oct2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14450/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 13978 DIN 21.09.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea vânzării imobilului aflat in domeniul privat al

 Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp

 

 

Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hășdate, nr. 11, Jud. Cluj, înscris in CF 55853 Gherla, format din clădire in suprafața măsurată de 165 mp cu numărul de inventar 121810, având destinația anexa gospodărească si cu valoarea de inventar 33897 lei, situata pe terenul in suprafața măsurată de 450 mp, aflat la poziția 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei.  Clădirea imobilului este neutilizată de o lungă perioadă de timp si într-o stare de degradare avansată, împrejmuit intre imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate din strada principală.

Municipiul Gherla nu a utilizat sub nici o forma imobilul si nu a găsit o destinație de utilitate publica, fiind scos, într-o primă etapă, la licitație pentru închiriere, la începutul anului 2021 si fiind închiriat imobilul. Chiriașul nu poate investi semnificativ in clădire fiind proprietatea Municipiului Gherla, neinvestirea urgentă in clădirea imobilului o face neutilizabilă intra-un timp foarte scurt.

            Plecând de la acest referat si ținând cont de interesul arătat de chiriaș de a cumpăra imobilul si a investii in consolidarea lui, propun întocmirea unei hotărâri de aprobare a vânzării imobilului conform legislației in vigoare urmând sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Temeiul legal ce are la baza propunerea de vânzare este Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362, Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul administrativ, actualizată si care va fi baza de funcționare a comisiei de vânzare numita ulterior prin dispoziția executivului.

            In temeiul celor prezentate anterior referitoare la situația de fapt a imobilului din Sat Hășdate, nr. 11, identificat in CF 55853 Gherla precum si reglementarilor legislative in vigoare mai sus enumerate, va propun aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, format din construcție in suprafața de 165 mp si teren in suprafața de 450 mp.

 

INITIATOR:

Primarul Municipiului Gherla

-----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

14449/92/29.09.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al

 Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla,

cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

      

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp;

            Examinând referatul întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Studiind raportul de specialitate al executivului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 362,  Art. 363 si Art. 364 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 actualizata;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aproba vânzarea imobilului aflat in domeniul privat al Municipiul Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris in CF 55853 Gherla, cuprinzând teren in suprafața de 450 mp si construcție in suprafața de 165 mp in conformitate cu legislația in vigoare.

            Art. 2 Comisia de vânzare a imobilului va fi  stabilita prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva a Municipiului Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                        AVIZEAZA

         PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL

  

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi