dec.2021/proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16398/04.11.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 04.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMÂNIA                                                                                           

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                         

NR 16359 din 04.11.2021

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

  1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
  3. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
  4.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2020 a fost 2.6% conform site-ului oficial al  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 2.6%

Rata de schimb a monedei euro conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene a fost in 1 octombrie 2021 4.9470 lei, .

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

 

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Impozitele si taxele indexate sunt cuprinse in Titlurile I-XV din Anexa 1 la prezentul referat.

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

 

PROPUN

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 conform proiectului de Hotarare anexat.

 

PRIMAR

--------------------------

ROMÂNIA                                                                           

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 16397/111/04.11.2021

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

            Examinând referatul primarului nr. 16 359  din 04.11.2021

Având în vedere prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

            Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr, 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, si a Hotararii nr. 65 din 08.04.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta           

 

HOTĂRÂRE :

 

            ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                             AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                 

 anexa1 IT 2022

 anexatj 2 IT 2022Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi