Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10244/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

       

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.10017/ 08.07.2021

 

 

REFERAT

 

            privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere circulația rutieră de pe str. Parcului tronson de drum cuprins între Stadion, Strand și terenul 2 de fotbal s-a propus  reglementarea circulației  prin instituirea  unui SENS GIRATORIU conform planului de situație anexat.

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost transmis prin adresa nr.767598/04.06.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021.

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla.

 

PRIMAR

-------------------------------

 

       

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10243/66/12.07.2021         

 

 

          

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

           privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 10017/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr. 767598/04.06.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021;  

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă înființarea unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla- tronson de drum cuprins între Stadion, Strand și terenul 2 de fotbal conform Planului de situație anexat;

 

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

                              

 

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                    PRIMAR                                       

                                                                 

                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR  GENERAL UAT   

                                                                                                                               

 

Plan situatie Infiintare Sens Giratoriu Parcului

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi