Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.   4066 /01.04.2019

ANUNȚ

Privind adoptarea a unei hotărâri

privind aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind

aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă .

Proiectul de hotărâre a fost afișat in data de 01.04.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat  la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată  Compartimentul registratura, relatii cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunitatii .

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR BALINT ADRIANA

CONSILIER PRINCIPAL DRĂGAN COSMINA

--------------------------------

Nr.    4004  din 01.04.2019

                                                                                              P R I M A R                                                                                                           

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

 

               Cap.1 Prezentare generală

                 Obiectul  prezentului  raport  îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2019.

 

          Principiile și regulile care au stat la baza întocmirii proiectului de buget al Municipiului Gherla pe anul 2019 au fost cele rezultate din satisfacerea nevoilor pe plan local coroborate cu modificările intervenite în cadrul  Legii  nr.273/2006-lege privind finanțele publice locale.

          La întocmirea proiectului de buget pe anul 2019 s-a avut în vedere respectarea prevederilor referitoare la calendarul bugetar, așa cum este prevăzut la art.37, art.38 și art.39 din legea 273/2006, astfel încât în termenul maxim de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial, proiectul bugetului local pe anul 2019 să poată fi aprobat de consiliul local.

 

           In evaluarea veniturilor s-a ţinut cont de  sumele primite  de la nivel central prin intermediul Direcţiei Generale ale Finanţelor Publice  Judeţene (cote defalcate din impozitul pe venitul global, sume defalcate din TVA ) şi de analiza propriilor venituri, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren , impozitul auto, veniturile din amenzi,veniturile din concesiuni şi închirieri,etc.

          Principiile care au stat la baza  întocmirii proiectului de buget la partea de venituri, au fost cele prevăzute în art.5 din Legea 273/2006 cu privire la fundamentarea veniturilor pe baza inventarieii materiei impozabile și a bazei de impozitare ajustate cu posibilitățile reale de colectare.

           S-a respectat prevederile art.29 din L.273/2006 potrivit căruia la  veniturile din vânzarea unor bunuri aparținând unității administrativ teritoriale nu s-au prevăzut sume prin proiectul de buget pe anul 2019, acestea urmând a fi constituite în momentul încasării, prin rectificare bugetară.                  

              

 

            Cap.2 Structura şi regimul veniturilor bugetului  local.

            Constituirea  veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte, prelevate de la bugetul de stat, de la persoane juridice şi fizice.

                        Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi celorlalte venituri ale bugetului local de orice natură şi provenienţă se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Hotărârilor de Consiliu adoptate.

             

          

            Veniturile bugetului local pe anul  2019 , în sumă de 25267.75mii lei  în clasificație conform surselor de proveniență  se prezintă astfel:

 

                        VENITURI TOTALE…………………………………25267.75mii lei.

            Din care.

            1.Venituri proprii……………………………………………19.954,75 mii lei.

            2.Sume defalcate din TVA………………………………..…  5.313,00 mii lei.

            3.Subvenții……………………………………………………        0,00 mii lei.

Din totalul veniturilor :

1.veniturile sectiunii de funcționare………………………25.259,00 mii lei

2.Veniturile secțiunii de dezvoltare……………………….         8,75 mii lei

 

                                    Cap.3.Regimul şi destinaţia cheltuielilor bugetare.

 

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019   în sumă de  37,458.75    mii lei ,în structură economică, se prezintă astfel.

 

CHELTUIELI TOTALE…………………………… 37,458.75     mii lei .

Din care

1.Cheltuieli secțiunea de funcționare………………25.259,00 mii lei .

Din acestea.

-a)cheltuieli de personal…………………………………14.728,00 mii  lei.

-b)cheltuieli materiale şi servicii…………………………  7.548,00mii lei.

-c)dobânzi…………………………………………………    0,000 mii lei.

-d)subvenții………………………………………………...      0,00 mii lei.

-e)transferuri …………………………………………….… 592,00 mii lei.

-f) rambursări credite……………………………………….      0,00 mii lei

-h)asistența socială ……………………………………..… 1.471,00 mii lei

-i)alte cheltuieli…………………………………………….…920,00 mii ei

2.Cheltuieli secțiunea de dezvoltare……………………… 12,199.75     mii lei .

 

Din acestea :

a) transferuri …………………………………………….……   10,00 mii lei

b)cheltuieli de capital………………………………………12.189,00 mii  lei

 

Sinteza proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole ,iar la cheltuieli pe părţi,capitole ,subcapitole,titluri articole şi alineate ,pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare ,este prezentată în anexa,  Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole  și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și titluri pe anul 2019 ANEXA 1si ANEXA 2

Lista de investiții pe anul 2019 ca anexă la bugetul  local ,cuprinzând obiectivele de investiții este prezentată în ANEXA-3-Lista de investitii 2019.

Bugetul local prezentat pe cele două sectiuni se prezintă astfel :

A.Secțiunea de funcționare, parte de bază a bugetului cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege,precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 25.259,00 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de functionare  sunt în sumă de 25.259,00 mii lei.

B.Secțiunea de dezvoltare, parte complementară a bugetului cuprinde veniturile și cheltuielile de capital,proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare și transferurile, aferente implementării politicilor la nivel local.

 Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 12.199,75 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare  sunt în sumă de 12.199,75 mii lei.

 

Cap. 4.Bugetul centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau  parţial din  venituri proprii și subvenții.

            In conformitate cu prevederile L.273/2006-lege privind finanţele publice locale ,bugetul local precum şi celelalte bugete prevăzute la art.1. alin (2) din lege se aprobă de către consiliul local.

Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la partea de venituri este de 20.341,90 mii lei, iar la partea de cheltuieli, este de 20.785,00 mii lei  ANEXA nr 4 .

Veniturile totale …………………20.341,90 mii  lei.

Cheltuieli totale………………..…20.785,00 mii  lei

Cap.6 Bugetul centralizat al municipiului Gherla cuprinde suma bugetelor prezentate, respectiv bugetul local , bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă totală de 45.609.65 mii lei la partea de venituri și 58.243,75 mii lei la partea de cheltuieli. 

Având in vedere că toate aspectele procedurale legale privind elaborarea proiectului bugetului local pe anul 2019, au fost respectate, supunem aprobării Consiliului local Gherla prezentul proiect.

 

Sef serviciu buget contabilitate,

  -------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 4004/01.04.2019 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.50/2019 a bugetului de stat, Decizia  DGFP Cluj nr.653/20.03.2019, privind indicatorii pe anul 2019;             

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

  Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de  25.267,75 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 37.458,75 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.259,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 12.199,75 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

  Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr.3.

  Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019  care inregistreză  la partea de venituri suma de 14.595,39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 15.113,85   mii lei conform anexei nr.4.

 Art.4 : Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2018 in suma de 13.786,46 mii lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2019; 

 Art 5 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 6. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art 7 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 8 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2019 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport ( cod 670501) a  sumei de 100 mii lei  pentru activitati sportive  pe anul 2019 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii  si constructie locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

        Art 11 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

        Art 12 : Se aprobă programul activitatilor cultural artistice organizate de Casa de Cultura Gherla in anul 2019, prezentat in anexa nr. 7

Art 13 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 

---------------------

anexa 1 venituri 2019

anexa 2 cheltuieli 2019

anexa 3 lista investitii 201

anexa 4 autofinantate 2019   Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi