Proiect privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                         VIZAT PRIMAR

Nr. 22388 din 14.03.2019                                                                                                   IOAN NESELEAN

 

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Urmare a cererii nr 1891 din 18.02.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) incepand cu data de 01.05.2019

  Luand in considerare că 77,50 % din personalul care asigură salubrizarea municipiului Gherla și a localităților componente, Hășdate, Silivas și Băița sunt persoane necalificate angajați cu salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată și că prin prin HG 937/07.12.2018 salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut cu 9,47% de la 1900 la 2080 lei;

Având în vedere OUG 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Art. 17, alin. (1), lit. g) în conformitate cu care, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, operatorii economici care gestionează depozitele autorizate trebuie să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare de 30 lei/tona la care se adaugă TVA, lucru mentionat în Actul Adițional la Contractul de eliminare a deșeurilor municipal nr. 145/05.01.2017 încheiat în data de 20.12.2018, atașat alaturat, cererii

 

PROPUNEM

 

Aprobarea  tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019 conform Anexei I

 

                         Sef Birou IT

                 Horatiu Lica Mahalean

 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind stabilirea tarifului de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe Facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat, pentru persoane juridice (preț/mc) și pentru persoane fizice (preț/persoană/lună) începând cu data de 1 martie 2019,

 

Propuse spre aprobare Consliliului Local al Municipiului Gherla

 

Subscrisa ADP GHERLA SA, cu sediul social în Gherla, str. Gelu nr. 7, CUI  RO227969, J12/112/1991, reprezentată prin director general ing. Mureșan Genel și contabil șef Ec., Ing. Neamțu Eugen,  având ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase,

prin prezenta, respectuos vă solicităm aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe Facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat, pentru persoane juridice (preț/mc) și pentru persoane fizice (preț/persoană/lună) începând cu data de 1 martie 2018, pentru urmatoarele motive:

In urma controlului pe Facilitatea de depozitare temporara a deseurilor municipale amestecate nepericuloase a Municipiului Gherla efectuat de catre Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj în 01.02.2018, prin Masura 1 și 2 ni s-a impus continuarea transportului deseurilor menajere de pe platforma temporara pana la degajarea completa a acesteia si comunicarea realizarii acestei masuri la Agentia de Mediu Cluj si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Cluj.

Eliminarea deșeurilor de pe platformă ne este solicitată și de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj prin Adresa nr. 13165/11.10.2017, atașată alaturat.

Având în vedere că 77,50 % din personalul care asigură salubrizarea municipiului Gherla și a localităților componente, Hășdate, Silivas și Băița sunt persoane necalificate angajați cu salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată și că prin prin HG 937/07.12.2018 salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut cu 9,47% de la 1900 la 2080 lei;

Având în vedere OUG 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Art. 17, alin. (1), lit. g) în conformitate cu care, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, operatorii economici care gestionează depozitele autorizate trebuie să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare de 30 lei/tona la care se adaugă TVA, lucru mentionat în Actul Adițional la Contractul de eliminare a deșeurilor municipal nr. 145/05.01.2017 încheiat în data de 20.12.2018, atașat alaturat,

Prin prezenta menționăm că suntem nevoiti să solicitam modificarea tarifelor practicate de subscrisa pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe Facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul lor ulterior la un depozit autorizat în vederea eliminării prin depozitare, aprobate prin HCL 24/29.03.2018 în, sensul includerii în tariful respectiv a taxei de economie circulară și a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Calculul tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe Facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat s-a facut în conformitate cu Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

In conformitate cu HG nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor se utilizeaza tarife diferite pentru utilizatorii casnici si non-casnici. 

Astfel pentru utilizatorii casnici se utilizeaza tarife pe persoană și lună, tarife plecând de la tariful aprobat pe tonă sau metru cub (considerând un indicator de generare de circa 0,9 kg/pers/zi pentru mediul urban și o densitate de 350 kg pentru deșeuri menajere în amestec). Pentru utilizatorii non-casnici tariful este pe metru cub sau tonă.

În aceste condiții s-au luat ca ipoteze de lucru:

  • Numărul populației care locuiește în municipiul Gherla = 18.000 persoane.
  • În conformitate cu indicele de generare, o persoana generează 350 kg deșeuri pe an, adică un metru cub de deșeuri.
  • Persoanele non-casnice (juridice) generează anual 10.000 mc de deșeuri amestecate.

Calculul tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe Facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat este prevăzut în Anexa 2, detaliile fiind precizate în Anexele 3-6.

Cu deosebita consideratie

 

                       Director general                                                                      Contabil Sef

                       Ing. Muresan Genel                                                                Ec., Ing. Neamtu Eugen

                       .................................                                                               .................................

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR                           din

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05. 2019

Vazand cererea 1891 din 18.02.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05. 2019

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 22388 din 14.03.2019 cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05.2019 conform Anexei I

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8%

Art. 3 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr.consilieri:                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                                   MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

 

Atasamente:

Vezi - ANEXA 1 (format Excel)Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi