iunie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9232/29.06.2020

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  9088/25.06.2020

                                                                                                                                 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

În lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2019, au fost alocate resurse financiare în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla.

Urmare acesteia, în urma parcurgerii procedurilor legale privind contractarea și executarea lucrării, documentația PMUD a fost întocmită și predată autorității locale de către firma SIGMA MOBILITY ENGINEERING din Pitești.

Documentația predată după mai multe consultări în prealabil cu factori interesați, inclusiv cu cei de la ADR, a fost depusă la Agenția pentru protecția mediului unde s-a decis prin Decizia nr.50/03.06.2020 că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Gherla nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluarea adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Pentru perioada de programare 2021-2027, una din condițiile pentru realizarea investițiilor în rețeaua de drumuri și transport public este existența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Prin intermediul axei prioritare 2 ,,O regiune cu orașe SMART” vor fi finanțate următoarele categorii de investiții:

- siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat public, sisteme GIS etc., susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local.

Deasemenea prin intermediul Axei prioritare 3, vor fi obiective specifice privind:

  • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării;
  • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;

Prin Planul de mobilitate urbană sunt priorități de investiții care au proiectece se vor implementa prin POR 2021-2027, beneficiarii acestor priorități de investiții vor fi autoritățile publice locale.

Având în vedere oportunitățile de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin intermediul POR2021-2027, precum și caracterul participativ al elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este necesară aprobarea acestuia pentru municipiu .

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9231/76/29.06.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 9088 din 25.06.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.46^1, lit.e și art.431 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, alin 7 lit.g, lit.k și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, conform anexei.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Primarului Municipiului Gherla
  • Instituției Prefectului Cluj
  • Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Direcția economică

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

-----------------------------

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Gherla

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi