dec.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17194/19.11.2021

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13344/10.09.2021

                                                                                                                              

REFERAT

privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII

 zona centrală a Municipiului Gherla- P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

 

În lista de investiții anexă la bugetul local de pe anul 2021, la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie s-a cuprins SF+PUZ restaurarea și funcționalizarea parcului mic cu suma de 50 mii lei.

În vederea demarării procedurii în acest sens, se propune organizarea unui concurs de soluții pentru zona centrală a Municipiului Gherla cuprinsă între P-ța Libertății - str. Ștefan cel Mare (de la intersecție cu Gheorghe Barițiu până la intersecție cu str. Gheorghe Șincai) - str. Gheorghe Șincai ( de la intersecție cu str. Ștefan cel Mare până la intersecție cu str. 1 Decembrie 1918) - str. 1 Decembrie 1918 (de la intersecție cu str. Gheorghe Șincai până la intersecție cu str. Parcului).

Pentru organizarea concursului de soluții se impune întocmirea următoarelor acte ce vor fi anexe la proiectul de hotărâre propus și anume:

  • Regulament
  • Temă de proiectare
  • Juriul concursului
  • Formular de înscriere
  • Formular de identificare
  • Calendarul de depunere
  • Bugetul concursului
  • Harta concursului

Promotorul concursului este Municipiul Gherla, cu sediul pe str. Bobîlna nr. 2, web www.gherla.ro.

Scopul acestei lucrări este obținerea de soluții, idei pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare prin : rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate (centru istoric, cultural, economic-administrativ, educațional, social, financiar), punerea în valoare a  monumentelor și ansamblurilor arhitectural-urbanistice din zonă, reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și creșterea numărului de deplasări alternative care stă la baza documentației de urbanism sau proiecte tehnice dintre care menționăm Planul de Urbanism Zonal și proiect ,,Restaurarea și refuncționalizarea parcului mic din Municipiul Gherla” (SF/DALI, PT, PAC, POE, DE, asistență tehnică).

Concursul încurajează creativitatea, calitatea tehnică a soluțiilor, fundamentarea și sustenabilitatea  acestora ca fiind criterii de bază în evaluarea proiectelor.

Aria propusă pentru analiză este în jurul Bisericii armeano-catolice Sfânta Treime care concentrează împreună cu zona sa de influență, activitatea în zona centrală : P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918.

O analiză a zonei se găsește în PUG Gherla, stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită culturală, istorică, arhitectural-urbanistică.

Zona în cauză este limitată pe 2 laturi-a pieței Libertății cu circulație semipietonală și auto pe str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai și str. 1 Decembrie 1918. Pe str. Ștefan cel Mare - str. Gheorghe Șincai s-a aprobat circulația auto într-un singur sens.

Având în vedere cele expuse, propun aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona centrală a Municipiului Gherla - P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17193/119/19.11.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____/______2021

privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918

”MY CITY GHERLA”

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea  organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”, proiect din inițiativa  primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.  13344 din 10.09.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art.1, art. 105 lit.b, art. 106, art. 107, art. 108 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice,

În baza art.2 alin.3 lit.c, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin.7 lit.k și art. 139 alin.2 lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

                

Art. 1  Se aprobă organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”  în vederea restaurării și funcționalizării Parcului Mic.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, tema concursului, juriul concursului, formularul de înscriere, formularul de identificare, calendarul de desfășurare al concursului, bugetul concursului și harta concursului, conform Anexelor 1-8 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 Anunțul concursului va fi disponibil în limba română, va fi publicat pe site-ul www.gherla.ro.

Art. 4 Membrii juriului  din partea Consiliului Local al Municipiului Gherla:

  •  
  •  

Art. 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Tema de concurs

Anexe HCL concurs solutii

 

 

                                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                    

                                                                                                                           Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi