Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10238/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.10015 / 08.07.2021

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere numeroasele solicitări atât în scris cât și verbale   cu privire la:

    -  montare indicator  rutier STOP intersecție str. Izvorului cu str. Gării

    -  montarea  unor limitatoare de viteză :

                  str. Trandafirilor intersecție cu str. Gheorghe Șincai – conform  Plan de situație anexat

                  str. Romană în fața imobilului cu nr. 28A - conform Plan de situație anexat

                  str. Romană  în fața imobilului cu nr.82 – conform Plan de situație anexat

                  str. Tudor Vladimirescu în fața imobilului cu nr.23- conform Plan de situație anexat

                  str. Călărași în fața spațiului de joacă pentru copii- conform Plan de situație anexat

                  str. Stejarului  în zona Pieței Agroalimentare - conform Plan de situație anexat

                  str. Pajiștei – tronson cuprins între str.Florilor și str. Ciocîrliei –conform Plan de situație anexat

       - înființarea a două parcări pentru autobuze în cadrul parcării existente  in Piața Unirii în fața imobilului nr.7, bl.K.

       - montarea a două oglinzi de trafic: 

  • în fața pasarelei peste Calea Ferată la intersecția str. Gării cu str. Tudor Vladimirescu 
  • str. Tudor Vladimirescu intersecție cu st. Salcâmilor

       - montarea a două indicatoare  OPRIREA INTERZISĂ și a unor stâlpi pentru delimitare și siguranță   pe str. Theodor Speranția tronsonul situat între str. Stejarului și Aleea Fagului.

             S-au  solicitat avizele Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspunsuri care au fost  transmise prin adresele nr.767598/04.06.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021 și nr.768424/06.07 2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla 9875/06.07.2021.

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  străzile mai sus menționate și a propus  reglementarea circulației rutiere pe  străzile mai sus menționate din  Municipiul Gherla conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla.

 

 

PRIMAR

--------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL    

NR. 10237/63/12.07.2021                   

 

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 10015/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizele Poliției Municipiului Gherla 767598/04.06.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr.8577/10.06.2021 și nr. 768424/06.07.2021 înregistrată la Primaria Municipiului Gherla sub nr.9875/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră pe unele străzi din Municipiul Gherla, după cu urmează:

   -  montare indicator  rutier STOP intersecție str. Izvorului cu str. Gării - conform Plan de situație anexat                                                                                                                                                 

   -  montarea  unor limitatoare de viteză :

                  str. Trandafirilor intersecție cu str. Gheorghe Șincai – conform  Plan de situație anexat

                  str. Romană în fața imobilului cu nr. 28A - conform Plan de situație anexat

                  str. Romană  în fața imobilului cu nr.82 – conform Plan de situație anexat

                  str. Tudor Vladimirescu în fața imobilului cu nr.23- conform Plan de situație anexat

                  str. Călărași în fața spațiului de joacă pentru copii- conform Plan de situație anexat

                  str. Stejarului  în zona Pieței Agroalimentare - conform Plan de situație anexat

                  str. Pajiștei Pajiștei – tronson cuprins între str.Florilor și str. Ciocîrliei – conform Plan de situație anexat;

 

       - înființarea a două parcări pentru autobuze în cadrul parcării existente  in Piața Unirii în fața imobilului nr.7, bl.K.

       - montarea a două oglinzi de trafic: 

  • în fața pasarelei peste Calea Ferată la intersecția str. Gării cu str. Tudor Vladimirescu 
  • str. Tudor Vladimirescu intersecție cu st. Salcâmilor

       - montarea a două indicatoare  OPRIREA INTERZISĂ și a unor stâlpi pentru delimitare și siguranță   pe str. Theodor Speranția tronsonul situat între str. Stejarului și Aleea Fagului.conform- Planului de situație anexat;

 

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

 

 

                                                                              INIȚIATOR                                       

                                                                                PRIMAR                                        

                                                                 

 

 

                                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                          SECRETAR  GENERAL  UAT                 

                                                                                                                        

Plan situatie indicatoare oprire interzisa

Plan situatie Indicator Stop și oglinda str. Izvorului

Plan situatie limitator viteză str. Călărași

Plan situatie limitator viteza str. Pajistei

Plan situatie limitator viteza str. Romană 28A

Plan situație limitator viteză Tradafirilor 

Plan situatie str. Stejarului

Plan situatie limitator viteza str. Romană nr.82

Plan situatie montare oglinda trafic str. T. Vladimirescu inters

 

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi