Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 3203/15.03.2019

ANUNȚ

Privind adoptarea unor hotărâri

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 46 alin. 6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

1.Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului Gherla str. Victoriei nr. 15;

 

2.Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A.

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâri mai sus menționate la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 15.03.2019.

Proiectele de HCL însoțite de referatele de specialitate, pot fi studiate pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau pot fi obținute în copie, pe bază de cerere adresată  Compartimentul registratură, relații cu publicul si consiliul local, muncă în folosul comunității .

Ședința în cadrul căruia vor fi dezbătute proiectele de HCL sus menționate va fi organizată si anunțată în termenele prevăzute de lege.

           PRIMAR                                                                          SECRETAR

   NESELEAN IOAN                                                               ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR BALINT ADRIANA

CONSILIER PRINCIPAL DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 3214 din 15.03. 2019                                                                                                                                                                           

Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului Gherla str. Victoriei nr.15

 

Prin cererea nr.12544 din 17.09.2018 Municipiul Gherla, prin primar Neselean Ioan, cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna nr.2, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în municipiul Gherla, str.Victoriei nr.15.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.147/12544 din 17.09.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local,referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei subunități SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în conformitate cu prevederile PUG Gherla pentru zona în cauză, zonă destinată spațiilor unități administrative.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.4.

Potrivit extraselor CF nr.52150 cu nr. cadastral 52150 și CF nr.54956 cu nr. cadastral 54956 proprietar tabular asupra imobilului din municipiul Gherla str. Victoriei nr.15 este Municipiul Gherla.

Terenul studiat în suprafață de 500 mp este neconstruit. Pe terenul în suprafață de 5544 mp este un corp în suprafață de 39,33 mp care se dorește a se desființa.

Pe parcela de 500 mp construcția propusă SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla cu regim de înălțime P+1E+M va avea Sc= 272 mp, Sd= 689 mp.

Procentul de ocupare propus -POT propus (raportat la 500 mp teren) = 54,40% și coeficientul de utilizare a terenului propus – CUT propus (raportat la 500 mp teren) = 0,7%. Înălțimea maximă la cornișă = 10,50 m față CTA și înălțimea maximă la coamă 12,80 m față de CTA.

Pe parcela de 5544 mp construcția propusă – Complex multimedia cu regim de înălțime S+P+2E va avea Sc= 1537 mp, Sd= 3885 mp și înălțimea maximă la cornișă 12,50 m față de CTA, respectiv înălțimea maximă la coamă 16,50 m față de CTA..

Procentul de ocupare a terenului propus- POT propus (raportat la teren 5544 mp) = 27,72% și coeficientul de utilizare propus -CUT propus (raportat la teren 5544 mp) = 0,7%.

Corpul Complex Multimedia cu regim de înălțime S+P+2E va fi amplasat pe teren la 5 m față de corpul subunitate SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla și 35,49 m față de limita estică.

Corpul subunitate SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla va fi amplasat pe teren la 5 m față de corpul Complex Multimedia, la 9,66 m față de str. Victoriei și calcan față de limita sudică.

Accesul auto și pietonal la obiectivul SMURD se va face direct din str. Victoriei.

Accesul auto și pietonal la complexul multimedia se va face din str. Victoriei, respectiv str.Plugarilor.

Obiectivele propuse se vor racorda prin extindere la utilitățile existente în zonă.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru construirea unei subunități SMURD-  CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului  cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului Gherla str. Victoriei nr.15.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere, în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 3214 din 15.03.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ,  Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15, conform proiectului întocmit de SC ,,CONPROEX CONSTRUCT”SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str.Liviu Rebreanu nr.4, ap.3, coordonator RUR proiect, arhitect Sonia Nicula, beneficiar Municipiul Gherla.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi