PROCESELE VERBALE


Procesul verbal al sedintei extraordinare din 3 Martie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 21.03.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 13 consilieri locali .

Lipsesc domnii consilieri Măhălean Septimiu, Juhos Tamas, Zegrean Grigore, Sămărtean Iuliu, Măhălean Lăcă Paul, Ielcean Claudia,

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot motivarea domnului Juhos Tamas, care se aprobă umanitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal din data de 03.03.2016 . Acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Ședința publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 298/17.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare proiectul ordinii de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1.Referat şi proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl.Farcaș Nicușor- Șef Serviciu Financiar Contabil

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 24 / 21.03.2016

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

OVIDIU IONEL DRĂGAN

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30 martie 2016 , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcţie.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 martie 2016 care se votează cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 309/24.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu face precizare că s-a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a punctului referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții al Cantinei de Ajutor Social Gherla precum și faptul că se solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte :

  • Referat si proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla


 

  • Referat si proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

 

Întrucât domnul contabil șef de la ADP se grăbește președintele de ședință propune ca primul punct de pe ordinea de zi să fie: referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA.

Iar după ce se va vota acest punct propune ca dna Prigoană și dl. Ungur Emil să fie și ei ascultați.

Președintele domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii”Centrului National de Informare si Primovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana-Șef Birou Resurse Umane.

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Cantinei de Ajutor Social Gherla .

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat si proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. MahaleanLica – Șef Birou IT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pașune aparținând Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Kis Attila- Consilier APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

17. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

18. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

19. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dragan Sabin- consilier superior APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

20. Diverse

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu precizările făcute mai sus. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate :


 


 

  1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA


 

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.25 /30.03.2016


 

Dl. Președinte Drăgan Ionel Ovidiu : Am vrea să facem o drogare . Dacă cineva are o întrebare pentru cei de la ADP să o pună acum, pentru ca domnul contabil să ducă mesajul dvs. conducerii ADP.

Domnul Consilier Torok Balint : Recomandă a se ridica materialul antiderapant care a fost aruncat în această iarnă.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Pe perioada iernii , acolo unde sunt alei betonate să nu se facă presărare cu sare pentru că sarea distruge cimentul.

De ex. în Cartierul Tineretului dalele din beton sunt distruse de sare.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Solicit a se monta semnul de oprirea interzisă peste 3,5 tone pe str. Fierarilor.

Acest semn a fost distrus de un accident de circulație în urmă cu 2 ani de zile.

Dl. Consilier Farcaș Dorin : Ar trebui să se urgenteze plombarea străzilor unde s-au frezat gropile .

Dl. Consilier Herman Mircea : Pe str. Stefan Octavian Iosif este un nuc între stâlpii de electricitate. Până nu moare nimeni este normal, dar după aceia o să vedem cine este tras la răspundere.

Dl. Președinte Drăgan Ovidiu: Dau acum cuvântul celor doi cetățeni care sunt în sală.

Dna Prigoană Eleonora- președintele Asociației Hope for Animals este nemulțumită de faptul că adăpostul de câini din Gherla deține un număr mult mai mare de câini, doamna Raț se opune să dea câini spre adopție motivând că are nevoie de aprobare din Germania, câinii se sfâșie între ei mai ales după terminarea programului de lucru a celor care lucrează acolo, în adăpost sunt țarcuri improvizate împotriva legii, iar mâncarea câinilor este slabă.

Roagă să se formeze o comisie care să meargă la fața locului și să constate condițiile în care trăiesc câinii de acolo.

Dl. Ungur : este nemulțumit de faptul că de 20 de ani solicită terenul de la Poligon și nu-l primește. Precizează că dorește numai acel teren și nu dorește alt teren la schimb.

 

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea functiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Sunt foarte multe posturi vacante. Câte sunt? Când vor fi scoase la concurs?

Dna Necula Ileana : În total avem 120 de posturi vacante, dar din acestea 60 sunt asistenți personali.

Funcții publice avem 52.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Când se vor scoate la concurs ?

Dna Necula Ileana : Am cerut înființarea a 13 posturi de funcții publice necesare la diferite servicii cum ar fi Serviciul Public de Asistență Socială, Urbanism, Resurse Umane. Aceste posturi au existat în organigramă și au fost tăiate cu ordonanța 77/2013 și am cerut reînființarea lor pentru care am și obținut avizul ANFP.

DL. Primar : După aprobarea organigramei putem demara acțiunea de scoatere la concurs.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă s-a făcut Direcția de Urbanism de ce nu se înființează postul de director pentru Urbanism și arhitectul șef să rămână ca instituție, că este nevoie de arhitect șef și poate fi chiar un echilibru și împreună să contureze activitatea de urbanism.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :

Domnul consilier Drăgan Ovidiu se abține iar restul consilierilor votează pentru.

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 26 /30.03.2016

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea înființării ”Centrului National de Informare si Promovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : În comisie era o discuție, de ce sunt 2 și nu sunt 4, am înțeles că este un Ordin al Ministrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar acest ordin intră sub incidența administrației publice locale?

Dna Necula Ileana : Este nevoie de acreditare. Și ca să se obțină acreditarea centrului trebuie să respectăm prevederile Ordinului 1096 al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii unde se prevede că centrul este condus de un responsabil de activitate, respectiv un director.

Aceasta este structura organizatorică.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA 27 /30.03.2016


 

4.Referat si proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Domnul Măhălean Lică prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am văzut că este un protocol semnat între primar și directorul UPC. Cred că directorul UPC nu a stat pe un scaun cu cuie când a semnat, pentru că în oraș așa se vorbește .

Consider că, dacă era nemulțumit, trebuia să vină petentul și să-și susțină punctul de vedere.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA 28 /30.03.2016

 

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Când eram eu primar tot ofeream terenul la Klain acum ce are special dl Florean de îi oferim acest teren?

Dl. Secretar : I-am făcut o ofertă la Klain și a refuzat. Cum de fapt i-am făcut ofertă și domnului Ungur și a refuzat-o, inclusiv aici în zona pe care acum o parcelăm i-am oferit domnului Ungur și a refuzat-o.

La a doua ofertă pe care i-am făcut-o domnului Florean și domnului Pavel în zona respectivă aceștia au acceptat-o.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA NR. 29 /30.03.2016


 

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Există o intenție a cuiva să închirieze acest spațiu?

Dl. Primar : Noi în urma cu vreo 3 ani de zile am mai scos la licitație și atunci a fost închiriere.

Datoria Consiliului local este de a valorifica resursele. A valorifica resursele înseamnă în primul rând aprobarea HCL prin care noi să putem începe demersurile să facem caietul de sarcini și să-l scoatem la licitație.

În momentul de față nu am nici o cerere, dar nici nu putem sta la infinit să așteptăm o cerere pentru că am apoi s-ar spune că am scos-o cu dedicație. Încercăm să o scoatem la licitație și dacă în urma publicității va veni cineva la licitație ar fi un lucru foarte bun.

În caietul de sarcini va fi amenajare de ceva balneo .

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Fundația Orizont Gherla care s-a înființat în 1996 m-a contactat.

Ei au văzut ședința trecută în care s-a discutat acest punct. Ei au mai amenajat acest spațiu din fonduri proprii, din sponsorizări. Fiind o fundație acceptă și pot primi legal sponsorizări. Ei m-au abordat, încearcă să deschidă din nou fundația și să demareze o acțiune.

Vă rog să luăm în serios discuția, eu o să-i invit pe ei la o întâlnire cu dvs. , sunt niște băieți serioși.

Sunt niște oameni cu inimi tinere care vor să facă ceva. Îi cunoașteți cu siguranță dacă îi vedeți.

Ei au avut discuții inclusiv cu primarul de la Sic. Știți că la Sic s-a făcut un bazin cu apă sărată pe care l-au amenajat. Au discutat ce lemn se folosește , de ce , pentru apa sărată, etc. Au deja investigații și studii minimale pentru a putea asigura o funcționalitate gratuită, cum avem noi la Sărătura.

Vă rog să luați în considerare spusele mele , deoarece băieții aceștia m-au rugat să vă prezint această situație.

Ei au început demersurile, săptămâna aceasta pentru a putea deschide fundația, vor să activeze din nou.

Dl. Primar : În spiritul transparenței și a concurenței, ei vor putea să vină la această concesiune. Ați văzut prețul pe 50 de ari prețul de pornire este 150 de euro pe lună. Sunt bine veniți.

Am dori în caietul de sarcini să dăm niște termene clare, să spunem în 3 ani de zile trebuie să faceți asta. Dacă nu fac asta, că nu au dovadă că au fonduri suficiente atunci încheiem concesiunea si scoatem din nou la concesiune.

Acolo vorbim de milioane de euro, ca să se poate face așa ceva.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Ei vor să facă ceva cum au mai făcut. Dacă țineți minte. Acolo este o zonă nesupravegheată și s-au furat lodbele pe care l-au pus. Se întâmplă chestiunile acestea.

Dl. Primar : Ideea este să încercă să facem un lucru, dacă se poate o investiție mai mare , dacă se găsește investitorul. Nu cred că fundația respectivă o să se împiedice de acei 600 de lei pe lună.

Dl. Consilier Torok Balint : La art.2 spune că durata concesionării este de 49 de ani. La art.3 spune că nivelul minim al redevenței este de 45.000 de USD.

Dna Pop Simona : Se calculează pe 25 de ani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Se abțin domnii: Hiticaș Andrei și Drăgan Ionel Ovidiu, iar restul consilierilor votează pentru – 17.

Se adoptă:


HOTĂRÂREA 30 /30.03.2016

 

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 31 /30.03.2016


 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 32 /30.03.2016


 

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.33 /30.03.2016

 

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 34 /30.03.2016

 

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 35 /30.03.2016

 

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Preot Băgăcean : Doamnelor, domnilor consilieri Fundația Sfântul Nicolae desfășoară o bogată activitate culturală și socială în comunitatea noastră.

Am depus în fața domniilor voastre un raport de activitate care face dovada celor afirmate. Pe lângă activitățile culturale am desfășurat 2 proiecte foarte mari în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi, în folosul comunității noastre.

În primul proiect la un număr de șomeri au fost asigurate locuri de muncă pe perioadă de 3 ani de zile.

S-a înființat un pilot tehnic de accesare de fonduri europene iar veniturile sunt folosite pentru activitățile sociale ale fundației.

Al doilea mare proiect de mare anvergură . 250 de elevi toate școlile gherlene, cei mai mulți cu risc de părăsire a școlii li s-a oferit o masă caldă 3 luni de zile, o sumă de bani 400 de lei, pachete în valoare de 500 de lei, ghiozdane, rechizite, haine.

Proiectele au fost finalizate, s-au confirmat prin controalele făcute. Însă de a demara proiecte în continuare avem nevoie de un sediu fără probleme juridice.

Noi în acest moment lucrăm la un sediu al fundației.

Noi solicităm această cameră să ne-o dați pe perioadă nedeterminată pentru a nu fi puși în situația de a închiria spațiul pentru proiectele mari.

Pentru unul din proiecte am fost nevoiți să închiriem un spațiu pentru a demara acest proiect.

Am convins Fundația Cristian Tour din București să achiziționeze Cabana Brădet în care se vor desfășura activități educativ-sociale pentru copii și tinerii din Gherla, considerând că investiția în copii și tineri este cea mai folositoare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Totuși cu ce vă încurcă dacă hotărârea este pe 4 ani vis-a-vis de demararea proiectelor?

Dl. Preot Băgăcean : Un proiect pe care îl facem poate fi pe 5 ani zile. Noi pentru un an de zile trebuie să închiriem un spațiu.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Credeți că cetățenii municipiului Gherla care vor reprezenta Consiliul Local nu vor fi de acord peste 4 ani de zile cu prelungirea contractului de închiriere?

Dl. Preot Băgăcean : Nu este vorba de acest lucru. Eu consider că atâta vreme cât dovedim că avem activitate în viața comunității Gherlene ni se cuvine, cum alții care sunt pescari, vânători au un sediu, să avem undeva un sediu în centru .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Să știți, că ei au contract pe un an de zile.

Dl. Secretar : Temeiul juridic în baza căruia pentru care s-a stabilit o perioadă de timp este art.127 din Legea 215/2001 care spune că se pot atribui în folosință gratuită pe perioadă limitată a bunurilor aparținând domeniului public și privat persoanele juridice fără scop lucrativ, cum este și cazul fundației domnului Băgăcean care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică.

Fundația dânsului nu este de utilitate publică , dar desfășoară activități de binefacere, așa cum ne-a justificat prin documentația depusă. Eu cred că la perioada limitată, noi am apreciat că ar fi o perioadă rezonabilă 4 ani, având în vedere că până acum a fost un an. Ținând faptul că fundația dânsului așa cum a menționat anterior are un spațiu lângă biserica de pe str. Plugarilor care este într-o fază destul de avansată. În 4 ani de zile cred că o să fie finisată și o să-și mute fundația cu sediul acolo. Asta a fost rațiunea pentru care s-a stabilit 4 ani.

Deci în mod evident nu poate fi vorba de perioadă nelimitată.

Dl. Consilier Kulcsar Ștefan : Propun ca termenul de atribuire să fie de un an de zile cu posibilitate de prelungire așa cum se aprobă toate sediile care se aprobă prin oraș, cu atât mai mult că, în acest consiliul s-a aprobat și un spațiu pentru construirea locației respective și cu asta îl facem cumva să intre în spațiul dânsului care este mult mai potrivit pentru dezvoltarea activității respective.

Dl.Preot Băgăcean : Vreau să vă spun că, tot datorită propunerii dvs. am fost nevoit să facem un contract de închiriere . Vă rog frumos să înțelegeți este o activitate serioasă, transparentă așa că nu venim în fiecare an să ne milogim. Consider că este nevoie de fapte nu de vorbe.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Propun un amendament și anume 8 ani.

Domnul Kulcsar își retrage amendamentul .

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Hiticaș Andrei- contractul să fie pe 8 ani de zile.

Pentru votează 4 consilieri locali : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Zegrean Grigore, Trif Iulia, iar restul consilierilor se abțin.- 15 consilier

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

Se abțin 4 consilieri : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Trif Iulia și Ielcean Claudia iar restul consilierilor prezenți 15 votează pentru.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA 36 /30.03.2016

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Domnul Secretar Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Torok Balint : Aveți ceva în vedere ref. la acest teren?

Dl. Primar : Practic oamenii suferă pe nedrept.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă va fi domeniul public va fi mai ușor, atât la acțiuni represive cât și la acțiuni ajutătoare. Dacă este terenul nostru putem face locuințe sociale acolo.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 37 /30.03.2016


 

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pășune aparținând Municipiului Gherla

Domnul Kis Ludovic Attila prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 38 /30.03.2016


 

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cum se traduce că la punctul următor cu Zilele Orașului, se spune : cheltuielile de la aceste 3 manifestări se iau de la Zilele Orașului.

Dl. Farcaș Nicușor : Pentru zilele orașului cheltuielile, adică pentru activități culturale s-au aprobat o sumă de 2 miliarde. Din acea sumă se vor plăti și aceste cheltuieli. Acea sumă nu este dedicată special zilelor orașului.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cele 200.000 sunt pentru toate activitățile, știu eu inclusiv pentru Trio Instrumental, etc.

Dl. Farcaș Nicușor : Toate care nu fac parte din activitățile Casei de Cultură. La Casa de Cultură s-a aprobat un program cultural.

Consider că sunt suficienți bani pentru Zilele Municipiului și putem să luăm acești bani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 39 /30.03.2016


 

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Sunt nelămuriri referitoare la dată. Credeți că este bine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Este 6 iunie, a II-a zi după alegeri.

Dl. Primar : În săptămâna aceia. Începe miercuri, joi, vineri, sâmbătă duminică.

În spiritul consecvenței, în data de 11 iunie sunt zilele Sfântului Grigore Iluminătorul, și noi, în toți acești ani am fixat zilele orașului Gherla cu acest prilej.

Dl. Consilier Torok Balint : În anii anteriori s-au dat diplome de merit pentru elevi.

Dl. Primar : Se vor premia olimpicii anului 2014-2015 plus ce olimpiade se vor termina până atunci. Fazele județene se termină în perioada aceasta. Exact același lucru s-a întâmplat și înainte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.40 /30.03.2016

 

17. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Herman Mircea : Se restituie această proprietate, la ce va folosi orașului această proprietate și ce cheltuieli va genera luarea în administrare, trebuie asigurată paza, dezafectare. Era un principiu poluatorul plătește.

Dl. Secretar : Este vorba de sediul...

Dl. Consilier Herman Mircea : Eu vorbesc de bazine, care nu vor folosi absolut la nimic.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se pot folosi, facem acolo un cartier rezidențial. Nu există ca un bun pe care îl primim să nu îl putem folosi. Numai să avem idei și bani.

Dl. Secretar : Pentru sediu vă pot spune că există o notificare în temeiul legii plus un proces pe rol și probabil că îl vom restitui în natură, iar celelalte elemente de inventar pe care le-am menționat urmează ca ulterior autoritatea executivă să vină cu propuneri, tot în fața dvs. , pentru a hotărî tot dvs. dacă este cazul cu privire la destinație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 41 /30.03.2016

 

18. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 42 /30.03.2016


 

19 Referat şi proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 43 /30.03.2016


 

20. Referat şi proiect de hotărâre atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.44 /30.03.2016


 

22. Diverse

Dl. Consilier Corăbean Mircea : În calitate de reprezentant al Consiliului Local în AGA la Compania de Apă Someș vreau să vă spun că a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2016 care prevede 300.000 de lei pe venituri și cheltuieli de 191.000.

Cheltuielile pe anul 2016 vor fi sub cele executate în 2015. Compania de Apă nu are datori.

Proiectele europene în derulare se bazează pe POS Mediu 1 și duce la efectuarea unor economii prin schimbarea soluțiilor proiectate inițial.

Obiective și criterii de performanță : Creșterea creductibilității la 84 de lei pe salariat mai mare decât în 2015 adică crește valoarea muncii angajaților.

La 1.000 de lei investiți este o recuperare e 863 de lei.

Raportul de activitate pe 2015 semestrul 2 vis-a-vis de 2014 este de 6000 de branșamente noi de apă și peste 200 de noi puncte de canalizare.

Dl. Consilier Măhălean Septimiu : Revin asupra concesiunii de la Sărătură din punctul meu de vedere ar trebui ca executivul să investească acolo în primul rând. In al II-lea rând trebuie făcut drumul și mă gândesc că acei 2 km de drum care nu necesită o fundație și o investiție foarte mare să fie în vederea administrației .

Consider că în momentul în care cineva va accepta să concesioneze va fi binevenită și o investiție din partea noastră.

Dna Consilier Trif Iulia: Duminica trecută a avut loc un incendiu la o casă din Gherla pe str. Crișan. Doresc să știu dacă din fondul de urgență avem disponibil ceva .

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Aș dori ca și cetățenii din oraș să iasă în fața caselor să facă curățenie.

Și fiecare cetățean să vegheze un pic de aspectul străzii.

Dl. Consilier Herman Mircea : Poate că nu am fost destul de atent, dar să nu plec totuși cu o nelămurire. Redevența de la Sărătura mi se pare cam mare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se împarte la 25 de ani.

Dl. Primar : 1800 euro/an vine ,150 de euro/lună. Atâta este redevența.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Licitația se face pe 49 de ani, dar deocamdată banii sunt calculați la 25 de ani. Eu așa am înțeles.

Dl. Consilier Oprea Ioan: Aș dori, dacă se poate să fie schimbate băncile din parc, cele care sunt uzate la maxim, sau sunt din beton. Am cerut de multe ori în consiliu să se asfalteze aleea de lângă aparatele de fitness.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Este intenție de a se pune limitatoare de viteză la intersecția străzii L. Rebreanu cu G. Coșbuc?

Dna Pop Simona : Da. S-a dat deja comandă.

Dl. Primar : Strada L. Rebreanu este predată la Drumurile Județene și pe perioada garanției intervin ei și rămâne la ei. După ce se termină garanția revine la noi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Invit pe toți consilierii vinei 1 aprilie ora 17 cum mic cu mare să participați la o acțiune de ecologizare organizată de niște tineri.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Pentru grupa 6 lot.2 în ce stadiu este licitația la primărie?

Dl . Consilier Drăgan Ovidiu : Revin cu solicitarea de 2 de ani de zile ca zona, aleea din spatele blocurilor de pe str. Clujului să fie în atenția municipalității.

Dl. Primar : Ref. la Drumul Sărăturii. El este deja în lucru. Este SF pt. amenajare 1,8 km pentru acel drum. Attila a lucrat la identificare pentru că nu l-am găsit în acte. Este pornit SF-ul pentru amenajare Drum Sărătură.

Urmează, proiectul , licitația , s-ar putea ca anul acesta, dacă nu sigur de la anul îl vom prinde în execuție.

În legătură cu incendiul de pe str. Crișan. Am primit cerere, am studiat HCL , avem un singur impediment. Este suma. Avem și buget singurul lucru unde ne împiedicăm este faptul că beneficiază numai cei care au ajutor social.

Pentru aceste cazuri avem suma generală, avem suma individualizată prin HCL dar condiția este că, beneficiază doar cei care au ajutor social.

Referitor la asfaltarea parcului și a aleilor. În anul acesta probabil că în luna mai, când timpul ne va permite vom asfalta cu prioritate parcul, după ce se vor astupa gropile acolo unde s-a frezat.

Referitor la grupa a VI-a există 3 loturi. La lotul 1 s-a predat amplasamentul, în mod normal după data de 4 aprilie trebuie să înceapă lucrul, aici ne referim la cele 6 străzi care sunt în spatele penitenciarului. Mai avem un capăt acolo de acum 2 ani de zile 1 Mai, acolo nu putem să intrăm pentru că lucrarea la Penitenciar cu zidul Penitenciarului deocamdată ne împiedică pentru că nu-i dărâmat . Acolo încă suntem în termen.

Lotul 2 de care probabil m-ai întrebat este de 125 de miliarde va fi deschisă licitația online pe data de 21.04.2016. De acolo încolo în mod normal în 4-5 săptămâni ar trebui să dăm drumul la lucrări.

Iar grupa a III-a unde sunt 28 de străzi la rectificarea de buget din iulie , o parte din bani îi vom dirija spre acest lot, sperăm să demarăm și acolo licitația. Avem toate avizele la zi suntem pregătiți ne trebuie numai bugetul și să dăm drumul la licitație.

Astăzi cei care ați accesat internetul ați văzut că a fost recepție la Centrul de Informare Turistică. În următoarele 2 luni de zile după ce parcurgem timpii necesari pentru scoatere la concurs a posturilor va fi deschis și acest centru.

Referitor la str. Clujului. De ce nu am dat curs acestui lucru, von anul acesta pentru că așa cum bine știți noi am aprobat în urma cu un an , sau 2, construcția acelui bloc și acolo s-a intrat cu mașini grele .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nici nu a avut aprobare să circule pe acolo. A circulat roată.

Dl. Primar : Anul acesta este prins la ADP să se asfalteze și parcările și aleile din spatele de pe str. Clujului.

Ref. la problema cu gunoiul. Sigur că nu este în regulă că se depozitează gunoaie și la drumul de la Sărătură, cum nu este în regulă să se depoziteze pe str. Hășdății din moment ce Gherla este un caz fericit și are o rampă temporară de gunoi funcțională așa cum nu are nici un alt municipiul din jud. Cluj. In ultima vreme are Municipiul Cluj-Napoca.

La mediu am depus toate actele pentru a II-a rampă de gunoi care nu va ajuta să stocăm acolo cam pe 2 ani de zile gunoiul. Să sperăm că în acest timp se va finaliza Ecometropolitan- Pata Rât, până atunci noi vom da drumul la betonarea acelei suprafețe și atunci problema cu gunoiul menajer la Gherla este rezolvat pe următorii 2,3 ani de zile. Sigur că o să fim obligați într-o lună sau două să luăm în calcul majorarea tarifului pentru transportul după depozitare, pentru că noi suntem obligați la final să le transportăm la Pata Rât într-un centrul autorizat.

După ce avem finalizată rampa ADP-ul o să pregătească și o să fim informați referitor la această sumă.

Noi avem depus pe fonduri UE un proiect pentru reabilitarea primăriei. Dacă se va aproba acel proiect și vom fi în construcție, înseamnă la la un moment dat și parterul, sau etajul 1 o să trebuiască să-l ducem undeva. Ca să putem să-l ducem undeva singurele camere libere pe care le avem proprietate primăriei sunt etajul de la fost Cooperativă Meseriașul unde actualmente au sediul câteva partide politice. Acea clădire la rectificarea din iulie o să prindem bani pentru reabilitarea acelor camere și o să fim obligați probabil pe 6 luni, pe un an de zile să ne mutăm ca să fie aici liber.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Am rugămintea să dați dispoziție la pompieri să facă verificarea hidranților și semnalizarea acestora.

Dl. Primar: Funcționalitatea hidranților aparține de Compania de Apă , domnul Drăgan Eugen și dl. Borbel au în minte acest lucru.

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit

Adriana Balint

Ședința a început la ora 16.00 și s-a terminat la ora 18.00. La ședință au participat toți consilierii locali. Din partea executivului a participat până la sfârșitul ședinței dl. Primar, dl. Secretar, dl. Farcaș Nicușor, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.

 


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016 , cu ocazia ședinței publice de indata a Consiliului Local Gherla.

La ședință participă un număr de 8 consilieri locali respectiv : Neselean Ioan, Iuhos Tamas, Torok Balint, Kolcsar Stefan, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Trif Iulia, Farcas Dorin.

Ședința nu este legal constituită.

Şedinţa publică de indată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 73/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

Întocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

Înapoi