februarie/Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 625/16.01.2020

 

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 16.01.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

-------------

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 600/16.01.2020                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

Avind in vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

                   -50 lei bursa de ajutor social,

                   -70 bursa de merit si de studiu,

                   -500 lei bursa de performanţă.

                                                                              

                                                                                PRIMAR

---------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

668/4/17.01.2020

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2020

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul nr. 600/16.01.2020 al Primarului Municipiului Gherla                                                                                             şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  OMECTS nr. 5576/07.10.2011;1165/2013;

            În temeiul art. 129 alin. (2) litera b), alin. (4) litera a), art. 139 alin. 3, litera a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local :

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 : Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat astfel :

  • 50 lei/luna bursă de ajutor social;
  • 70 lei/luna bursă de merit și de studiu;
  • 500 lei/performanță bursă de performanţă;

Art.2 : Criteriile specifice și perioada de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției Economice și instituțiile de învățământ.

 

                                                                 PRIMAR                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                                  SECRETAR GENERALÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi