Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10246/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                   

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Gherla

NR.10018/08.07.2021

 

 

REFERAT

 

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere

pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

 

                 Pe  str. Gheorghe Barițiu tronsonul situat între str. Dragoș Vodă și str. Ștefan cel Mare, str.Ștefan cel Mare tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și str. Gheorghe Șincai, și str. Gheorghe Șincai tronsonul de stradă situat între str. Ștefan cel Mare și str. 1 Decembrie 1918 se propune instituirea de sensuri unice în vederea înființării unor parcări.

                  Reglementarea  circulației  rutiere pe aceste tronsoane de străzi se va realiza prin instituirea de sensuri unice astfel:

  •  instituirea sensului unic pe strada  Gheorghe Barițiu, tronsonul situat între str. Dragoș Vodă

și str. Ștefan cel Mare, direcția de mers dinspre str. Dragoș Vodă spre str. Ștefan cel Mare, conform plan situație anexat;

  • instituirea sensului unic pe str. Ștefan cel Mare, tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și

str. Gheorghe Șincai direcția de mers dinspre str. Gheorghe Barițiu spre str. Gheorghe Șincai, conform plan situație anexat;

  • instituirea sensului unic pe str. Gheorghe Șincai, tronsonul situat între str. Ștefan cel Mare și

str. 1 Decembrie 1918, direcția de mers dinspre str. Ștefan cel Mare spre str. 1 Decembrie 1918, conform plan situație anexat;

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.768426/06.07.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.9877/06.07.2021.        

             Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării reglementarii circulației  rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla.

 

PRIMAR

 

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10245/67/12.07.2021      

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere

pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  referatul cu nr. 10018/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.768426/06.07.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr. 9877/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă reglementarea circulației  pe str. Gheorghe Barițiu tronsonul situat între str. Dragoș Vodă și str. Ștefan cel Mare, str. Ștefan cel Mare tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu și str. Gheorghe Șincai, și str. Gheorghe Șincai tronsonul de stradă situat între str. Ștefan cel Mare și str. 1 Decembrie 1918 prin instituirea de sensuri unice astfel:

  •  instituirea sensului unic pe strada  Gheorghe Barițiu, tronsonul situat între str. Dragoș

Vodă și str. Ștefan cel Mare, direcția de mers dinspre str. Dragoș Vodă spre str. Ștefan cel Mare, conform plan situație anexat;

  • instituirea sensului unic pe str. Ștefan cel Mare, tronsonul situat între str. Gheorghe Barițiu

și str. Gheorghe Șincai direcția de mers dinspre str. Gheorghe Barițiu spre str. Gheorghe Șincai, conform plan situație anexat;

  • instituirea sensului unic pe str. Gheorghe Șincai, tronsonul situat între str. Ștefan cel Mare

și str. 1 Decembrie 1918, direcția de mers dinspre str. Ștefan cel Mare spre str. 1 Decembrie 1918, conform plan situație anexat;

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.                            

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                     PRIMAR                                                   

                                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                              SECRETAR GENERAL UAT 

 

Plan situatie sens unic G.Baritiu, St. cel Mare, G.Sincai                                                                                                                                                                                   

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi