martie2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4402/23.03.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.03.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 4398/23.03.2021

 

REFERAT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE

PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

           

                       Primăria mun. Gherla a primit cererea de majorare a tarifelor pentru activitatea de taximetrie din partea SC TRAVEL TAXI SRL, cu sediul în Hăşdate nr. 95, prin administratorul acesteia, dl. M. V.-G.. Această cerere este însoţită de o listă cu transportatorii care aderă la această solicitare, listă care cuprinde 37 de semnături, reprezentând 49 de autorizatii taxi adica peste 50% din totalul autorizatiilor.

            Cererea este  insotita de memoriul tehnico-economic pentru justificarea propunerii de modificare a tarifelor in conformitate cu prevederile Ordinului nr.243/2007 privind normele metodologice de ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane sau marfuri in regim de taxi. Conform acestei documentatii se solicita aprobarea unor tarife de distanta maximale astfel:

            Analizand cererea  si documentele justificative depuse și avand in vedere tarifele maximale actuale aplicabile consideram ca se impune o modificare a acestora  tinand cont de  modificarile de natura economica din ultimii ani. Actualele tarife sunt

TARIF

ZI

NOAPTE

UM

PORNIRE

2,3

2.3

lei

INTERIOR

2.3

2,5

Lei/km

EXTERIOR

2,3

2,5

Lei/km

STAŢIONARE

23

25

Lei/oră

 

si au fost aprobate in iunie 2018 data de la care salariul minim a crescut de la 1900 la 2300 lei precum si cresterea preturilor la unele bunuri si servicii necesare pentru functionarea in conditii optime a serviciilor de transport public persoane in regim de taxi sunt argumente pentru aceasta modificare. Totusi in memoriu justificativ atasat cererii se observa unele elemente de cost stabilite avand in vedere preturile cele nai mari de pe piata(ex. anvelope la pret de 400lei/buc in conditiile in care se gasesc pe piata anvelope sub 200lei/buc in aceleasi conditii de garantie) astfel daca toate elementele de cost ar fi armonizate la valorile medii de pe piata rexultatul final ar fi altul in sensul ca s-ar putea stabili tarife mai mici.

De altfel din verificari efectuate la alte UAT-uri din judet se observa ca aceste tarife sunt oarecum apropiate ca valori:

  • Cluj Napoca    2,95 lei/km pe timp de zi 3,25 lei /km pe timp de noapte – stabilit 2019
  • Dej                  3,00 lei/km pe timp de zi 3,20 lei /km pe timp de noapte – stabilit 2020

 

 

Dupa discutiile purtate cu solicitantii acestor modificari s-a ajuns la concluzia acceptata de toata lumea ca aceste tarife sa fie modificate conform valorilor din tabelul de mai jos

             În consecinţă, propunem următoarele tarife maximale pentru activitatea de taximetrie:

 

TARIF

ZI

NOAPTE

UM

PORNIRE

3,00

3,25

lei

DISTANTA

3,00

3,25

Lei/km

STAŢIONARE

30

32,5

Lei/oră

 

PRIMAR

 

----------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                                        

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4401/30/23.03.2021

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.

Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Gherla, în baza  Legii nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare – proiect din initiativa primarului;

Examinând referatul primarului cu nr. 4398/23.03.2021 și raportul de specialitate al Directiei economice nr. 4399/23.03.2021 prin care se propune aprobarea tarifelor maximale pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Gherla.

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 13 lit. b) și 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum și ale art. 6 alin. (1) lit. c), art. 10, art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 17 alin. 2 din Ordinul ANRSC nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera c) si art.139 alin.(3) litera a), art. 196 al. 1 lit. a din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

             Art. 1. Se aprobă tarifele maximale pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi, astfel:

Toate tarifele contin TVA.

            Art.2. Incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL

nr. 46/2018

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează Direcția Economică.

 

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 

           

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi