raportul de specialitate nr. 18712/17.12.2021  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                                                                                 HOTARÂRE:

Art.1: Se aprobă contul de execuţie al  bugetului local la 30.11.2021 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 42 449 662.00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  36 603 429lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al bugetului activităţilor autofinanţate la 30.11.2021,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 19 392 332.00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  18 910 467lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.11.2021 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.11.2021;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                               

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

               ANEXA 1 VENITURI cont de execuție

               ANEXA 2 CHELT. CONT DE EXECUȚIE        

               ANEXA 3 VENITURI AUTOF CONT DE EXECUȚIE 

  .            ANEXA 4 CHELT.AUTOF. CONT DE EXECUȚIE                                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18579/16.12.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 situată în Municipiul Gherla

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 situată în Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  18334/14.12.2021

                                                                                                                           

REFERAT

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121  situată în municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 17754 din 03.12.2021, domnul B. I. domiciliat în municipiul Gherla, reprezentantul legal al firmei KRISZDEN SRL cu sediul firmei la aceeași adresă, în calitate de proprietar asupra imobilului înscris în CF nr. 56121 cu nr. cadastral 56121, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 cu categoria de folosință fânață, de la firma SC Kriszden SRL către Municipiul Gherla, în vederea realizării drumului conform lotizării locuințe str. Tineretului din municipiul Gherla, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de teren  de 194 mp cu nr. cadastral 56121 în vederea amenajării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietate publică a Municipiului Gherla.

 

                                                                                                         Inițiator,

                                                                                                            Primar,

 --------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18577/126/16.12.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 situată în municipiul Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 situată în municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 18334 din 14.12.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 196 alin.1 lit.a și art.  291 alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 194 mp cu nr. cadastral 56121 cu categoria de folosință fâneață situată în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Gherla, cu categoria de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

                                                                                      

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18583/16.12.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 situată în Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 situată în Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  18335/14.12.2021                                                                                                                   

 

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215  situată în municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 17753 din 03.12.2021, domnul S. I.-Z. domiciliat în municipiul Gherla în calitate de proprietar asupra imobilului înscris în CF nr. 56215 cu nr. cadastral 56215, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 cu categoria de folosință fâneață, de la subsemnatul către Municipiul Gherla, în vederea realizării drumului conform lotizării locuințe str. Tineretului din municipiul Gherla, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de teren  de 115 mp cu nr. cadastral 56215 în vederea amenajării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietate publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                         Inițiator,

                                                                                                            Primar,

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18582/127/16.12.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 situată în municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 situată în municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 18335 din 14.12.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 196 alin.1 lit.a și art.  291 alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 115 mp cu nr. cadastral 56215 cu categoria de folosință fâneață situată în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Gherla, cu categoria de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               

                                                                                                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16246/02.11.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui

proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou

pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou

pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 02.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

NR. 18074/09.12.2021

 

REFERAT

La proiectul de hotarare privind acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinite si elevilor din invatamantul primar pana la clasa a IV  cu ocazia sarbatorilor de iarna

 

          Avand in vedere solicitarile venite din partea unor grupuri de consilieri locali referitoare la referatul nr. 16234/02,11,2021 si proiectul de Hotarare aflat in dezbatere publica, privind  acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinitele Gherlene cu ocazia sarbatorilor de iarna, s-a examinat posibilitatea acordarii acestor pachete cadou pentru copii din gradinite precum si celor din invatamantul primar pana la clasa a IV inclusiv si s-a decis modificarea proiectului de hotarare in acest sens.

          Efortul financiar ar fi de aproximativ 47 000 lei sume care au fost prinse in rectificarea bugetara din aceasta luna.

Beneficiari ar fi un numar de 1720 copii, iar suma pentru un pachet este de 27 lei.

 In conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit. d), alin. 7 lit. a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare Consiliul Local hotaraste gestionarea cu eficienta a fondurilor precum si asigurarea functionarii in conditii optime a serviciilor de interes local.

 

Avand in veedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea acordarii cadourilor cu ocazia sarbatorilor de iarna si alocarea sumei de 47000 lei din bugetul local pentru acestea.

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 18169/124/10.12.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

privind acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinite si elevilor din invatamantul primar pana la clasa a IV  cu ocazia sarbatorilor de iarna

 

          Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinite si elevilor din invatamantul primar pana la clasa a IV  cu ocazia sarbatorilor de iarna –proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.18074/09.12.2021, al primarului municipiului Gherla, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 118075/09.12.2021, al Direcției Economice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 alin. (3) art.20 alin. (1) lit. h) si i)  ale art. 22 alin. (1) si art. 23 al. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit b) si d) alin. 4 lit. a) alin. 7 lit. a), b) si e), art. 139  alin. (3) lit. a) și art 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea de pachete cadou, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru toti copii inscrisi la gradinite si elevilor din clasele 0-IV inscrisi in unitatile de invatamant din municipiul Gherla.

 Art. 2. Se aprobă alocarea din buget a sumei de 47 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste pachete cadou.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, şi institutiile subordonate.

PRIMAR

 

                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                            

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18179/10.12.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului

școlar 2021-2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 10.12.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 18155/10.12.2021                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Avind in vedere HG 1094/2021 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2022 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza:

                   -200 lei/luna bursa de ajutor social,

                   -200 bursa de merit

                   -150lei/luna bursa de studiu,

                   -500 lei/luna bursa de performanţă.                                                                      

 

 

                                                                                     PRIMAR

 

----------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18171/125/10.12.2021

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din      

privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului ș

școlar 2021-2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr.18155 din 10.12.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18165/10.12.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1094/2021

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse, incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 200 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 200 lei/luna bursa de merit ;
 • 150 lei/luna bursa de studiu ;
 • 500 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Directia Economica si institutiile de invatamint.

 

                                                             PRIMAR

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17787/03.12.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr. 17672/03.12.2021

                                                                                                                          

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301 sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str.Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str.Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str.Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

Având în vedere sentința Tribunalului Cluj nr. 1756/16.06.2021, respectiv Decizia Curții de Apel Cluj nr. 1118/2021 pronunțate în dosarul 3607/117/2020 prin care Consiliul Local al Municipiului Gherla a fost obligat să adopte o hotărâre motivată cu privire la  Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5,

Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018 prin care s-a solicitat avize și studii de fundamentare pe care beneficiarul le-a obținut și depus în termen legal, documente care fundamentează și justifică PUZ,

Conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 4 alin.5) valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, situație în care aplicabilitatea acestui text de lege este incidntă și în cazul avizelor și documentelor obținute de către beneficiar și a căror valabilitate a expirat,

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

 

 

                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                         Primar,

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17786/123/03.12.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

          

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 17672 din 03.12.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere sentința Tribunalului Cluj nr. 1756/16.06.2021, respectiv Decizia Curții de Apel Cluj nr. 1118/2021 pronunțate în dosarul 3607/117/2020 prin care Consiliul Local al Municipiului Gherla a fost obligat să adopte o hotărâre motivată cu privire la  Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5,

Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018 prin care s-a solicitat avize și studii de fundamentare pe care beneficiarul le-a obținut și depus în termen legal, documente care fundamentează și justifică PUZ,

Conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 4 alin.5) valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, situație în care aplicabilitatea acestui text de lege este incidentă și în cazul avizelor și documentelor obținute de către beneficiar și a căror valabilitate a expirat,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17714/03.12.2021

 

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla str. Gelu nr. 46

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla str. Gelu nr. 46

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr. 17621 din 02.12.2021

 

REFERAT

privind aprobarea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla str. Gelu nr.46

 

 

Prin cererea nr. 13316 din 10.09.2021,  doamna C. R. domiciliată în municipiul Gherla a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea întocmirii documentației necesare obținerii autorizației de construire, demolare corp C2, construire bucătărie de vară și garaj auto.

Potrivit planului de situație amplasarea garajelor este situată pe amplasamentul Aleea Stăruinței, amplasament ce se suprapune cu imobilul în cauză.

Menționîm că imobilul în cauză inițial, limita de proprietate are la limita cu Aleea Stăruinței.

După redobândirea dreptului de poprietate imobilul în cauză se suprapune peste o parte din Aleea Stăruinței și o platformă betonată.

În prezent imobilul de la adresa de mai sus are accesul auto și pietonal din str. Gelu.

Conform extrasului CF nr55683 cu nr. cadastral 55683 properietari tabulari aupra imobilului sunt C. R. și C. D.-C..

Având în vedere cele mai sus expuse, propun aprobarea deschiderii unui acces auto   la imobilul situat pe str. Gelu nr. 46 din Aleea Stăruinței.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

-------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17713/120/03.12.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla str. Gelu nr. 46

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla str. Gelu nr. 46, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 17621 din 02.12.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c și art.139 alin.3 lit.g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din Aleea Stăruinței la imobilul situat în municipiul Gherla, proprietatea numiților C. R. și C. D.-C..

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții C. R. și C. D.-C. domiciliați în municipiul Gherla.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     

                                                                                                                                      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17783/03.12.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile noi prestate de către ADP GHERLA SA

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile noi prestate de către ADP GHERLA SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

 

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

Nr. 117627 din 02.12.2021                                                                  

 

REFERAT

privind aprobarea unor tarife pentru serviciile noi  prestate de catre

 ADP GHERLA SA

 

 

Urmare a cererii nr. 17626 din 02.12.2021 a ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru unele servicii noi prestate pentru care nu exista tarife stabilite prin HCL NR. 9/10.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA am constatat urmatoarele:

 ADP GHERLA SA solicita  aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite incepand cu anul 2020 justificand aceasta prin urmatoarele :

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru stationarea utilajelor destinate activitatilor de  deszapezire si combaterea poleiului in perioada 01 decembrie – 31 martie, respectiv pentru intervalele de timp din aceasta perioada in care nu sunt utilizate datorita faptului ca nu a nins sau nu sa creat polei. Este vorba de  un buldoexcavator caruia i se monteaza lama in aceasta perioada o autospeciala si 3 utilaje de imprastiat material antiderapant si curatat zapada. Tariful este calculat astfel incat sa cuprinda si perioada 01 martie -30 noiembrie doar pentru cele 3 utilaje de imprastiat material antiderapant si curatat zapada pentru ca acestea nu sunt utilizate in perioada de primavara , vara,, toamna. In cazul buldoexcavatorului si autospecialei tariful de stationare este calculat doar pentru cele 4 luni de iarna, pentru ca incepand cu  1 aprilie  urmeaza a fi utilizate cu aplicarea tarifului specific.    

- tarife privind  activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare conform Anexei 2 la cerere deoarece este o activitate noua pentru care s-au obtinut autorizatiile necesare in cursul anului 2021

- tarife pentru degajarea frunzelor cu suflanta, suflante care s-au achizitionat anul acesta, neexistand tarif anterior pentru aceasta activitate, prezentate in Anexa 3 la cerere.

Alaturat cererii sunt  justificate tarifele prin prisma costurilor.

 

Prin urmare:

PROPUN

 

Aprobarea  tarifelor conform proiectului de hotarare anexat.

 

PRIMAR

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17782/122/03.12.2021

 

 

 

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.       DIN  

privind aprobarea unor tarife pentru serviciile noi prestate de către

ADP GHERLA SA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă  ordinara;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile noi prestate de catre  ADP GHERLA SA– proiect din iniţiativa autorităţii executive.

Urmare a cererii nr 17626 din 02.12.2021 a ADP GHERLA SA

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 17627 din 02.12.2021  

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                  HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aproba tarifele pentru serviciile noi prestate de catre ADP GHERLA SA conform anexelor I, II si III care fac parte integranta din prezenta hotarare.Tarifele stabilite prin HCL NR. 9/10.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către ADP GHERLA se completeaza cu anexele I,II si III din prezenta hotarare.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  ADP GHERLA SA.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZA

                                                                   SECRETAR GENERAL

                                                         

 Anexa1 HCL dec2021 

 Anexa 2 la HCL  dec2021 

 Anexa 3 pt HCL dec2021 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17766/03.12.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 17734/03.12.2021

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Avand in vedere  Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr.218/25.112021 prin care au fost alocati 200 mii lei Spitalului Municipal Gherla, suma care trebuie aaprobata in bugetul anului 2021 pentru a putea fi cheltuita si analizand executia bugetara de pana la 30.11.2021 se impune o rectificare de buget pentru acoperirea necesarului de fonduri la unele capitole prin alocari de la alte capitole unde se inregistreaza sume excedentare.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu 20,17 mii reprezentand venituri din valorificari de bunuri cu 109 reprezentand subventii pentru ajutoarele de incalzire si cu 238,15 mii sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate. Aceste modificari implica o majorare a veniturilor bugetului local al Municipiului Gherla pe anul 2021 cu 367,32 mii lei

La partea de cheltuieliau fost operate urmatoarele modificari:

 • S-au suplimentat sumele  astfel:
 • 127 mii autoritati executive
 • 80 mii sanatate
 • 15.15 burse                       
 • 85 mii asistenta sociala
 • 50 mii lei alte actiuni culturale
 • 40 mii lei –reparatii curente PSI
 • 20.17 mii lei se majoreaza cheltuielile sectiunii de dezvoltare
 • S-au diminuat sumele astfel
  • -15 mii ajutoare sociale si tichete gradinita
  • -35 mii casa de cultura

Aceste alocari de sume sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor previzionate la aceste capitole pana la sfarsitul anului bugetar si sunt detaliate in anexa nr. 2.

Lista de investitii este prexentata in anexa nr. 3

Bugetul activitatilor autofinantate se suplimenteaza cu suma de 200 mii lei la la partea de cheltuieli de capital si 80 mii lei la bunuri si servicii la Spitalul municipal Gherla si este prezentat in anexa nr. 4.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

 

PRIMAR

-----------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17765/121/0312.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr.17734/03.12.2021 privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 17750/03.12.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri  înregistrează  suma de  64 837,83 mii lei, iar  la  partea  de  cheltuieli  suma  de    70 026,82 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 36 657,51 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 33 369,31 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 23 482,36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 23 633,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

                                           

 PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                

 anexa 1 venituri 2021

 anexa 2 cheltuieli 2021

 anexa 3 lista investiti 2021

 anexa 4 autofinantate 2021

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14426/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare

a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

 

NR. 14038/22.09.2021

 

REFERAT

La proiectul de hotarare privind acordarea  „Diplomei de Aur”si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 

          In viata fiecaruia dintre noi exista evenimente speciale, de bucurie, pe care le impartasim cu prietenii, familia si nu numai, evenimente cum ar fi, nastere, majorat, casatorie etc. Implinirea a 50 ani de casatorie neintrerupta este de asemenea un eveniment deosebit care merita sarbatorit cum se cuvine. Sunt din pacate destul de rare situatiile cand sotii ating aceasta varsta de casatorie neintrerupta. Autoritatile publice nu ar trebui sa lase ca aceste evenimente sa treaca fara a le acorda atentia cuvenita.

In consecinta dorim sa aratam celor care au ajuns la aceasta varsta ca suntem alaturi de ei si le recunoastem meritele. In anii anteriori acest evreniment era marcat prin oferirea unui cokteil cultural artistic acestor cupluri. Datorita situatiei sanitare actuale acest lucru este aproape imposibil de realizat, prin urmare consideram oportun acordarea acestor cupluri a unei „Diplome de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei / cuplu.

Consideram ca este un gest de demnitate si un exemplu pentru generatiile viitoare, un act de recunostinta pentru cei care au fost devotati familiei pentru un jumatate de secol.

          In anexa la prezenta hotarare este prezentat regulamentul de acordare a „Diplomei de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare acest proiect de hotarare.

PRIMAR

-----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14425/90/29.09.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

          Luand in dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.14038/22.09.2021, al primarului municipiului Gherla, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr 14044/22.09.2021, al Direcției Economice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil şi ale art. 4 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de câte 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, şi Serviciul de Stare civilă.

                                                                     PRIMAR

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

ANEXA LA PROIECT NUNTA DE AUR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17108/18.11.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

---------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 17009/17.11.2021

 

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Avand in vedere executia bugetara de pana la 15.11.2021 si analizand necesarul de cheltuieli pana la sfarsitul anului se impune o rectificare de buget pentru acoperirea necesarului de fonduri la unele capitole prin alocari de la alte capitole unde se inregistreaza sume excedentare.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu 20 mii reprezentand sume din impozit din transferuri imobiliare si alte impozite incasate in plus fata de prevederile anuale. De asemenea s-au diminuat varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare cu 967 mii lei.Toate acestea sunt prezentate detaliat in anexa1.

La partea de cheltuieliau fost operate urmatoarele modificari:

 • S-au diminuat pe total cheltuielile de personal cu 228 mii lei
 • S-au diminuat cu 30 mii lei sumele reprezentand contributii pentru persoanele cu handicap
 • 25 mii lei au fost diminuati de la bunuri si servicii (de la Casa de Cultura 20 mii si Muzeu 5 mii)
 • S-au suplimentat sumele la bunuri si servicii cu 1270 mii lei astfel:
 • 350 mii autoritati executive
 • 70 mii lei alte actiuni culturale(diploma de aur, pom de iarna)
 • 200 mii lei –intretinere  zone verzi
 • 100 mii lei salubritate
 • 550 mii lei reparatii strazi

Aceste alocari de sume sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor previzionate la aceste capitole pana la sfarsitul anului bugetar si sunt detaliate in anexa nr. 2.

Lista de investitii este prexentata in anexa nr. 3 si sufara unele modificari in ceea priveste retragerea sumei de 967 mii lei prin diminuarea sumelor alocate unor obiective care nu vor putea fi finalizate in acest an bugetar.

Bugetul activitatilor autofinantate nu sufera modificari si este prezentat in anexa nr. 4.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

PRIMAR

------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17107/116/18.11.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr.17009/17.11.2021 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 17073/18.11.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri  înregistrează  suma de  64 470,51 mii lei, iar  la  partea  de  cheltuieli  suma  de   69 659,5 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 36 310,36 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 33 349,14 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 23 202,36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 23 353,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                

 anexa 1 venituri 2021
 anexa 2 cheltuieli 2021

 anexa 3 lista investiti 2021
 anexa 4 lista investiti 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                               .anexa 4 lista investiti 2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17100/18.11.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1, anexei nr.2, anexei nr.3 și a anexei nr.6 din HCL.nr.17/28.01.2021

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1, anexei nr.2, anexei nr.3 și a anexei nr.6 din HCL.nr.17/28.01.2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

-------------------
 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                       

NR. 17064 din 18.11.2021

 

REFERAT

Privind modificarea anexei nr.1,anexei nr.2,anexei nr.3 si a anexei nr.6 din HCL nr.17/28.01.2021

La nivelul Municipiului Gherla, există 2 imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.

Ulterior realizării imobilelor acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare (vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Ulterior adoptării HCL-ului nr.17/28.01.2021, Legea nr.152/1998 a fost modificată prin OUG nr.55/24.06.2021, ordonanță care schimbă în totalitate modul de stabilire a prețului de vânzarea a apartamentelor, drept urmare este nevoie a se modifica anexa 1,anexa 2,anexa 3 si anexa 6 din HCL-ul de mai sus.

De asemenea prin HG.nr.1174/28.10.2021 s-a modificat și completat Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 152/1998, aprobate prin HG.nr.962/2001, act care de asemenea modifică substanțial prevederile de până acum.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative, iar văzând actele de mai sus care modifică cele anterioare, este nevoie de a adapta în actele adoptate anterior modificările legale impuse de actele normative noi.

Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și noile modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998 modificată și completata de OUG nr.55/2021, iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate. 

 

 Primar

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C.M.

----------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 17099/115/18.11.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.           DIN     

Privind modificarea anexei nr.1,anexei nr.2,anexei nr.3 și a anexei nr.6 din HCL.nr.17/28.01.2021

 

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. 17064 din 18.11.2021.

Văzând Raportul de specialitate cu nr. 17065 din 18.11.2021 întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală, și Raportul de specialitate cu nr. 17088 din 18.11.2021 întocmit de Biroul Juridic;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În temeiul art. 129, alin(1), alin(2) lit. c), alin(6) lit b), alin(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1,anexei nr.2,anexei nr.3 din HCL nr.17/28.01.2021.

            La data adoptării prezentei hotărâri anexele nr. 1, 2 și 3 din HCL nr.17/28.01.2021 își încetează valabilitatea.

Art. 2. Articolul 5 va avea următorul conținut: ”Se aprobă lista cu prețurile de vânzare-cumpărare a apartamentelor cuprinse în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. Prețurile de vânzare aprobate vor diferi în funcție de data vânzării.”

            La data adoptării prezentei hotărâri anexa nr. 6 din HCL nr.17/28.01.2021 își încetează valabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Instituției Prefectului Județului Cluj, Comisiei de vânzare a locuințelor de tip ANL din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, BCPI Gherla pentru ducerea la îndeplinire.

 

INIȚIATOR

                                                                        PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                        

 Regulament vanzare blocuri anl varianta noiembrie 2021

 MODEL CONTRACT ANL anexa 2

 MODEL CONTRACT ANL anexa 3docx

 Anexa 6 vanzare ANL noiembrie 2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16991/17.11.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 16578/09.11.2021

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

 

Prin cererea nr. 13019 din 16.09.2020,  numitul E. R.-C. domiciliat în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 55836 cu nr. cadastral 55836 proprietar tabular asupra imobilului din municipiul Gherla str. George Enescu F.N. este E. R.-C..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 138/13019 din 01.10.2020.

Menționez că petenții pe parcursul derulării întocmirii documentației au înstrăinat imobilul din municipiul Gherla str. George Enescu F.N. conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 379/22.10.2020, astfel încât noii proprietari tabulari conform extrasului CF nr. 55836 cu nr. cadastral 55836 sunt U. I.-D. și soția U. D.-C., bun comun.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13 în subzona de locuințe familiale.

Noii beneficiari ai lucrării au parcurs etapa specifică documentației PUD aprobată prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

Astfel fiind parcursă etapa prezentată de regulament, beneficiarii au trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care au depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 28.10.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

Pe terenul în suprafață de 867 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime P+1E, în suprafață construită propusă de 136,85 mp în suprafață desfășurată propusă de 249,60 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o distanță de 27,48 m față de limita cu vecina R. A., 4,00m față de V. V., 2,00 m  față de limita de proprietate cu S. D. (are declarație notarială) și 1,00 m față de limita de proprietate a imobilului cu nr. cadastral 55959 ( are declarație notarială).

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se vor face prin intermediul unui drum interior din str. George Enescu.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

       --------------------

       

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16990/113/17.11.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N., proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 16578 din 09.11.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N. conform  proiectului întocmit de SC Linie Punct  SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, coordonator RUR  arhitect C.-I. M., beneficiari U. I.-D. și U. D.-C., domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                            

                                                                                                                         


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16997/17.11.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

 

Nr. 16579/09.11.2021

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

 

Prin cererea nr. 3750 din 12.03.2021, numiții C. F.-E. și L. A.-L. domiciliați în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 55982 cu nr. cadastral 55982 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea Băița F.N. sunt C. F.-E. și L. A.-L..

 Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 55/3750  din 01.04.2021.

Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în UTR 1 Băița, în zona de locuințe familiale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 28.10.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 720 mp se va executa o casă familială parter, în suprafață construită de 170,73 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa în cadrul parcelei la 12,68 m respectiv 12,73 m față de limita de proprietate cu lotul 1 nr. cadastral 55981, 6,42 m față de limita de proprietate cu M. I., 7,00 m respectiv 7,30 m față de limita de proprietate cu C. M., 2,00 m față de limita de proprietate a imobilului cu nr. cadastral 51471 (declarație notarială).

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face din drumul existent, printr-o parcelă cu destinația de drum.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

                                                                                                                        

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16996/114/17.11.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N., proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 16579 din 09.11.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.2 lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N., conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT  SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, coordonator RUR  arhitect C. I. M., beneficiari C. F.-E. și L. A.-L..

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                            

                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17163/19.11.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17158/19.11.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021

 

 

Prin adresa cu nr. 49760/16.11.2021 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 02.12.2021 și convocatorul ședinței extraordinare din data de 02.12.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. – M. în vederea votării pentru la punctul de pe ordinele de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 17162/118/19.11.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021;

Examinând referatul  nr. 17158/19.11.2021  întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196, alin. 1, litera a)  din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA la ședința ordinară din data de 02.12.2021, ora 13.00, în sensul de a vota pentru la punctul înscris pe ordinea de zi.

Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA la ședința extraordinară din data de 02.12.2021, ora 14.00, în sensul de a vota pentru la punctul înscris pe ordinea de zi.

 

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M.  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                          

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17131/19.11.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17124/19.11.2021 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021

Prin adresa cu nr. 2598/22.10.2021 și adresa cu nr. 2822/18.11.2021 a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 26.11.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier B. A.-E.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 17129/117/19.11.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021;

Examinând referatul  nr. 17124/19.11.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul  B. A.-E., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Societății  TETAROM SA  din data de 26.11.2021, în sensul de a vota pentru punctele  înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Societatea TETAROM SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. B. A.-E. și  Societatea TETAROM SA.

 

                                                                  INIȚIATOR

                                                                          PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                                                      AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                          

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14445/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 13977 DIN 21.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al

 Municipiul Gherla Sat Băița fn, înscris in CF 55896 Gherla,

cuprinzând teren in suprafața de 2170 mp si construcție in suprafața de 144 mp

 

Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Băita fn, Jud. Cluj, înscris in CF 55896 Gherla, format din clădire in suprafața măsurată de 144 mp cu numărul de inventar 1695, având destinația de magazie si cu valoarea de inventar 67935 lei, situata pe terenul in suprafața măsurată de 2170 mp, aflat la poziția 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei.    Clădirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si într-o stare de degradare avansata, împrejmuit intre imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate dintr-un drum lateral sătesc neutilizabil in prezent.

Municipiul Gherla nu a utilizat sub nici o forma imobilul si nu a găsit o destinație de utilitate publica, fiind scos, într-o primă etapă, la închiriere la începutul anului 2021 si nefiind depusă nici o oferta de închiriere. Neinvestirea urgentă in clădirea imobilului precum și in refacerea accesului  o face neutilizabilă.

            Plecând de la acest referat propun întocmirea unei hotărâri de aprobare a vânzării imobilului conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Temeiul legal ce are la baza propunerea de vânzare este Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul administrativ, actualizată si care va fi baza de funcționare a comisiei de vânzare numita ulterior prin dispoziția executivului.

            In temeiul celor prezentate anterior referitoare la situația de fapt a imobilului din Sat Băita fn identificat in CF 55896 Gherla precum si reglementarilor legislative in vigoare mai sus enumerate, va propun aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, format din construcție in suprafața de 144 mp si teren in suprafața de 2170 mp.

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14443/91/29.09.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al

 Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla,

cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

      

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362,  Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aproba vânzarea imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Baita fn, înscris in CF 55896 Gherla, cuprinzând teren in suprafața de 2170 mp si constructie in suprafața de 144 mp in conformitate cu legislația in vigoare.

            Art. 2 Comisia de vânzare a imobilului va fi stabilita prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14450/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 13978 DIN 21.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al

 Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp

 

 

Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hășdate, nr. 11, Jud. Cluj, înscris in CF 55853 Gherla, format din clădire in suprafața măsurată de 165 mp cu numărul de inventar 121810, având destinația anexa gospodărească si cu valoarea de inventar 33897 lei, situata pe terenul in suprafața măsurată de 450 mp, aflat la poziția 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei.  Clădirea imobilului este neutilizată de o lungă perioadă de timp si într-o stare de degradare avansată, împrejmuit intre imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate din strada principală.

Municipiul Gherla nu a utilizat sub nici o forma imobilul si nu a găsit o destinație de utilitate publica, fiind scos, într-o primă etapă, la licitație pentru închiriere, la începutul anului 2021 si fiind închiriat imobilul. Chiriașul nu poate investi semnificativ in clădire fiind proprietatea Municipiului Gherla, neinvestirea urgentă in clădirea imobilului o face neutilizabilă intra-un timp foarte scurt.

            Plecând de la acest referat si ținând cont de interesul arătat de chiriaș de a cumpăra imobilul si a investii in consolidarea lui, propun întocmirea unei hotărâri de aprobare a vânzării imobilului conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Temeiul legal ce are la baza propunerea de vânzare este Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul administrativ, actualizată si care va fi baza de funcționare a comisiei de vânzare numita ulterior prin dispoziția executivului.

            In temeiul celor prezentate anterior referitoare la situația de fapt a imobilului din Sat Hășdate, nr. 11, identificat in CF 55853 Gherla precum si reglementarilor legislative in vigoare mai sus enumerate, va propun aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, format din construcție in suprafața de 165 mp si teren in suprafața de 450 mp.

 

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

--------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

14449/92/29.09.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al

 Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

      

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362,  Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aproba vânzarea imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla, cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp in conformitate cu legislația in vigoare.

            Art. 2 Comisia de vânzare a imobilului va fi  stabilita prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16572/09.11.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 09.11.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 09.11.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR.  16566 / 09.11.2021

 

REFERAT

 

Privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

Prin adresa cu nr. 16213 / 20.11.2021  Inspectoratul Școlar Cluj solicit Municipiului Gherla să desemneze un reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ.

Potrivit art. 129 alin. 7 lit. a  din OUG 57/2019 consiliul local are atribuții în ceea ce privește asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de educație.

Urgenta constă în faptul că, concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proba de interviu va avea loc în perioada 15.11.2021-08.12.2021, împrejurare în care se impune desemnarea reprezentantului consiliului local , pentru buna desfășurare a concursului.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

  .

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16571/112/ 09.11.2021

 

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind desemnarea  reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ.

   Examinând referatul  nr. 16566 / 09.11.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei de învățământ-cultură a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 5 din OME nr.4597/2021 și OME 5195/2021  ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.7 litera a,  și 196  alin.1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară convocată de îndată , adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1  Se desemnează domnul/doamna _______________reprezentantul/reprezenta  consiliului local , ca membru în  comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl./dna ______

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului – Județul Cluj și Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                                                      AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16398/04.11.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 04.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMÂNIA                                                                                           

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                         

NR 16359 din 04.11.2021

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
 3. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 4.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2020 a fost 2.6% conform site-ului oficial al  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 2.6%

Rata de schimb a monedei euro conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene a fost in 1 octombrie 2021 4.9470 lei, .

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

 

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Impozitele si taxele indexate sunt cuprinse in Titlurile I-XV din Anexa 1 la prezentul referat.

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

 

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 conform proiectului de Hotarare anexat.

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA                                                                           

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 16397/111/04.11.2021

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

 

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

            Examinând referatul primarului nr. 16 359  din 04.11.2021

Având în vedere prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

            Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr, 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, si a Hotararii nr. 65 din 08.04.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta           

 

HOTĂRÂRE :

 

            ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                             AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa1 IT 2022

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15779/22.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

---------------------

    

             

               ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 15724 DIN 22.10.2021

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

30 septembrie 2021

 

          La data de 30 septembrie 2021 la partea de venituri a fost realizată suma de 36.131.155 veniturile fiind incasate in proportie de 69,85% fata de prevederile trimestrului III 2021 in suma de 51.796.210 lei. Realizarile la partea de venituri la 30 septembrie 2021 adica suma de 36.131.155 lei sunt in proportie de 109,41% fata de incasarile in suma de 33.021.818 lei la data de 30 septembrie 2020.

Veniturile incasate la data de 30 septembrie 2021 sunt formate din:

 1. venituri proprii 22.264.496 lei
 2. sume defalcate din TVA 6.154.000 lei
 3. subventii de la bugetul de stat 845.837 lei
 4. sume din excedentul anului anterior 5.188.988 lei
 5. sume primite de UE 1.651.479 lei
 6. venituri din capital 23855 lei
 7. donatii si sponsorizari 2500 lei

           

Platile efectuate din  bugetului local la data de 30 septembrie 2021 sunt de 28.891.937 lei fiind in proportie de 116.41% fata de platile efectuate la data de 30 septembrie 2020 in suma de 24.818.926 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 30 septembrie 2021 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

6984371

6,965,302

          19.069 

5402

337636

          337.636 

                 -   

6102

885423

          885.423 

                 -   

6502

3863292

2,341,570

     1.521.722 

6602

1784579

1,594,703

        189.876 

6702

2100775

2,055,506

       45.269   

6802

4277890

4.277.890

                 -   

7002

2672665

1,152,019

     1.520.646 

7402

2059533

2.059.533

                 -   

8002

592536

592536

                 -   

8402

3333237

1,321,332

        2.011.905 

TOTAL

28.891.937

23.583.450

     5.308487 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul trimestrului III 2021 este de 7.239.218 lei.

           

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 15.513.601lei, iar plăţile efectuate sunt in  suma de 15.241.751 lei Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

6510

240.045

240.045

 

6610

14.727.272

14,387,406

339.866

6710

20

20

 

7010

172.020

172.020

 

8710

102.394

102.394

 

TOTAL

15.241.751

14.901.885

339.866

In anexele 1,2,3, si 4 sunt prezentate veniturile si cheltuielile bugetului local si bugetului activitatilor autofinantate la 30.09.2021

            Situaţiile financiare la 30 septembrie 2021 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si  ORDIN  Nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

           

Politicile contabile aplicate in institutie sunt cele stabilite de Serviciul Financiar si inregistrate cu nr.1083 din 01.02.2012.

 

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15778/105/22.10.2021

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .10 .2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.09.2021

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2021 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 15724/22.10.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2021 si vazand Raportul de specialitate nr. 15734/22.10.2021  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie al  bugetului local la 30.09.2021 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 36 131 155.00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  28 891 937lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al bugetului activităţilor autofinanţate la 30.09.2021,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 15 513 601.00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  15 241 751lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.09.2021 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.09.2021;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                                                                    

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                          

anexa 1 venituri buget local 30.09.2021 CONT

anexa 2 cheltuieli buget local 30.09.2021

anexa 3 venituri autof.30.09.2021

anexa 4 cheltuieli autof. 30.09.2021

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15799/22.10.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15781/22.10.2021

                                                                   

REFERAT

privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

Prin cererea cu nr. 11128/20.10.2021 și nota de fundamentare, SC ADP Gherla SA solicită promovarea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei și a Statului de funcții a societății .

Analizând Statutul Societății rezultă că potrivit art. 71 alin.1 lit. B , consiliul de administrație al societății aprobă organigrama după ce a obținut avizul favorabil al acționarului unic care este Municipiul Gherla.

Dimensionarea  și organizarea Statului de funcții și a organigramei a fost realizată de către SC ADP SA , ținând seama de necesitățile, specificul activității și obiectivele societății.

În aceste condiții supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA.

 

PRIMAR

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15798/107/22.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA proiect din inițiativa autorității executive,

             Examinând referatul  Primarului Municipiului Gherla nr. 15781/22.10.2021 și Raportul de specialitate cu nr.  15782/22.10.2021 întocmit de Direcția RUNOS;

Având în vedere dispozițiile art.17.1 din Actul Constitutiv al SC ADP Gherla SA

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2),  lit. a), alin. 3 lit. C ), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se avizează favorabil organigrama și Statul de funcții al  SC ADP Gherla SA  cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație  a SC ADP Gherla SA.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA .

           

 INITIATOR: PRIMAR                  Avizat, SECRETAR GENERAL UAT

                                                                

 ANEXA LA HCL  PRIVIND ORGANIGRAMA ADP


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15807/22.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI ”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15775/22.10.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea construirii  ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI ”

 

 

            In urma evaluărilor făcute de executiv privind urbanizarea zonei cartierului de tineret din Municipiul Gherla, str. Hasdații in concordanta cu proiectele in derulare privind iluminatul stradal si extinderea rețelelor de apa / canal, pluviale in aceasta zona, propunem " Lucrări tehnico-edilitare (rețele electrice iluminat public si utilității, rețea de canalizare pluviala  si rețea stradala) in zona de locuințe pentru tineri str. Hasdații din municipiul Gherla –Amenajare drumuri”.

            Pentru a demara acest proiect am apelat la un specialist pentru proiectarea unei astfel de lucrări in cartierul tineretului din str. Hasdații rezultând un proiect si o valoare estimata de 5.311.944 lei cofinanțat din bugetul de stat cu suma de 4.777.085 lei si din bugetul local cu suma de 534.859 lei.

            Se dorește depunerea proiectului spre finanțare guvernamentala prin Programul National de Investiții Anghel Saligny aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr. 95 /2021.

            Devizul general a fost întocmit conform standardelor de cost aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 1223 din 15.09.2021 care este anexa la referatul, raportul si proiectul de hotărâre depus la Consiliul Local Gherla.

            Având in vedere importanta lucrărilor referitoare la rețelele de ape pluviala in zona precizata anterior se impune de urgenta dezvoltarea unui astfel de proiect, căutarea surselor de finanțare si realizarea acestuia. Propunem astfel depunerea cererii de finanțare însoțita de devizul estimativ in Programul National de Investiții Anghel Saligny aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr. 95 /2021 si elaborarea in acest sens a unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

            Cerea de finanțare si devizul estimativ al lucrărilor de execuție pentru "LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE (REȚELE ELECTRICE ILUMINAT PUBLIC SI UTILITĂȚII, REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI REȚEA STRADALA) IN ZONA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI STR. HASDAȚII DIN MUNICIPIUL GHERLA –AMENAJARE DRUMURI” vor fi anexe la proiectul de hotărâre.

 

INITIATOR:

 

Municipiul Gherla

Primar

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 15806/108/22.10.2021

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . ............/ 2021

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul

 ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

 

Avand in vedere:

 • Referatul de aprobare nr.  15775 din 22.10.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Gherla din care reiese necesitatea și oportunitatea unei hotărâri privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul  ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI ”
 • Raportul de specialitate cu nr. 15796 din 22.10.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", cu modificările  și completările ulterioare;

- Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.

 - Ordinul nr.1321 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny";

  -  Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.3  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor conferite de  dispozitiile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) si ale art.196 alin.(1) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,     

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Cererea de finanțare  pentru obiectivul de investiții  ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI ”în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții  ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla - AMENAJARE DRUMURI ”,  în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre. 

Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, prin compartimentele de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la :   

- Institutiei Prefectului Judeţului Cluj ;

- Primarului Municipiului Gherla;

- Direcției economice;

- Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

- Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei;

- Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

-Se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei Municipiului Gherla

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                    Secretar General UAT,

                                                                                                            

 

 Anexa nr. 1 Cerere de finanțare -  AMENAJARE DRUMURI

 Anexa nr. 2 Deviz general - AMENAJARE DRUMURI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15810/22.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul

,, Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ”

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul

,, Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15773/22.10.2021

 

REFERAT

privind aprobarea construirii "Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială) și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla-  CANALIZARE PLUVIALĂ”

 

 

            In urma evaluărilor făcute de executiv privind urbanizarea zonei cartierului de tineret din Municipiul Gherla, str. Hasdații in concordanta cu proiectele in derulare privind iluminatul stradal si extinderea rețelelor de apa / canal in aceasta zona, propunem realizarea unei rețele de canalizare pluviala care sa reducă considerabil pânza freatica din sol, sa direcționeze spre rețelele existente adiacente apele pluviale si sa pregătească infrastructura in vederea dezvoltării rețelei de străzi.

            Pentru a demara acest proiect am apelat la specialist pentru proiectarea unei astfel de rețele de ape pluviale in cartierul tineretului din str. Hasdații rezultând un proiect si o valoare estimata de 4.678.718 lei cofinanțat din bugetul de stat cu suma de 4.416.678 lei si din bugetul local cu suma de 262.040 lei.

            Se dorește depunerea proiectului spre finanțare guvernamentala prin Programul National de Investiții Anghel Saligny aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr. 95 /2021.

            Devizul general a fost întocmit conform standardelor de cost aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 1223 din 15.09.2021 care este anexa la referatul, raportul si proiectul de hotărâre depus la Consiliul Local Gherla.

            Având in vedere importanta lucrărilor referitoare la rețelele de ape pluviala in zona precizata anterior se impune de urgenta dezvoltarea unui astfel de proiect, căutarea surselor de finanțare si realizarea acestuia. Propunem astfel depunerea cererii de finanțare însoțita de devizul estimativ in Programul National de Investiții Anghel Saligny aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr. 95 /2021 si elaborarea in acest sens a unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

            Cerea de finanțare si devizul estimativ al lucrărilor de execuție pentru "LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE ( REȚELE ELECTRICE ILUMINAT PUBLIC ȘI UTILITĂȚI, REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ) ȘI REȚEA STRADALĂ ÎN ZONA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI STR. HĂȘDĂȚII DIN MUNICIPIUL GHERLA” -  CANALIZARE PLUVIALĂ vor fi anexe la proiectul de hotărâre.

 

INITIATOR:

 

Municipiul Gherla

Primar

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 15809/109/22.10.2021

 

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . ............/ 2021

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul

,, Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

 

Avand in vedere:

 • Referatul de aprobare nr.  15773 din 22.10.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Gherla din care reiese necesitatea și oportunitatea unei hotărâri privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ” ;
 • Raportul de specialitate cu nr. 15794 din 22.10.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", cu modificările  și completările ulterioare;

- Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.

 - Ordinul nr.1321 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny";

  -  Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.3  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor conferite de  dispozitiile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) si ale art.196 alin.(1) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                                   
                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Cererea de finanțare  pentru obiectivul de investiții „Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ” în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din municipiul Gherla” -  CANALIZARE PLUVIALĂ”,  în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre. 

Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, prin compartimentele de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la :   

- Institutiei Prefectului Judeţului Cluj ;

- Primarului Municipiului Gherla;

- Direcției economice;

- Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

- Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei;

- Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

-Se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei Municipiului Gherla


INIȚIATOR,

PRIMAR

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                    Secretar General UAT,

                                                                                                             

 Anexa nr. 1 Cerere de finanțare - CANALIZARE PLUVIALĂ

 Anexa nr. 2 Deviz general - canalizare


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15789/22.10.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr .15.772/22.10.2021

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

 

            Obiectul prezentului proiect îl constituie aprobarea acordarii unui premiu aniversar in valoare de 1.000 lei, domnului R. I., veteran de razboi la implinirea varstei de 106 ani.

          Avand in vedere adresa nr.14016/22.09.2021 a Directiei pentru Calitatea Vietii Personalului – Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului a Ministerului Apararii Nationale, anexata prezentului referat,   prin care, in conformitate cu dispozitiile Legii 44/1994 privind veteranii de razboi, ni se comunica ca pe raza municipiului Gherla domiciliaza domnul R. I., veteran de razboi care implineste 106 ani pe data de 28.10.2021, cu adresarea rugamintii de a acorda acestuia , in functie de resursele aflate la dispozitie , a unui premiu aniversar.

          Potrivit dispozitiilor legale prevazute de Art. 3 alin.(2) din Legea nr. 273/2006; Art. 108 – 110 din Legea 227/2015; Consiliul local are competenta de gestionare a bugetului, in functie de prioritatile pe care le apreciaza ca fiind importante . Deasemenea avem in vedere ca ziua de nastere a domnului R. I. coincide cu data sedintei ordinare a Consiliului Local, consideram ca este un moment oportun pentru a fi felicitat si a i se acorda un premiu aniversar.

         

          Tinand seama de respectul pe care trebuie sa-l aratam veteranilor de razboi pentru sacrificiul personal in timpul celui de-al doilea razboi mondial precum si de temeiurile legale mai sus aratate, propunem adoptarea Hotararii privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi in cuantum de 1.000 lei .

 

PRIMAR

----------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15788/106/22.10.2021

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2021

privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea  acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr. 15.772/22.10.2021 vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.15777/22.10.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile Art. 3 alin.(2) din Legea nr. 273/2006; Art. 108 – 110 din Legea 227/2015 ; Art.87 alin.(5) din OUG  nr. 57/2019 .

          În temeiul art. 129 alin. (14) ; art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă acordarea unui premiu aniversar in cuantum de 1.000 lei, la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi, domiciliat in Gherla.

  Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate.

          Prezenta Hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Compartimentului Buget Contabilitate din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si Domnului R. I..

 

                                                             PRIMAR

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                           

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15672/21.10.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15648/21.10.2021

 

 

REFERAT

Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

Prin HCL nr. 92/2020 s-a stabilit componența comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete din cadrul consiliului local al municipiului Gherla.

In urma demisiei domnului consilier P. F. se impune completarea acestei comisii cu un alt consilier local.

In aceste condiții, pentru buna funcționare a  comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete din cadrul consiliului local al municipiului Gherla se impune alegerea unui alt consilier local care să facă parte din această comisie.

Față de acte împrejurări de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15670/100/21.10.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

           

            Văzând referatul de aprobare nr. 15648/21.10.2021 și raportul de specialitate nr. 15649/21.10.2021 întocmit de către Secretarul General UAT;

            În temeiul prevederilor art. 124 alin. 1, 2 și 5, art. 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a administrației publice locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Se constituie Comisia de numărare și constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate în cadrul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Gherla, care va avea următoarea componență :

            - M. L. – P. din partea PNL

            - _______________________________

            - B. V. din partea PSD

            - P. L.-Z. din partea USR - PLUS

            - B.-B. K.-E. din partea UDMR.

 

            Art.2 Mandatul comisiei coincide ca durată cu mandatul consiliului local și va avea ca atribuții numărarea voturilor secrete exprimate în cadrul ședințelor consiliului local, constatarea rezultatului votului cuprinsă într-un proces verbal și comunicarea acesteia în plenul ședinței.

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla și persoanelor nominalizate la art. 1.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                   AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15678/21.10.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  15651 din 21.10.2021 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

 

Potrivit dispoziției art. 15 din Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene “ În cazul membrilor persoane juridice, organul de conducere al respectivei persoane juridice va desemna în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare o persoană care o va reprezenta în cadrul Asociației, respectiv va participa la ședințele organelor de conducere și administrare dacă este cazul”, iar potrivit articolului 30 fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Municipiul Gherla este membru fondator al Asociației Gal Plaiuri Someșene iar potrivit dispozițiilor statutare are obligația de-a desemna o persoană în calitate de reprezentant în asociație, care va exercita în numele Municipiului Gherla drepturile și obligațiile cuprinse în statut având dreptul la un singur vot, votul constituind de fapt votul Municipiului Gherla.

Potrivit HCL nr. 95/13.11.2020  a fost desemnat ca reprezentant al Municipiului Gherla în cadrul asociației dl. C. N..

În aceste împrejurări, în vederea respectării dispozițiilor statutare propunem desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în cadrul asociației. Reprezentantul Municipiului Gherla va avea obligația de-a prezenta atât Consiliului local cât și primarului municipiului informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației, stadiul implementării proiectelor asociației, orice informare cu privire la activitatea asociației.

Având în vedere situația de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15677/101/21.10.2021

 

P R O I E C T  DE  HOTARÂRE

privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în cadrul Asociației GAL Plaiuri Someșene.

            Având în vedere : referatul de aprobare cu nr. 15651 din 21.10.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Gherla Drăgan Ionel – Ovidiu; raportul de specialitate nr. 15652 /21.10.2021 întocmit de către Secretarul General UAT R. M. din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Ținând seama de dispozițiile art. 15 și 30 din Statutul Asociației “Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, în cadrul căreia Municipiul Gherla are calitatea de membru fondator precum și de dispozițiile Art. 129 alin. 2, lit. e și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. 196 , alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Se desemnează ca și reprezentant în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj a Municipiului Gherla, membrul fondator, dl. ...............

            Reprezentantul Municipiului Gherla va participa la toate ședințele de administrare și conducere a Asociației GAL Plaiuri Someșene, va exercita în numele și pentru Municipiul Gherla drepturile cuprinse în Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene având obligația de a reprezenta, atât consiliului local cât și primarului, informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației stadiul implementării proiectelor asociației, orice informații cu privire la activitatea asociației.

            Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL  95/2020

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Asociației GAL Plaiuri Someșene.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15698/21.10.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale

de Ordine Publică

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale

de Ordine Publică

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 15657 din 21.10.2021          

                                                                                                                       

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, la nivelul fiecărui municipiu, unde funcționează poliția locală, se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ. La nivelul municipiului Gherla s-a constituit Comisia Locală de Ordine Publică prin Hotărârea Consiliului Local Gherla nr. 16/28.01.2021.

Potrivit art. 28 alin. (2) din legea anterior menționată din componența Comisiei fac parte și 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.

Având în vedere că mandatul unui consilier local, membru al Comisiei Locale de Ordine Publică, a încetat prin demisia acestuia, respectiv mandatul  domnului consilier local P. F., se impune desemnarea unui nou membru din cadrul Consiliului Local Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică.

          Ținând cont de cele expuse este necesară adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Gherla de modificare a H.C.L. nr. 16/2021, cu privire la componența Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla, astfel că propunem aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Gherla proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,  privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,  a Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

 

PRIMAR,

--------------------

          ROMÂNIA

     JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

   CONSILIUL LOCAL 

 Nr. 15697/102/21.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

            Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Gherla, nr. 15657/21.10.2021;  raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 15671/21.10.2021, prin care se propune actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 166 alin. (2) lit. l) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 2 a H.C.L. nr. 16/28.01.2021, privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, care va avea următorul cuprins :

            „ Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • P. m. G. –   I. – O. D.
 • Ș. P. m. G. – c. ș. de p.  I. I.
 • Ș. P. L. G. – I. G.
 • S. G. al UAT G. – M. R.         
 • C. l. -  D. E.
 • C. l. -  B. L.
 • C. l. -  ............................................. ”

 

Art. 2. Primarul municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Serviciul Public de Poliție Locală.

 

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR                                                                                        AVIZAT

          PRIMAR                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

                                                                               

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15446/19.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-------------------

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDEȚUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15414/18.10.2021

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

 

Prin adresa cu nr. 2437/14.10.2021 Centrul Agro Transilvania Cluj SA  a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 15.11.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din  15.11.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 15444/95/19.10.2021  

 

PROIECT DE HOTARÂRE

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

Examinând referatul  nr. 15414/18.10.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196, alin. 1, litera a)  din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul A. G., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Societarii Centrul Agro Transilvania Cluj SA la ședința din data de 15.11.2021, în sensul de a vota pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2  Centrul Agro Transilvania Cluj SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Centrul Agro Transilvania Cluj SA si dl. A. G..

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                ROTAR MIHAI

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15460/19.08.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15456/19.10.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

Prin adresa cu nr. 44490/14.10.2021 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 15.11.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M. în vederea votării pentru la punctul de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 15459/96/19.10.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021;

Examinând referatul  nr. 15456/19.10.2021  întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196, alin. 1, litera a)  din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA  la ședința din data de 15.11.2021, în sensul de a vota pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M.  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                ROTAR MIHAI

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15710/21.10.2021

 

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, finanțat prin POR 2014-2020

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, finanțat prin POR 2014-2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15692/21.10.2021

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla”,

finanțat prin POR 2014-2020

 

Prin HCL nr. 44/24.05.2018 s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, faza SF- studiu de fezabilitate+ PT proiect tehnic pentru proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla”.

Urmare acesteia prin HCL nr.43/30.07.2020 s-a aprobat proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții, Operațiunea 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Prin HCL nr. 44/30.04.2020 s-a aprobat modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT pentru proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla”.

Valoarea totală a investiției este de 19.951.179,50 lei inclusiv TVA din care cheltuielile neeligibile sunt de 224.310,70 lei inclusiv TVA.

În urma ajustării  prețurilor la materiale potrivit Ordonanței nr.15/2021 și Ordinul 1336/2021 și a dispozițiilor de șantier, valoarea totală a investiției este de 22.713.010,35 lei (inclusiv TVA) din care cheltuieli neeligibile 2.986.141,55 lei (inclusiv TVA).

Față de acestea propun aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile și implicit valoarea totală a obiectivului de investiție ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla” finanțat prin POR 2014-2020.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15709/103/21.10.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”,

finanțat prin POR 2014-2020

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” finanțat prin POR 2014-2020,  proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 15692 din 21.10.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.2 din Ordonanța nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

În temeiul dispozițiilor Ordinului MDLPA nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7 lit.g) lit.j) și art.139 alin.3 lit.e) privind Codul administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art. 1   Se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile și implicit a valorii totale a obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla” de la valoarea 224.310,70 lei aferent sumei de 19.951.179,50 lei inclusiv TVA la valoarea de 2.986.141,55 lei aferent sumei de 22.713.010,35 lei inclusiv TVA.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin  Direcția economică și  Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului .

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15766/22.10.2021

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinantate pe anul 2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinantate pe anul 2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 15744/22.10.2021

 

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Prin adresa nr.3244//11.10.2021 a Directiei Generale Regionala a Finantelor Publice Cluj,  pentru municipiul  Gherla au fost alocate 800 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente si de capital.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu 194.91 mii sume primite de la DSP, 4.64 mii lei din impozit din transferuri imobiliare, 2.5 mii lei din donatii si sponsorizari si 3 mii lei incasati in plus la taxa firma. Toate acestea sunt prezentate detaliat in anexa1

La partea de cheltuieli sumele au fost repartizate astfel:

 • 400 mii lei  autoritati executive
 • 10 mii lei liceul Kemeny Zsigmond
 • 173.05 mii lei strazi
 • 260 mii lei salubritate
 • 122 mii lei spital
 • 40 mii lei cantina de ajutor social

Aceste modificari sunt detaliate in anexa nr. 2.

Lista de investitii este prexentata in anexa nr. 3 si sufara unele modificari in ceea ce priveste denumirea unor obiective care sa vina in concordanta cu denumirile din interventiile GAL Plaiuri Somesene precum si adaugarea unor obiective noi care nu au fost prinse si fac parte din interventiile GAL-ului de asemenea a fost adaugat obiectivul “Achizitie imobil Hasdatii” care este necesara pentru a putea intra cu drepturi depline pe terenul aferent acelor cladiri. Finantarea obiectivelor noi se asigura prin virari de credite bugetare de la obiectivul “Procurare containere de locuit” suma totala necesara fiind de 63 mii lei.

La activitatile autofinantate avem modificari la Spitalul municipal Gherla a carui venituri si cheltuieli se suplimenteaza cu 1052 mii lei din care 130 mii lei cheltuieli de capital, 122 mii lei transferuri de la bugetul local si 800 mii lei Subventii de la Fondul National unic de Asigurari de Sanatate.

Bugetul activitatilor autofinantate este prezentat in anexa nr. 4

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

 

PRIMAR

-------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15765/104/22.10.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr.15744/22.10.2021 privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 15745/22.10.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extaordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri  înregistrează  suma de  64 450,51 mii lei, iar  la  partea  de  cheltuieli  suma  de   69 639,5 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 35 323,36 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 316,14 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 23 202,36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 23 353,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                

 anexa 1 venituri 2021 rectificare

 anexa 2 cheltuieli 2021 rectificare

 anexa 3 lista investiti 2021 rectificare

 anexa 4 autofinantate 2021 rectificare

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15480/19.10.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

********************************************

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  15412/18.10.2021

                                                                   

REFERAT

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Prin HCL 94 /06.11.2020 s-a aprobat organizarea comisiilor locale al Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Componența comisiilor de specialitate este următoarea:

Comisia pentru amenajarea teritoriului și  urbanism : M. M. M., P. F., B. V., M. T., M. D.-C..

  -Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială : B.-B. K.-E., C.-B. R., B. A.-E.,  P. R. A., S. C.. 

 -Comisia juridică și de disciplină :  M. L. – P., D. E., N. I., B. L., V. A.-I.. 

  -Comisia economică – financiară : M. M.-D., B.-B. K.-E., O. A., A. G., P. L.-Z..

 

Avand în vedere demisia domunului consilier local P. F. se impune modificarea componentei comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

 

PRIMAR

******************************************

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15474/97/19.10.2021

                                          

                

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

            Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii economico-sociale;

           Având în vedere referatul de aprobare nr. 15412/18.10.2021, precum și raportul de specialitate întocmit de către Secretarul General UAT Gherla cu nr. 15417/18.10.2021;

            Văzând prevederile cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Gherla aprobat prin HCL nr. 67/2019, modificat prin HCL nr. 52/2020;

            În temeiul prevederilor art. 124; 196, alin. 1,lit. a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta:

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Componența Comisia Pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism este următoarea :

M. M. M., _______________, B. V., M. T., M. D.-C..

Componența celorlalte comisii de specialitate rămân neschimbate. 

          Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla precum și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre.

 

INIȚIATOR

 

PRIMAR

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15514/19.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare

intre capitole bugetare si de la un program la altul

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

******************************************

 

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.    15475/19.10.2021                                                                                                                                                              

 

 

REFERAT

privind aprobarea virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul

 

 

          Tinand cont de prevederile art. 49 al. 4 din legea 273/2006 privind finantele publice locale:

Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Tinand cont de adresa nr. 15313/15.10.2021 a Spitalului Municipal Gherla prin care solicita sprijin financiar pentru achizitionarea a 10 concentratoare de oxigen pentru pacientii internati in cadrul Compartimentului Boli Infectioase Covid-19 care sunt necesare in regim de urgenta avand in vedere cresterea accentuata a cazurilor pozitive la nivelul municipiului Gherla propun alocarea sumei de 80000 lei pentru aceasta achizitie. Suma va fi asigurata prin virare de credite bugetare de la capitolul 7050000710101 de la obiectivul ”PT+Executie capela Hasdate” -80000lei la capitolul 661006 la obiectivul “ Aparatura medicala” +80000lei

Cap. 7050000710101

-        PT+Executie capela Hasdate             -80000 lei

Cap. 661006

 • Aparatura medicala                         +80000 lei

 

PRIMAR

********************************************************

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15507/98/19.10.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                              HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul.

Avand in vedere  referatul nr. 15475/19.10.2021privind aprobarea  virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 15478/19.10.2021, văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 al.4 si al 7 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinara convocata de indata

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul astfel:

Cap. 7050000710101

-        PT+Executie capela Hasdate             - 80000 lei

Cap. 661006

 • Aparatura medicala                               +80000 lei

Art.2:  Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2021 conform virarilor de credite aprobate.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Directia Economica si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                               

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15533/19.10.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip Construire creșă – mică din Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35A, jud. Cluj

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip Construire creșă – mică din Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35A, jud. Cluj

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR     

                                      

SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

******************************************

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15516/19.10.2021                   

 

 

REFERAT

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Creșă mică” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora o serie de documente în vederea aprobării indicatorilo tehnico-economici pentru construirea unei creșe mici în municipiul Gherla str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj,

 

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla și 2977 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 53082 din Municipiul Gherla, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Creșă mică” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

 

*******************************************************

 

 ROMANIA
  JUDEŢUL  CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA
NR. 15532/99/19.10.2021

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2021

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive cuprinse în referatul nr. 15516 din 19.10.2021 a Primarului Municipiului Gherla;
 • Raportul de specialitate cu nr. 15519 din 19.10.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,
 • Ordinului M.D.L.P.A nr. 1207/26.08.2021 prin care a fost aprobată realizarea unei creșe în localitatea Gherla, conform Anexei nr.4,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a), alin 7, lit e), art. 139 alin 3 lit.e) și art. 196 alin.1 lit.a)   din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini și 2977 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 53082 cu nr. cadastral 53082, liber de sarcini în vederea realizării de către ,,CNI” SA a obiectivului de investiții Proiect tip - „Creșă mică”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul D. I.-O., în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

INIȚIATOR, PRIMAR

 

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ,  Secretar General UAT,

                                                                                                   

                                                                                                            

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14794/06.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii

operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

PRIMĂRIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

Nr. 14743 din 05.10.2021                  

                                                 

 

REFERAT

privind aprobarea contravaloriioperațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor Cluj-Napoca

 

Urmare a cererii nr. 14659 din 04.10.2021 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea contravalorii operațiunilor de transport și depozitare a deșeurilor municipale amestecate la  Cluj-Napoca de către ADP GHERLA SA și preluate de către REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA.

SC ADP GHERLA SA solicită aprobarea plății contravalorii operațiunilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor la Cluj-Napoca în suma de 257.36 lei/tona + TVA justificând aceasta prin solicitarea formulată de către REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA.

Contravaloarea operațiunilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor achitată de către ADP GHERLA SA a fost fundamentată și aprobată ca sumă în anul 2020.

Având aceasta în vedere tarifele prestate de către  SC ADP GHERLA SA rămân neschimbate așa cum au fost aprobate de către CONSILIUL LOCAL Gherla prin HCL nr. 9 din 10.02.2020.

            În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.   

            Văzând art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

PROPUNEM

 

  Aprobarea plății sumei de 257.36 lei/tonă + TVA ce reprezintă contravaloarea operațiunilor de sortare, operare TMB (tratare mecanico-biologică)  RADP CLUJ-NAPOCA, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj  

            Suma de 257.36 lei/tonă +TVA este cuprinsă în tarifele aferente serviciului de salubritate gestionat de către ADP GHERLA SA, tarife aprobate prin HCL nr. 9 din 10.02.2020.

 

PRIMAR

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14792/94/06.10.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.       DIN  

privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca
 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de depozitare temporara a deșeurilor la Cluj -Napoca – proiect din inițiativa primarului.

Urmare a cererii nr 14659 din 04.10.2021 a SC ADP GHERLA SA

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 14743 din 05.10.2021  

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă  extraordinară de indata adoptă prezenta :

 

                                                  HOTĂRÂRE :

 

Art.1: Se aproba plata sumei de 257.36 lei/tona + TVA ce reprezinta contravaloarea operatiunilor de sortare, operare TMB (tratare mecanico-biologica)  RADP CLUJ-NAPOCA, tansfer si depozitare a deseurilor la CMID Cluj  

            Suma de 257.36 lei/tona +TVA este cuprinsa in tarifele aferente serviciului de salubritate gestionat de catre ADP GHERLA SA, tarife aprobate prin HCL nr 9 din 10.02.2020.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează SC ADP GHERLA SA.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                    AVIZEAZA

                                                                   SECRETAR GENERAL

   

                                                           

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14426/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare

a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

NR. 14038/22.09.2021

 

REFERAT

La proiectul de hotarare privind acordarea  „Diplomei de Aur”si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 

          In viata fiecaruia dintre noi exista evenimente speciale, de bucurie, pe care le impartasim cu prietenii, familia si nu numai, evenimente cum ar fi, nastere, majorat, casatorie etc. Implinirea a 50 ani de casatorie neintrerupta este de asemenea un eveniment deosebit care merita sarbatorit cum se cuvine. Sunt din pacate destul de rare situatiile cand sotii ating aceasta varsta de casatorie neintrerupta. Autoritatile publice nu ar trebui sa lase ca aceste evenimente sa treaca fara a le acorda atentia cuvenita.

In consecinta dorim sa aratam celor care au ajuns la aceasta varsta ca suntem alaturi de ei si le recunoastem meritele. In anii anteriori acest evreniment era marcat prin oferirea unui cokteil cultural artistic acestor cupluri. Datorita situatiei sanitare actuale acest lucru este aproape imposibil de realizat, prin urmare consideram oportun acordarea acestor cupluri a unei „Diplome de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei / cuplu.

Consideram ca este un gest de demnitate si un exemplu pentru generatiile viitoare, un act de recunostinta pentru cei care au fost devotati familiei pentru un jumatate de secol.

          In anexa la prezenta hotarare este prezentat regulamentul de acordare a „Diplomei de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare acest proiect de hotarare.

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14425/90/29.09.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

          Luand in dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.14038/22.09.2021, al primarului municipiului Gherla, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr 14044/22.09.2021, al Direcției Economice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil şi ale art. 4 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de câte 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, şi Serviciul de Stare civilă.

                                                                     PRIMAR

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

ANEXA LA HCL - Regulament


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14445/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 13977 DIN 21.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al

 Municipiul Gherla Sat Băița fn, înscris in CF 55896 Gherla,

cuprinzând teren in suprafața de 2170 mp si construcție in suprafața de 144 mp

 

Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Băita fn, Jud. Cluj, înscris in CF 55896 Gherla, format din clădire in suprafața măsurată de 144 mp cu numărul de inventar 1695, având destinația de magazie si cu valoarea de inventar 67935 lei, situata pe terenul in suprafața măsurată de 2170 mp, aflat la poziția 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei.    Clădirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si într-o stare de degradare avansata, împrejmuit intre imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate dintr-un drum lateral sătesc neutilizabil in prezent.

Municipiul Gherla nu a utilizat sub nici o forma imobilul si nu a găsit o destinație de utilitate publica, fiind scos, într-o primă etapă, la închiriere la începutul anului 2021 si nefiind depusă nici o oferta de închiriere. Neinvestirea urgentă in clădirea imobilului precum și in refacerea accesului  o face neutilizabilă.

            Plecând de la acest referat propun întocmirea unei hotărâri de aprobare a vânzării imobilului conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Temeiul legal ce are la baza propunerea de vânzare este Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul administrativ, actualizată si care va fi baza de funcționare a comisiei de vânzare numita ulterior prin dispoziția executivului.

            In temeiul celor prezentate anterior referitoare la situația de fapt a imobilului din Sat Băita fn identificat in CF 55896 Gherla precum si reglementarilor legislative in vigoare mai sus enumerate, va propun aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, format din construcție in suprafața de 144 mp si teren in suprafața de 2170 mp.

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14443/91/29.09.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al

 Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla,

cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

      

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362,  Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aproba vânzarea imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Baita fn, înscris in CF 55896 Gherla, cuprinzând teren in suprafața de 2170 mp si constructive in suprafața de 144 mp in conformitate cu legislația in vigoare.

            Art. 2 Comisia de vânzare a imobilului va fi stabilita prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14450/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 13978 DIN 21.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al

 Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp

 

 

Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hășdate, nr. 11, Jud. Cluj, înscris in CF 55853 Gherla, format din clădire in suprafața măsurată de 165 mp cu numărul de inventar 121810, având destinația anexa gospodărească si cu valoarea de inventar 33897 lei, situata pe terenul in suprafața măsurată de 450 mp, aflat la poziția 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei.  Clădirea imobilului este neutilizată de o lungă perioadă de timp si într-o stare de degradare avansată, împrejmuit intre imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate din strada principală.

Municipiul Gherla nu a utilizat sub nici o forma imobilul si nu a găsit o destinație de utilitate publica, fiind scos, într-o primă etapă, la licitație pentru închiriere, la începutul anului 2021 si fiind închiriat imobilul. Chiriașul nu poate investi semnificativ in clădire fiind proprietatea Municipiului Gherla, neinvestirea urgentă in clădirea imobilului o face neutilizabilă intra-un timp foarte scurt.

            Plecând de la acest referat si ținând cont de interesul arătat de chiriaș de a cumpăra imobilul si a investii in consolidarea lui, propun întocmirea unei hotărâri de aprobare a vânzării imobilului conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Temeiul legal ce are la baza propunerea de vânzare este Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul administrativ, actualizată si care va fi baza de funcționare a comisiei de vânzare numita ulterior prin dispoziția executivului.

            In temeiul celor prezentate anterior referitoare la situația de fapt a imobilului din Sat Hășdate, nr. 11, identificat in CF 55853 Gherla precum si reglementarilor legislative in vigoare mai sus enumerate, va propun aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, format din construcție in suprafața de 165 mp si teren in suprafața de 450 mp.

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

-----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

14449/92/29.09.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al

 Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

      

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362,  Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aproba vânzarea imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla, cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp in conformitate cu legislația in vigoare.

            Art. 2 Comisia de vânzare a imobilului va fi  stabilita prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14182/24.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rutelor, statiilor  și intervalul orar de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

cu privire la aprobarea rutelor, statiilor  și intervalul orar de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

PRIMAR

NR. 14153  din 24.09.2021

Referat

privind aprobarea  rutelor , a statiilor precum si intervalul orelor de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022

  

       Liceul Teoretic ,, Ana Ipătescu " are în administrare două microbuze școlare, ele având scopul principal de transport al elevilor din Gherla și satele aparținătoare dinspre domiciliul acestora spre unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ spre domiciliul acestora. Transportul elevilor cu microbuze școlare este gratuit.

          În conformitate cu prevederile art 20 alin ( 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ,, Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea. "

          Este de competența Consiliului Local în conformitate cu prevederile art 129 alin ( 2 ) lit d și art 7 alin ( 1 ) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea a intervalelor orare, a rutelor de transport  precum si a statiilor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ,,Ana Ipătescu". pentru anul scolar 2021-2022

          Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea lui în forma prezentată.

 

PRIMAR

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

PRIMAR

NR. 14181/88/24.09.2021

 

 

PROIECT HOTĂRÂRE

NR__________DIN________

 Cu privire la aprobarea rutelor, statiilor  și intervalul orar de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022,

 

          Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru transport elevi în contextul epidemiologic, rutele,statiile și intervalul orar al microbuzelor propuse de catre conducerea Liceului  Teoretic Ana Ipatescu:

          Examinând referatul primarului nr.14153 din 24.09.2021 și raportul de specialitate  nr.14154 din 24.09.2021 al Direcției Administrație Publică Locală;

           Având în vedere prevederile art 20 alin ( 1 ), art 85 alin ( 1 )  din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

          În temeiul art 129 alin ( 1 ), alin ( 2 ) lit d,  alin 7 lit ( a ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederile art 139 alin ( 1 ) și art 196 alin ( 1 ) lit a Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art 1. Se aprobă,  rutele, statiile și intervalul orar de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022, conform anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Liceului   

                     Teoretic ,, Ana Ipătescu " și managerul de transport.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                        

 Anexa nr. 1 la HCL RUTE SCOLARE 2021

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13355/10.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13239/08.09.2021

                                                                                                                            

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr. 11

 

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 12539 din 26.08.2021, domnul M. I. domiciliat în Municipiul Gherla, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul de la adresa de mai sus.

Potrivit extrasului CF nr. 51069 cu nr. topo 682/19/11 petentul este proprietar tabular asupra imobilului de la adresa de mai sus.

Imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 10, în zona locuințelor unifamiliale, în conformitate cu prezentul PUG Gherla.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto la imobilul situat la adresa de mai sus din str. 16 Februarie.

Având în vedere cele expuse, propun aprobarea deschiderii unui acces auto din str. 16 Februarie la imobilul situat în municipiul Gherla, str. 16 Februarie nr. 11.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

   --------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13354/81/10.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr. 11,  proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de aprobare cu nr. 13239 din 08.09.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.m și art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din str. 16 Februarie la imobilul situat în municipiul Gherla str. 16 Februarie nr. 11, proprietatea numitului M. I..

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numitul M. I. domiciliat în municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                    

         


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14188/24.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constantarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constantarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------------------

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              

  NR. 14175/24.09.2021

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR

Privind constantarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.

 

 

Prin cererea nr13621/15.09.2021 dl. Consilier local P. F. a renunțat la calitatea de consilier local prin demisie.

Potrivit art. 204 alin 2 din OIG 57/2019 privind Codul Administrativ, una dintre modalitățile de încetare de drept înainte de expirare a duratei mandatului de consilier local este demisia.

Potrivit alin. 6 al aceluiași articol în cazul demisiei constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local , precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre a autorității deliberative, respectiv a consiliului local la propunerea primarului.

Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoarei competente să valideze mandatul supleantului.

Ținând seama de textele legale mai sus invocate precum și de situația concretă de încetarea de drept înainte de expirarea mandatului de consilier local prin demisie a domnului P. F., propunem adoptarea unei HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F., precum și vacantarea locului de consilier local

 

 

                    PRIMAR                                        SECRETAR GENERAL UAT    

-----------------------------------

   

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14187/89/24.09.2021

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind constantarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.

 

 

 

Având în vedere referatul constatator nr. 14175/ 24.09.2021 semnat de către Primar – și Secretar General UAT Gherla – precum și raportul de specialitate nr. 14176/24.09.2021 întocmit de Șef Birou Juridic;

Având în vedere avizul comisiei Juridice  ;

Văzând prevederile art. 204 alin 2 și 6 din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.129 , alin.1 și art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta

 

       HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. La data adoptării prezentei hotarâri se ia act de constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului P. F. ales pe listele PNL înainte de expirarea duratei normale a mandatului .

Se declara ca vacant locul de consilier local ocupat de către domnul P. F. în cadrul Consiliului local al Municipiului Gherla .

 

Art. 2. Prezenta hotarâre se comunică : Instituției Prefectului – Județul Cluj, Primarului Municipiului Gherla și Judecătoriei Gherla .

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14127/23.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea  unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ                                                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

Nr.  14118/ 23.09.2021   

 

R E F E R A T

Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administrație la instituțiile școlare

 

Prin HCL 107/21.19.202o au fost desemnați reprezentanți ai Consiliului local Gherla în Consiliile de Administrației al instituirilor școlare și preșcolare de pe raza UAT Gherla.

Prin ordinul 5154/30.08.2021 a Ministrului Învățământului au intrat în vigoare o serie de modificări cu privire la numărul membrilor Consiliului de Administrație , în sensul că în unele situații a fost majorat și cu privire la faptul că reprezentanții consiliilor locale al UAT-urilor nu pot avea calitatea de cadru didactic în instituția de învățământ la care este membru al Consiliului de Administrație.

În aceste împrejurări legale se impune înlocuirea doamnei C. B.-R din calitate de reprezentant al Consiliului local Gherla în  Consiliului de Administrație al Liceului Ana Ipătescu și desemnarea unui reprezentant în plus pe lângă cei doi ai Consiliului Local Gherla în Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Gherla..

Propun Consiliului Local să desemneze reprezentanții Consiliului Local în aceste organisme.

 

PRIMAR

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14126/86/23.09.2021

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie

la instituţiile şcolare

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 14118/ 23.09.2021 întocmit de către inițiator Primar D. I.-O. și raportul de specialitate nr. 14119/23.09.2021 întocmit de Secretar General UAT Gherla;

Având în vedere avizul comisiei de învățământ ;

Văzând prevederile art. 96 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Ordinul 5154/2021 a Ministrului Învățământului

În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta

             

HOTĂRÂRE:

           

            Art. 1. Se înlocuiește dna C. – B. R., reprezentanta Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Ana Ipătescu cu __________________ .

                        Se desemnează ca și reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 Gherla ___________________________

 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1 .

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14135/24.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren

în vederea emiterii titlului  de proprietate

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren

în vederea emiterii titlului  de proprietate

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

     ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              

  NR. 14123/ 23.09.2021

 

 

 

REFERAT

Privind atribuirea unei  parcele de teren în vederea

emiterii titlului  de proprietate

 

 

 

În temeiul legilor fondului funciar Comisia locală Gherla pentru Stabilirea Drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor este obligată să reconstituie dreptul de proprietate a foștilor proprietari asupra terenurilor agricole pe vechile amplasamente dacă acestea sunt libere.

Prin Hotărârea 709/2008 Comisia Județeană pentru stabilirea Dreptului de Proprietate privată asupra terenurilor Cluj a validat tabelul anexă nr.46 care a cuprins persoanele fizice și juridice care au format cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției.

La poziția nr.14 petentul B. F. T. a fost validat cu suprafața de 0,60 ha.

S-a identificat suprafața de 0,59 ha. în spatele Uzinei Electrice suprafață care se suprapune peste nr. cadastrale 54362 , amplasament pe care petenții l-au acceptat.

Față de aceste împrejurări vă rugăm să adoptați o hotărâre cu privire la atribuirea suprafeței de 5906 mp. teren care se suprapune peste nr. cadastral 54362  în vederea  emiterii titlurilor de proprietate.

Cu privire la încetarea valabilității HCL nr.21 /30.03.2017 arătăm că prin această hotărâre s-a stabilit că domnului B. F. T. și dnei H. A. D. ( fosta B. ) li se atribuie suprafața de 5959  cu nr. cadastrale 1130,1131,1137. Ulterior adoptării HCL s-a constatat că există o suprapunere parțială pe aceste nr. cadastrale a unui titlu de proprietate emis pe numele altei persoane, împrejurare care era imposibilă punerea în posesie a petenților menționați anterior pe suprafața de 5959 mp.

Comisia locală Gherla pentru Stabilirea Drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor a identificat în imediata apropriere un teren de 5906 mp. liber , care face obiectul prezentului proiect de HCL.

 

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14134/87/24.09.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind atribuirea unei parcele de teren în vederea emiterii titlului  de proprietate

 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 14123/ 23.09.2021 întocmit de către inițiator Primar D. I.-O. și raportul de specialitate nr. 14124/23.09.2021 întocmit de Secretar General UAT Gherla;

Având în vedere avizul comisiei  juridice;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.14 ; art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta

 

             

HOTĂRÂRE:

 

 

             Art.1.- Parcela cu nr. cadastral 54362 în suprafață de 5906 mp. va face obiectul legilor retrocedării și se va emite titlu de proprietate domnului B. F.-T. domiciliat în loc. Dej,  jud. Cluj și H. A. D. (fostă B.) domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 Art.2. – La data adoptării  prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr.21/30.03.2017.

Art. 3  - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Cluj , Primarului Municipiului Gherla , Comisiei Locale Gherla pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14101/23.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil  situat in Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007            

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil  situat in Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007            

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14021 DIN 22.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil  

 situat in Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007      

 

 

          Parcelele de teren luate in discuția prezentului referat au fost localizate in Municipiul Gherla str. Călărași și str. Liviu Rebreanu, ulterior identificate in parcele teren concesionate tinerilor pe str. Tineretului si str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite in baza HCL 14/25.02.1999, HCL 22/29.03.1999, HCL 79/30.08.2007 și a Legii 114/1996.

            Plecând de la acest referat propun întocmirea unei hotărâri conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

            In susținerea si justificarea înstrăinării imobilelor (terenuri) atribuite tinerilor pe strada Tineretului, strada Sütő György și str. Liviu Rebreanu, identificate ulterior in aceasta forma desprinse din imobilul (teren) aflat in strada Călărași și str. Liviu Rebreanu vin :

 1. HCL 14/25.02.1999 privind aprobarea regulamentului de funcționare a comisiei pentru analizarea solicitărilor in vederea concesionarii terenurilor destinate construiri de locuințe pentru tineri in conformitate cu Legea 114/1996 cu domiciliul stabil in Municipiul Gherla;
 2. HCL 22/29.03.1999 privind aprobarea contractului cadru de concesiune a terenurilor pentru construcția de locuințe pentru tineri.

In consecința vânzarea imobilelor (terenuri) va tine cont de prevederile OUG 57/2019 Codul Administrativ mai exact de Art. 364 care prevede excepții de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat :

    "(1) Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz.

    (2) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării."

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 311, Art. 334, Art. 346, Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata, propun spre vânzare imobilele (terenuri) atribuite tinerilor conform HCL 14/25.02.1999, HCL 22/29.03.1999, HCL 79/30.08.2007 si a Legii 114/1996, un număr de 50 parcele teren conform planului de situație, in mare parte grevate de construcții, ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Gherla.

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14100/85/23.09.2021

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil  

 situat in Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007            

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil situat in Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 311, Art. 334, Art. 346, Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 precum si a HCL 14/25.02.1999; HCL 22/29.03.1999; HCL 79/30.08.2007 și Legii 114/1996;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aproba vânzarea unui număr de 35 de parcele atribuite tinerilor conform HCL nr. 14/25.02.1999, HCL nr. 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007, persoane care beneficiază de dreptul de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor.

Persoanele beneficiare ale dreptului de preempțiune, constructori de bună – credință, titulari ai contractelor de concesiune asupra terenurilor (  parcelelor ) sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Proprietarii construcțiilor cuprinși în tabelul din anexa nr. 1 vor fi notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local referitoare la vânzare și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

            Art. 2 Imobilele ( terenurile ) care fac obiectul prezentei hotărâri sunt împărțite în 35 de parcele care fac parte din proprietatea privată a Municipiului Gherla, fiind înscrise în CF 1466 Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14005/22.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13981 din 22.09.2021

                                                                                                                                   

REFERAT

privind aprobarea reglementării situației parcelelor atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

Prin procesul-verbal nr. 13846 din 17.09.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat dosarele depuse în perioada aprilie-septembrie 2021, data de la ultima hotărâre luată de Consiliul Local în acest sens.

Conform procesului-verbal s-a luat în discuție retragerea dreptului de folosință asupra a 5 parcele atribuite și anume: parcela nr. 61- G. I.-M., parcela nr. 62- M. D.-C., parcela nr. 13 – B. R.-D., parcela nr. 44- K. L.-F. și parcela nr.17-R. I.-V..

Deasemenea s-a discutat și un schimb de parcele în sensul schimbării parcelei 59 cu parcela 9 (disponibilă) pentru beneficiarul L. P.- F..

Tot din procesul-verbal rezultă că au fost atribuite un număr de 8 parcele, următorilor: M. N.-D.- parcela nr.3, S. Ș.- parcela nr.13, .Z. L.-G.- parcela nr.17, V. R.-V. – parcela nr.20, U. A. – parcela nr. 21, L. P.-F.- parcela nr.25, C. L. - parcela nr. 28, P. D.-O.- parcela nr. 34.

Față de acestea propun aprobarea reglementării situației parcelelor atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

 

                                                                                                            Inițiator,

                                                                                                              Primar,

    --------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14002/84/22.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 13981 din 22.09.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

Analizând procesul-verbal nr. 13846 din 17.09.2021 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) (2) și art. 6 alin. 2 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.7 lit.m și art.139 alin. 3 lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă retragerea dreptului de folosință a unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 9/31.01.2013 și HCL nr. 99/26.11.2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă schimbarea parcelei nr. 59 atribuită prin HCL nr. 99/26.11.2020 domnului L. P.- F. domiciliat în municipiul Gherla, cu parcela nr.9 liberă de sarcini, potrivit PUZ ,,Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor- str. Hășdății”.

Art. 3Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unor parcele de teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     

                                                                                              


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10492/19.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10.111 din 09.07.2021                                                                                                                            

 

 

REFERAT

privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

Conceptul de locuințe colective mici nu este definit de legislația în vigoare(Regulamentul General de Urbanism, Legea nr.50/1991 republicată, Legea nr.350/2001 și Legea locuinței 114/1996 actualizată).

Prin HCL nr.29/27.03.2007 s-a aprobat Planul de Urbanism Zonal str. Apei din Municipiul Gherla și Regulamentul Local de Urbanism aferent.

Printre utilizările permise pe lângă locuințe familiale în sistem individual și cuplate cu regim de înălțime P, P+1(M) există și locuințe colective mici cu max. P+3E ca și accente urbanistice.

Datorită faptului că legislația nu tratează conceptul de locuințe colective mici și luând în considerare hotărârile altor unități administrativ teritoriale, ținând cont și de utilizările admise prin R.L.U aferent PUZ str. Apei din municipiul Gherla, propun aprobarea locuințelor colective mici cu maxim 6 apartamente cu regim de înălțime P+2E și  maxim 8 apartamente cu regim de înălțime max. P+3E.

 Toate certificatele de urbanism, autorizații de construire eliberate pentru construirea de locuințe colective mici cu regim de înălțime P+3E cu mai multe apartamente , până la data aprobării prezentei hotărâri, rămân valabile și își urmează cursul stabilit.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10491/68/19.07.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr.  10.111 din 09.07.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit. d, alin.7 lit.k și art. 139 alin. 3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă conceptul de locuințe colective mici cu maxim 6 apartamente cu regim de înălțime P+2E și maxim 8 apartamente cu regim de înălțime P+3E pe raza municipiului Gherla.

Art. 2 Certificatele de urbanism eliberate în vederea întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de construire în curs de elaborare până la data adoptării prezentei hotărâri rămân valabile (își urmează cursul stabilit).

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

-----------------

                                                                                                            

                                                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13366/10.09.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13238/08.09.2021

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal  la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

 

Prin cererea nr. 10230 din 12.07.2021,  subsemnatul V. M., administrator al firmei EDIMAR COLECT SRL, în calitate de beneficiar pentru investiția Anexe Agricole, platforme, împrejmuire, utilități-intrare în legalitate, având ca amplasament: Gherla, str. Liviu Rebreanu FN- DJ109C, solicită aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul de la adresa de mai sus menționată.

Imobilul este situat în extravilanul municipiului Gherla.

Menționez că petentul a fost sancționat contravențional pentru începerea lucrărilor fără autorizație de construire, totodată dispunându-se intrarea în legalitate, pentru care pe lângă avize s-a solicitat și acordul Municipiului Gherla.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul menționat.

Având în vedere cele expuse, propun aprobarea deschiderii unui acces auto și  pietonal   din DJ109C-str. Liviu Rebreanu la imobilul situat în extravilanul municipiului Gherla, str. Liviu Rebreanu FN.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

----------------------

     

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13364/82/10.09.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de aprobare cu nr. 13238 din 08.09.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.m și art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și pietonal din  DJ109C- str. Liviu Rebreanu la imobilul situat în extravilanul Municipiului Gherla str. Liviu Rebreanu FN- DJ109C, proprietatea numiților V. I.-M. și soția R. D.-S..

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții V. I.-M. și soția R. D.-S., domiciliați în Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                     

                                                                                                                                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13864/20.09.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 13844/20.09.2021

 

 

REFERAT

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Prin adresele nr.2879/14.08.2021  si nr.2896/16.09.2021 a Directiei Generale Regionala a Finantelor Publice Cluj,  pentru municipiul  Gherla au fost alocate urmatoarele sume:

 • 50 mii lei la indicator 100202- sume pentru finantarea burselor
 • 255 mii lei la indicator 040201 cote din impozitul pe venit
 • 1056 mii lei cote defalcate pentru echilibrare

            Analizand executia bugetara la 31.08.2021 a bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate se constata urmatoarele:

 • Sunt capitole bugetare la care alocarile initiale au fost epuizate(strazi, salubritate spartii verzi) datorate lucrarilor executate in plus fata de previziunile initiale sau alocarii de fonduri sub nivelul cheltuielilor din anul precedent.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu 150 mii sume primite de la DSP, 5 mii lei din transferuri imobiliare, 2.7 mii lei din valorificari de bunuri si 1361 mii lei de la DGRFP CLUJ. Toate acestea sunt prezentate detaliat in anexa1

La partea de cheltuieli sumele au fost repartizate astfel:

 • 400 mii lei  salubrutate
 • 300 mii lei spatii verzi
 • 718.7 mii lei strazi
 • 50 mii lei spital
 • 50 mii lei burse

Aceste modificari sunt detaliate in anexa nr. 2. Lista de investitii este prexentata in anexa nr. 3 iar bugetul activitatilor autofinantate este prezentat in anexa nr. 4.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

 

 

PRIMAR

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13863/83/20.09.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr. 13844/20.09.2021privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13845/20.09.2021, văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 19 al.2 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de  63 445.46 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 68 634,45 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 34 318.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 316.14 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 22 070.36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 22 221,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                      

anexa 1 venituri 2021

anexa 2 cheltuieli 2021

anexa 3 lista investiti 2021

anexa 4 autofinantate 2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10238/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.10015 / 08.07.2021

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere numeroasele solicitări atât în scris cât și verbale   cu privire la:

    -  montare indicator  rutier STOP intersecție str. Izvorului cu str. Gării

    -  montarea  unor limitatoare de viteză :

                  str. Trandafirilor intersecție cu str. Gheorghe Șincai – conform  Plan de situație anexat

                  str. Romană în fața imobilului cu nr. 28A - conform Plan de situație anexat

                  str. Romană  în fața imobilului cu nr.82 – conform Plan de situație anexat

                  str. Tudor Vladimirescu în fața imobilului cu nr.23- conform Plan de situație anexat

                  str. Călărași în fața spațiului de joacă pentru copii- conform Plan de situație anexat

                  str. Stejarului  în zona Pieței Agroalimentare - conform Plan de situație anexat

                  str. Pajiștei – tronson cuprins între str.Florilor și str. Ciocîrliei –conform Plan de situație anexat

       - înființarea a două parcări pentru autobuze în cadrul parcării existente  in Piața Unirii în fața imobilului nr.7, bl.K.

       - montarea a două oglinzi de trafic: 

 • în fața pasarelei peste Calea Ferată la intersecția str. Gării cu str. Tudor Vladimirescu 
 • str. Tudor Vladimirescu intersecție cu st. Salcâmilor

       - montarea a două indicatoare  OPRIREA INTERZISĂ și a unor stâlpi pentru delimitare și siguranță   pe str. Theodor Speranția tronsonul situat între str. Stejarului și Aleea Fagului.

             S-au  solicitat avizele Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspunsuri care au fost  transmise prin adresele nr.767598/04.06.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021 și nr.768424/06.07 2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla 9875/06.07.2021.

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  străzile mai sus menționate și a propus  reglementarea circulației rutiere pe  străzile mai sus menționate din  Municipiul Gherla conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla.

 

 

PRIMAR

--------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL    

NR. 10237/63/12.07.2021                   

 

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 10015/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizele Poliției Municipiului Gherla 767598/04.06.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021 și nr. 768424/06.07.2021 înregistrată la Primaria Municipiului Gherla sub nr.9875/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră pe unele străzi din Municipiul Gherla, după cu urmează:

   -  montare indicator  rutier STOP intersecție str. Izvorului cu str. Gării - conform Plan de situație anexat                                                                                                                                                 

   -  montarea  unor limitatoare de viteză :

                  str. Trandafirilor intersecție cu str. Gheorghe Șincai – conform  Plan de situație anexat

                  str. Romană în fața imobilului cu nr. 28A - conform Plan de situație anexat

                  str. Romană  în fața imobilului cu nr.82 – conform Plan de situație anexat

                  str. Tudor Vladimirescu în fața imobilului cu nr.23- conform Plan de situație anexat

                  str. Călărași în fața spațiului de joacă pentru copii- conform Plan de situație anexat

                  str. Stejarului  în zona Pieței Agroalimentare - conform Plan de situație anexat

                  str. Pajiștei Pajiștei – tronson cuprins între str.Florilor și str. Ciocîrliei – conform Plan de situație anexat;

 

       - înființarea a două parcări pentru autobuze în cadrul parcării existente  in Piața Unirii în fața imobilului nr.7, bl.K.

       - montarea a două oglinzi de trafic: 

 • în fața pasarelei peste Calea Ferată la intersecția str. Gării cu str. Tudor Vladimirescu 
 • str. Tudor Vladimirescu intersecție cu st. Salcâmilor

       - montarea a două indicatoare  OPRIREA INTERZISĂ și a unor stâlpi pentru delimitare și siguranță   pe str. Theodor Speranția tronsonul situat între str. Stejarului și Aleea Fagului.conform- Planului de situație anexat;

 

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

 

 

                                                                              INIȚIATOR                                       

                                                                                PRIMAR                                        

                                                                 

 

 

                                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                          SECRETAR  GENERAL  UAT                 

                                                                                                                        

Plan situatie indicatoare oprire interzisa

Plan situatie Indicator Stop și oglinda str. Izvorului

Plan situatie limitator viteză str. Călărași

Plan situatie limitator viteza str. Pajistei

Plan situatie limitator viteza str. Romană 28A

Plan situație limitator viteză Tradafirilor 

Plan situatie str. Stejarului

Plan situatie limitator viteza str. Romană nr.82

Plan situatie montare oglinda trafic str. T. Vladimirescu inters

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10089/08.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 08.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                         PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 9777 din 05.07.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Municipiului Gherla este elaborată având în vedere noile abordări ale Uniunii Europene privind modul de gestiune a instrumentelor structurale în cadrul regiunilor la nivel comunitar.

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Gherla are în vedere corelarea cu strategiile și politicile existente la nivel național și anume:

1. Strategia de dezvoltare teritorială a României-România Policentrică nr.2035;

2. Acordul de parteneriat 2021-2027;

3. Planul de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027;

4. Strategia regională de mobilitate urbană și orașe inteligente 2021-2027;

5. Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027;

6. Programul Operațional Capital Uman 2021-2027 (POCU);

7. Programul Operațional pentru combaterea sărăciei 2021-2027 (POCS);

8. Programul Operațional dezvoltare durabilă 2021-2027 (PODD);

9. Programul Operațional creștere inteligentă și digitalizare 2021-2027 (POCID);

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele  mai tangibile expresii ale solidarității.

Viitoarea politică regională va avea un număr de cinci obiective tematice, astfel:

1. ,,Europa mai inteligentă”, prin inovare, digitalizare, transformare economică și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

2. ,,Europa mai verde” cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris  și prin investiții în tranziția energetică, surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice.

3. ,,Europa mai conectată”, prin transport strategic și rețele digitale.

4. ,,Europa mai socială” care îndeplinește obiectivele pilonului  european al drepturilor sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, competențele,  incluziunea socială și accesul egal la serviciile medicale.

5. ,,Europa mai apropiată de cetățeni~, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare, plasate sub responsabilitatea locală și dezvoltarea urbană durabilă.

Deasemenea s-a întocmit analiza SWOT a Municipiului Gherla pentru domeniile.

1. Infrastructură de trasnport și tehnico-edilitară;

2. Dezvoltare urbană;

3. Competitivitate economică;

4. Infrastructură socială;

5. Administrație publică locală.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă un document important al cărui rol esențial este să asigure o viziune coerentă de dezvoltare la nivelul municipiului, transpusă într-un portofoliu de proiecte prioritare- instrument de coordonare a resurselor financiare pentru realizarea de proiecte de dezvoltare locală.

La elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Gherla și a unui studiu sociologic realizat pentru percepția asupra situației actuale și necesitățile la nivelul comunității locale.

Studiul care s-a realizat a evaluat percepția publică asupra stării de fapt din municipiul Gherla în ceea ce privește infrastructura de transport, tehnico-edilitară și socială, dezvoltarea urbană, competitivitatea economică și administrație publică locală și deasemenea, a evaluat care sunt prioritățile comunității locale la nivel de proiecte în aceste domenii pentru perioada 2021-2030.

În urma analizării datelor colectate a dezbaterii  s-a identificat și validat portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027, fundamentat pe cel 5 domenii strategice pe care s-a realizat Strategia Integrată de Dezvoltare.

1. Domeniul Strategic Infrastructură de transport și tehnico-edilitară cuprinde un număr de 10 proiecte precizate în cap.7;

2. Domeniul Direcția Strategică Dezvoltare Urbană cuprinde un număr de 27 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

3. Domeniul Direcția strategică Competitivitate Economică cuprinde un număr de 5 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

4. Domeniul Direcția strategică Infrastructură socială cuprinde un număr de 24 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

5. Domeniul Direcția strategică Administrație Publică Locală cuprinde un număr de 6 proiecte precizate în cap.7 din strategie.

Deasemnea strategia mai cuprinde un plan local de acțiune și stabilirea cadrului pentru monitorizarea și implementarea SIDU.

Având în vedere cele menționate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                       Primar,

    ------------------------

   

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10088/62/08.07.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 9777 din 05.07.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, aprobată prin HG nr.877/2018 și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 4, lit.e, art.139, alin.3, lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla, conform Anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

Vezi SIDU GHERLA cu anexa proiecte                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10240/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Gherla

NR.10086 /08.07.2021

 

REFERAT

 

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Frasinului

din Municipiul Gherla

 

                 Având în vedere solicitările locuitorilor de pe str. Frasinului cu privire la  instituirea unui sens unic  pe str. Frasinului în vederea înființării unor parcări s-a propus  reglementarea circulației  prin instituirea sensului unic pe stada  respectivă,  direcția de mers dinspre str. Gelu spre str. Stejarului, conform plan situație anexat.

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.768425/06.07.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.9876/06.07.2021.        

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării reglementarii circulației  prin instituirea sensului unic pe str. Frasinului dinspre str. Gelu spre str. Ștejarului

 

PRIMAR

 

----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10239/64/12.07.2021

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului

din  municipiul Gherla

 

 

            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  reglementării circulației pe str. Frasinului din  municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr.10086/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.768425/06.07.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr. 9876/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă reglementarea circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla prin instituirea  sensului unic, direcţia de mers dinspre str. Gelu  spre  str. Stejarului -  conform Planului de situație anexat;

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

                             

 

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                     PRIMAR                                        

                                                                    

                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                AVIZAT

                                                                                                               SECRETAR  GENERAL UAT    

                                                                                                                            

Plan situație Înființare sens unic pe str. Frasinului


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10242/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

       

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR. 10019 / 08.07.2021

 

 

 

 

 

REFERAT

 

              privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu

                             cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

        

               Având în vedere circulația rutieră  în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla s-a propus  reglementarea circulației  prin înființarea unui sens giratoriu în interescția respective.

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.768427/06.07.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.9878/06.07.2021

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

 

PRIMAR

-----------------------------

        

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL     

Nr. 10241/65/12.07.2021           

 

 

           

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

           privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu

                             cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU in în intersecția str. Avram Iancu  cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 10019/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.768427/06.07.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr. 9878/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă înființarea unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla- conform Planului de situație anexat;

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

                             

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                    PRIMAR                                        

                                                                   

                    

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR  GENERAL UAT    

                                                                                                                                 

PLAN DE SITUATIE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10244/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

       

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.10017/ 08.07.2021

 

 

REFERAT

 

            privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere circulația rutieră de pe str. Parcului tronson de drum cuprins între Stadion, Strand și terenul 2 de fotbal s-a propus  reglementarea circulației  prin instituirea  unui SENS GIRATORIU conform planului de situație anexat.

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost transmis prin adresa nr.767598/04.06.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021.

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla.

 

PRIMAR

-------------------------------

 

       

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10243/66/12.07.2021         

 

 

          

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

           privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 10017/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr. 767598/04.06.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021;  

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă înființarea unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla- tronson de drum cuprins între Stadion, Strand și terenul 2 de fotbal conform Planului de situație anexat;

 

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

                              

 

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                    PRIMAR                                       

                                                                 

                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR  GENERAL UAT   

                                                                                                                               

 

Plan situatie Infiintare Sens Giratoriu Parcului


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10246/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                   

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Gherla

NR.10018/08.07.2021

 

 

REFERAT

 

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere

pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

 

                 Pe  str. Gheorghe Barițiu tronsonul situat între str. Dragoș Vodă și str. Ștefan cel Mare, str.Ștefan cel Mare tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și str. Gheorghe Șincai, și str. Gheorghe Șincai tronsonul de stradă situat între str. Ștefan cel Mare și str. 1 Decembrie 1918 se propune instituirea de sensuri unice în vederea înființării unor parcări.

                  Reglementarea  circulației  rutiere pe aceste tronsoane de străzi se va realiza prin instituirea de sensuri unice astfel:

 •  instituirea sensului unic pe strada  Gheorghe Barițiu, tronsonul situat între str. Dragoș Vodă

și str. Ștefan cel Mare, direcția de mers dinspre str. Dragoș Vodă spre str. Ștefan cel Mare, conform plan situație anexat;

 • instituirea sensului unic pe str. Ștefan cel Mare, tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și

str. Gheorghe Șincai direcția de mers dinspre str. Gheorghe Barițiu spre str. Gheorghe Șincai, conform plan situație anexat;

 • instituirea sensului unic pe str. Gheorghe Șincai, tronsonul situat între str. Ștefan cel Mare și

str. 1 Decembrie 1918, direcția de mers dinspre str. Ștefan cel Mare spre str. 1 Decembrie 1918, conform plan situație anexat;

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.768426/06.07.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.9877/06.07.2021.        

             Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării reglementarii circulației  rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla.

 

PRIMAR

 

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10245/67/12.07.2021      

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere

pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  referatul cu nr. 10018/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.768426/06.07.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr. 9877/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă reglementarea circulației  pe str. Gheorghe Barițiu tronsonul situat între str. Dragoș Vodă și str. Ștefan cel Mare, str. Ștefan cel Mare tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și str. Gheorghe Șincai, și str. Gheorghe Șincai tronsonul de stradă situat între str. Ștefan cel Mare și str. 1 Decembrie 1918 prin instituirea de sensuri unice astfel:

 •  instituirea sensului unic pe strada  Gheorghe Barițiu, tronsonul situat între str. Dragoș

Vodă și str. Ștefan cel Mare, direcția de mers dinspre str. Dragoș Vodă spre str. Ștefan cel Mare, conform plan situație anexat;

 • instituirea sensului unic pe str. Ștefan cel Mare, tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu

și str. Gheorghe Șincai direcția de mers dinspre str. Gheorghe Barițiu spre str. Gheorghe Șincai, conform plan situație anexat;

 • instituirea sensului unic pe str. Gheorghe Șincai, tronsonul situat între str. Ștefan cel Mare

și str. 1 Decembrie 1918, direcția de mers dinspre str. Ștefan cel Mare spre str. 1 Decembrie 1918, conform plan situație anexat;

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.                            

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                     PRIMAR                                                   

                                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                              SECRETAR GENERAL UAT 

 

Plan situatie sens unic G.Baritiu, St. cel Mare, G.Sincai                                                                                                                                                                                   


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12041/17.08.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.08.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.08.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 12004/17.08.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

Prin adresa cu nr. 32521/28.07.2021 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 30.08.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M. în vederea votării pentru la punctul de pe ordinea de zi mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 12039/75/17.08.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

Examinând referatul  nr. 12004/17.08.2021  întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA  la din data de 30.08.2021, sensul de a vota pentru la punctul  înscris pe ordinea de zi.

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M. și  Compania de Apă Someș SA.  

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11994/16.08.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.2021

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.2021

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.08.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.08.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR .  11990/16.08.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.2021

Prin adresa cu nr. 11561/05.08.2021 Centrul Agro Transilvania Cluj SA  a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 07.09.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din  07.09.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 11993/74/16.08.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.2021

Examinând referatul  nr. 11990/16.08.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul A. G., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Societarii Centrul Agro Transilvania Cluj SA la din data de 07.09.2021, sensul de a vota pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2  Centrul Agro Transilvania Cluj SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Centrul Agro Transilvania Cluj SA si dl. A. G..

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

                                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT