Proiect de adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.579/17.01.2019

                                                                                    ANUNȚ

                                                           Privind adoptarea a unei hotărâri

                                     privind aprobarea organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind

aprobarea organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 17.01.2019

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR BALINT ADRIANA

CONSILIER PRINCIPAL DRĂGAN COSMINA

--------------

 

                        APROBAT                                                                      PRIMAR                  

             NESELEAN IOAN

                                                                                                                                              

       

                      REFERAT

           privind desfășurarea 

 ZILELELOR  MUNICIPIULUI GHERLA - 2019

 

            Zilele Municipiului Gherla reprezintă an de an un prilej de sărbătoare la care sunt invitați sa participe toti cetătenii municipiului dar și invitati din străinatate, delegatii oficiale ale localitatilor cu care suntem înfrațiti sau colaboram, oficialitati politice și administrative. De-a lungul programului sunt desfașurate evenimente culturale si artistice cu artisti locali dar si cu artisti de talie națională, iar participantii sunt răsfățati cu preparate tradiționale românești.

            Pentru anul 2019 propunem ca evenimentele prilejuite de Zilele Municipiului Gherla să fie organizate in perioada 10 – 16 iunie 2019, iar comisia de organizare sa fie formată din: Bărbos Vlad; Puțcas Andreea; Georgiu Ioan; Kasza Tamas; Guță Marius; Istici Constantin; Miheștean Ioan; Morar Sebastian; Drăgan Sabin; Pătac Monica; Oana Divricean; Ciciovan Nicoleta; Claudia Iușan; Zoldos Cosmin; Simona Pop; Agoston Csilla; Gabrus Dumitru; Moisan Gabriel; Sergiu Oltean. Odată stabilită, comisia de organizare a Zilelor Municipiului Gherla pentru anul 2019  își desemnează un presedinte și stabilește echipele de lucru pe activități, care se va întâlni regulat pentru a pregăti din timp evenimentele și a stabili bugetul necesar, programul, trimiterea invitațiilor, procedurile de achizitie, urmărirea desfășurarii acestora în perioada stabilită. Echipele de lucru pe activitati stabilite vor lucra individual și vor raporta permanent situatia președintelui comisiei.

            Pentru buna desfășurare a Zilelor Municipiului Gherla se impune stabilirea comisiei de lucru si a bugetului necesar înca de la începutul anului evitând astfel  încarcarea sarcinilor de serviciu înaintea datei stabilite pentru desfasurarea evenimentului, bugetarea cât mai exactă a evenimentului, trimiterea invitatiilor din timp pentru partenerii din străinatate, precum și posibilitatea de a găsi disponibili artiștii propuși.In consecință se impune elaborarea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Gherla și o Hotarare a Consiliului Local Gherla, care să cuprindă data evenimentului, locurile de desfășurare și stabilirea comisiei de organizare.

            Calendarul estimativ pentru organizarea Zilelor Municipiului Gherla în anul 2019 va cuprinde consultarea cetățenilor, în vederea alegerii artistilor invitați, în perioada ianuarie, februarie, derularea achizițiilor publice și trimiterea invitatiilor delegatiilor străine în perioada martie, aprilie, elaborarea materialelor promoționale și încheierea contractelor în perioada mai, iunie.                                                                                               

                                                                        Consilier superior,      
                                                                           Drăgan Sabin

---------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

           HOTĂRÂREA NR.           din       .2019

privind aprobarea   organizării  "ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA"     

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   organizării  evenimentului „ZILELELE MUNICIPIULUI GHERLA”

Examinând referatul nr. 306/11.01.2019 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art.36 al.4 lit a al.5 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                  HOTĂRĂŞTE:

  Art.1:   Se aproba organizarea evenimentului « ZILELE MUNICIPIULUI GHERLA » in perioada 10.06-16.06.2019  si plata din bugetul local pe anul 2019 in limita sumei de 250 mii lei pentru cheltuielile  ocazionate de organizarea acestui eveniment ;

Art.2 : Se aproba ca locatii pentru desfasurarea evenimentului urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza intreg aparatul de specialitate al primarului si institutiile subordonate.

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi