ASISTENȚĂ SOCIALĂ


                                                              PLAN DE ACȚIUNE 2017 – 2018                                                       ANEXA NR.2

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITĂȚI/ ACȚIUNI

TERMEN DE REALIZARE

RESPONSABILI

STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii

 

Campanii de informare, educare și sensibilizare privind promovarea și respectarea drepturilor copilului, realizată împreună cu poliția, școala

 

Creșterea accesului la serviciile sociale de sănătate și adaptarea serviciilor medicale și de promovare a sănătății la nevoile copiilor

 

Respectarea drepturilor copilului la protecție, împotriva abuzului, neglijării și exploatării

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Poliția

Școala

 

Primăria - SPAS

Poliția

Școala

 

Medicii de familie

 

Primăria - SPAS

Poliția

Școala

 

 

Permanent

 

Prevenirea separării copilului de părinți

Responsabilizarea comunităților locale pentru prevenirea separării copilului de părinți și susținerea familiilor pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii

 

Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil și familie

 

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Poliția

Școala

Biserica

Permanent

 

În cazul persoanelor cu dizabilități

Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetățeni activi în măsură de a-și controla viața

 

Creșterea capacității instituționale și administrative

 

Participarea active și facilitarea accesului la servicii sociale

 

Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap

 

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Medicii de familie

Poliția

Permanent

Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componență persoane cu handicap

Identificarea nevoilor de sprijin familial

 

Asigurarea serviciilor de sprijin familial

 

Asigurarea formării profesionale a asistenților personali

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Medicii de familie

Permanent

În cazul persoanelor vârstnice

Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice și creșterea calității vieții ai acestora

 

Dezvoltarea și diversificarea prestațiilor sociale, a serviciilor sociale

 

Prevenirea și combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice

 

Creșterea gradului de informare și sensibilizare cu privire la persoanele vârstnice

 

Identificarea de parteneri și colaboratori care să se implice în problematica persoanelor vârstnice

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Biserica

Poliția

Permanent

Măsuri de asistență și protecție socială pentru familiile/persoanele fără venituri sau cu venituri reduse – Legea nr.416/2001

Acordarea ajutorului social și sprijinirea beneficiarilor de ajutor social la plata cheltuielilor de încălzire în perioada sezonului rece

2017 - 2018

Primăria - SPAS

octombrie - martie

Măsuri de asistență și protecție socială stabilite pentru situații deosebite și acordate în baza Legii nr.416/2001 și a HCL nr.64/2008

Acordarea ajutoarelor de urgență în bani sau în natură (materiale de construcții, alimente, haine)

2017 – 2018

Primăria - SPAS

După caz

În cazul victimelor violenței în familie

Îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

 

Responsabilizarea comunității față de problematica violenței în familie

 

Campanii de informare și sensibilizare privind violența în familie, realizată în parteneriat cu poliția, școala, medicii de familie

2017 – 2018

Primăria - SPAS

Poliția

Școala

Medicii de familie

Biserica

Permanent

În cazul persoanelor și familiilor cu venituri reduse sau fără venituri

Garantarea accesului efectiv al persoanelor și familiilor marginalizate social la drepturile fundamentale și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale

 

Dezvoltarea capacității de a identifica și soluționa prioritățile în domeniul social

 

Diagnosticarea stării actuale a persoanelor beneficiare de ajutor social și identificarea cauzelor care au generat starea de dependență

 

Realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de ajutor social și îmbunătățirea calității vieții, folosind rezultatele studiului

 

Sprijinirea populației în vederea completării formularelor pentru acordarea ajutorului pentru încălzire în perioada sezonului rece

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       octombrie – martie

 

În cazul populației de etnie romă

Asigurarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de bază

 

Includerea resurselor umane rome, absolvenți ai învățământului de specialitate.

 

Continuarea măsurilor de susținere a educației grupurilor dezavantajate, prin intervenția profesioniștilor din domeniul asistenței sociale în comunitățile de romi

 

Continuarea acțiunilor sociale de la nivel local menite să stimuleze participarea școlară și să reducă absenteismul

 

 Dezvoltarea unor programe, care să sprijine accesul copiilor aparținând minorității rome la educație în parteneriat cu Fundația ”Porțile Deschise” și Asociația ”Oastea Domnului” din localitatea Gherla

 

Sensibilizarea și informarea membrilor comunităților de romi asupra unor aspecte legate de sănătate: campanii desfășurate în plan local (în cadrul comunității) de tip preventiv, prin activarea Consiliului Comunitar Consultativ, la care participă reprezentanții instituțiilor care îi au ca și beneficiari și prin activitățile desfășurate în cadrul comunităților de romi.

 

2017 - 2018

Primăria – SPAS

Școala

Poliția

 

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale

Evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora

 

Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și beneficiarilor

 

Monitorizarea și evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens

 

Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de prioritățile identificate în urma evaluării și monitorizării

 

2017 – 2018

Primăria - SPAS

Permanent

 

Promovarea activităților de asistență socială în comunitate

Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre:

 • Asistență socială și rolul asistenței sociale în comunitate
 • Activitatea SPAS
 • Educație și responsabilizare în comunitate
 • Realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială
 • Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) în problematica socială
 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră
 • Responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe în acest sens
 • Implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate.

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Permanent

 

Promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social

Identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare

 

Încheierea de convenții de parteneriat, crearea unei rețele de susținere pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea a cât mai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații, etc.) în rezolvarea problemelor acestora

 

Organizarea unor întâlniri și dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanți ai instituției și alte persoane interesate

2017 - 2018

Primăria - SPAS

Permanent/ periodic – după caz

Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială

Identificarea persoanelor aflate în situații de risc social

 

Informarea și consilierea persoanelor aflate în situații de risc social

 

Implicarea partenerilor și a altor factori interesați din comunitate în activități de prevenție

2017 – 2018

Primăria - SPAS

Permanent

 

 

 

 

Întocmit,

Caraba Rozsika

Șef serviciu SPAS

ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT

 

CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTORULUI SOCIAL conform Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

TERMENUL FAMILIE DESEMNEAZĂ:
– Soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
– Persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află într-una din următoarele situaţii:
a) este necăsătorită
b) este văduvă
c) este divorţată
d) al cărei soţ/soţie este declarat(ă) dispărut(ă) prin hotărâre judecătorească
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află într-una din situaţiile prevăzute la lit.a)-d);
– Fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii;
– Bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

TERMENUL PERSOANĂ SINGURĂ DESEMNEAZĂ persoana care a împlinit 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

AJUTORUL SOCIAL se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere (completate de reprezentantul familiei), însoţită de acte doveditoare privind:
– componenţa familiei,
– veniturile realizate de către membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii.
 

NIVELUL VENITULUI MINIM GARANTAT
DE LA 1 IANUARIE 2014

Pentru persoana singură – 142 lei
Pentru familia cu 2 persoane – 255 lei
Pentru familia cu 3 persoane – 357 lei
Pentru familia cu 4 persoane – 442 lei
Pentru familia cu 5 persoane – 527 lei

Se mai acordă câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie (în condiţiile Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare)

CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL

Se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat (afişat mai sus) şi veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure.
Cuantumul ajutorului social se indexează cu 15% dacă cel puţin un membru al familiei beneficiare de ajutor social lucrează cu contract de muncă sau prestări servicii.
Persoana singură/familiile care solicită acordarea ajutorului social nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor (formular) ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută de legislaţie.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social

Cerere-declaratie-proprie-raspundere

Declaratie date cu caracter personal

Declaratie

Lista bunurilor care duc la excluderea acordării ajutorului social

 

TICHETE SOCIALE

acordate copiilor preşcolari proveniţi din familii aflate în situaţie de risc

 

Primăria Municipiului Gherla, prin Serviciul Public de Asistență Socială, a început  primirea de solicitări privind acordarea stimulentului educaţional, pentru anul şcolar 2018 - 2019.

Cadru legal:

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

- OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

- H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015.

- H.G.626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. nr.15/2016;

Scop:

- Stimularea participării în învăţământul preşcolar al copiilor din familii defavorizate şi creşterea accesului la educaţie al acestora.

Obiectiv:

- Creşterea gradului de educaţie la nivelul copiilor din familiile defavorizate

Beneficiari:

- Copiii care frecventează activităţile unităţilor preşcolare, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc.

Beneficiu acordat:

- Un tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar.

Condiţii de acordare:

Stimulentul educaţional se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a copiilor, la grădiniţă.

Modalitate de acordare:

cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, precum şi a veniturilor realizate de către membrii săi;

dovada înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă;

- alte documente ataşate:

1.Documentele prin care se stabileşte componenţa familiei:

- livretul de familie.

- copie după următoarele documente:

a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;

b) certificatul de căsătorie;

c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

2. Acte de venit:

- adeverinţe cu salariul net şi cu menţiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum şi valoarea lor.

- cupoane de pensie,

- cupoane de ajutor de şomaj,

- mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a dreptului, etc.

Calculul veniturilor familiei

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii

Nu se iau în calcul:

a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată; g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie — iunie, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de prezenţă – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pt.-stimulent-educational-gradinita

Declaratie date

Stimulent educational

 

Acte necesare

în vederea efectuării anchetei sociale necesară la

Comisia pentru Protecţia Copilului

Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională

 

- cerere pentru solicitarea efectuării anchetei sociale 
- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
- certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist);
- acte de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali;
- certificat de naştere al minorului.

 

Cerere solicitare ancheta socială

Declarația persoanei care va îngriji copilul

Declarație părinte

Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate

Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate 

 

 

 

Pentru obținerea anchetei sociale, solicitantul (după caz, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă) va depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla – Serviciul Public de Asistență Socială o cerere la care va anexa următoarele documente:                                                         

- copia actului de identitate bolnav

- copia actelor de identitate a persoanelor care locuiesc cu bolnavul

- copie după certificatul cu grad de handicap sau acte medicale din care să reiasă diagnosticul

- cupon pensie/ adeverință privind veniturile obținute, după caz ( atât pentru bolnav cât și

pentru persoanele care locuiesc cu bolnavul)

 

Solicitare ancheta sociala necesara la comisie

Documente necesare pentru obținerea unei locuințe ANL

 

a. copie carte de identitate ;

b. copie certificat de casatorie ;

c. copie certificate de nastere ale copiilor ;

d. acte de autoritate,adeverinta potrivit cǎrora am în întreţinere alte persoane decît copii minori;

e. copie dupǎ contract sau carte de muncǎ pentru fiecare persoanǎ din familie care realizeazǎ venituri ;

f. copie dupa actul care atesta ultimul nivel de studii încheiat ;

g. declaraţie autenticǎ prin care se atestǎ cǎ titularul şi soţ/soţia nu au deţinut în

proprietate altǎ locuinţǎ;

h. declaraţia proprietarului sau chiriaşului spatiului în care titularul cererii şi familia acestuia sunt toleraţi în spatiu;

i. dovada evacuǎrii din case restituite foştilor proprietari - dispoziţie de restituire ,sentinţǎ de evacuare,etc.;

î. act care atestǎ boala de care suferǎ titularul cererii sau un membru al familiei de naturǎ sǎ necesite însoţitor sau camerǎ în plus;

j. dovada cǎ se aflǎ în una din situaţiile prevǎzute la pct.9 , ”situaţii locative sau sociale deosebite”;

k. copie contract de închiriere al titularului cererii cu proprietarul spatiului în care locuieşte în prezent ,dacǎ existǎ ;

l. alte acte in sprijinul cererii:_______________________________________

 

Cerere locuință ANL

 

Indemnizația de creștere a copilului

Stimulentul de inserție

Legislație

O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimele 24 anterioare nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate , pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

 • Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
 • Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

 

Precizări:

 

 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului şi nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (1250 lei), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei;
 • Valoarea indicatorului social de referință este cea prevăzută la art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (500 lei);
 • Valoarea stimulentului de inserție este de 650 lei începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

 

Beneficiari

 

 • (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptăţite:
  a)oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
  b)oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanţa de urgenţă;
  c)persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
  d)asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
  e)persoana care a fost numită tutore.
 • (2) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a)se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
  b)sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
  c)au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
  d)locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

 

Perioada de minim o lună de indemnizație creștere copil a celuilalt părinte

 

Precizări:

 

 • Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimele 24 luni înainte de a se naşte copilul, celălalt părinte are dreptul să solicite indemnizație de creștere a copilului cel puţin o lună, iar perioada de plată a indemnizației primului părinte va fi redusă cu o lună;
 • Celălalt părinte nu este obligat să solicite acest drept, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Cluj, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, faptul că nu doreşte să solicite acest drept;
 • În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, plata stimulentului de inserție a primului părinte nu se mai reduce;
 • Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta 1 an şi 11 luni, luna celuilalt părinte pentru primul copil se cumulează cu luna pentru următorul copil, părintelui care beneficiază deja de drepturi urmând să i se reducă plata indemnizației celui de al doilea copil cu 2 luni;
 • Pentru a exista continuitate în plată pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani;
 • În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

 

Acordarea concediului/indemnizației lunare/sprijinului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități


Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau persoana căreia i-a fost incredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament, sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului pănă la vârsta de 7 ani și o indemnizație lunară egală cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară după cum urmează:

 • în continuarea concediului de creștere a copilului până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;
 • oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cererii;
 • oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația aferentă, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cererii.

Oricare dintre persoanele îndreptățite, care au în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

 

 • sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 35% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.
 • sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizației (stabilit ca 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară), acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani.
 • persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 si 7 ani.

De aceste drepturi nu poate beneficia părintele care, pentru același copil, are în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizația de însoțitor.

ACTE    NECESARE

Anexa nr. 3 - CERERE I.C.C.

Declaratie date - AJPIS

DECLARATIE.stagiu

 ICC_Formular-ADEVERINTA-angajator

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

1. Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG 38/2011 cu modificările şi completările ulterioare + Ordinul nr. 1474/2011 (Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

 

2. BENEFICIARI:

 • Familiile sau persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, locuiesc împreună cu aceştia şi realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei;
 • Familiile sau persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) Sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  b) Sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
  c) Sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinere, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

 

3. IMPORTANT!
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte conform grilei prevăzută de legislaţie, în funcţie de tipul de familie (1 părinte sau 2 părinţi), venitul net lunar pe membru de familie şi numărul de copii aflaţi în întreţinere.

 

 

 

Familie cu 1 părinte

(persoana singură)

Familie cu 2 părinţi

Nr. copii

Până la 200 lei

Până la 200 lei

1 copil

107

82

2 copii

214

164

3 copii

321

246

4 copii şi mai mulţi

428

328

     
 

Între 201 – 530 lei

Între 201 – 530 lei

1 copil

102

75

2 copii

204

150

3 copii

306

225

4 copii şi mai mulţi

408

300

 

 • Familiile care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de legislaţie;
 • Stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea tip;
 • Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz (funcţie de solicitare);
 • Titularul alocaţiei semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit iar în situaţia în care acesta refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se va face, potrivit legii, direct de la beneficiar. Sumele plătite necuvenit pot fi recuperate şi din alte drepruri plătite de către agenţia teritorială.

Acte necesare penrtu obținerea alocației pentru susținerea familiei

Angajament de plată

Cerere-declaratie-proprie-raspundere

Declaratie date cu caracter personal

Declarație

Lista bunurilor care duc la excluderea acordării alocației pentru susținerea familiei

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

 1. Legislație:

 

– Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare
– H.G.Nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii

 1. Beneficiari:

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învățămăntului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, cu condiția ca aceștia să nu repete anul școlar. Excepție fac cei care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

 1. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul / reşedinţa obligatoriu în municipiul Gherla.

 • Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii original 
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului originale + copii;
 • Certificatul de naștere al copilului original + copie;
 • Livretul de familie (completat la zi)  original + copie;
 • pentru plata alocaţiei de stat în cont bancar: extras de cont cu codul IBAN iar solicitantul să fie titularul contului;
 • Declarație acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal original

Cerere alocație de stat - copil cu handicap peste 2 ani

Cerere alocatie de stat

Declaratie date - AJPIS

DEPUNEREA SOLICITĂRILOR PRIVIND ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

 

Începând cu data de 01 septembrie 2020, Primăria Municipiului Gherla prin Direcția de Asistență Socială  demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G.nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai defavorizaţi din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar. 

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
▪️ să   aibă      domiciliul/reședința     pe        raza      municipiului    Gherla
▪️ venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat primar și gimnazial
▪️ venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 284 lei, în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat prescolar
▪️ să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020-10.09.2020 la sediul Primăriei Municipiului Gherla - Direcția de Asistenţă Socială, str.Bobîlna, nr. 2, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele documente justificative:

▪️ copie act de identitate solicitant
▪️ copie act de identitate al soțului/soției (după caz)
▪️ copie certificat de naștere copil/copii
▪️ copie certificat de căsătorie părinți (după caz)
▪️ copie certificat de deces părinte (unde este cazul)
▪️ dovada înscrierii la grădiniță/școală
▪️ copie document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei reprezentate
▪️ acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz).
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
▪️ hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile și execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

 

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii.

Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor unității achizitoare.

Lista unităților în care pot fi folosite tichetele va fi comunicată odată cu distribuirea acestora.

 

Cererea și actele doveditoare se pot depune și în format electronic pe adresa de e-mail a Direcției de Asistență Socială Gherla: das@gherla.ro

Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Gherla, www.gherla.ro, secțiunea Asistență socială – Sprijin educațional.

Cerere tichete sprijin educatioanal 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

De ce oferim acest serviciu ?  

Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, în urma semnalării unei situaţii de nevoie socială de orice altă persoană, precum şi din oficiu.

Servicii oferite :

 

Servicii socio – medicale : - realizarea igienei corporale

                                               - ajutor la îmbrăcat – dezbrăcat

                                               - sprijin la deplasarea în interior

                                               - ajutor în alimentație

                                               - comunicare

Servicii sociale : - ajutor la cumpărături

                               - ajutor în avtivitățile vieții zilnice

 

Beneficiarii serviciilor  de îngrijire la domiciliu sunt:

Conform cu art.  3 din Legea Nr. 17/2000  beneficiază de prevederile amintitei legi, persoana vârstnică (persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

A - nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

B - nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

C - nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

D - nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

C - se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice

Durata de acordare a serviciilor

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă persoanelor vârstnice dependente social şi sociomedical, în baza anchetelor sociale întocmite, în urma evaluărilor efectuate în baza grilei de evaluare sociomedicală (geriatrică), în raport cu nevoile de timp şi tip de servicii, pe perioadă nedeterminată ( se efectuează reevaluarea cazului în raport cu evoluţia acestuia).

Vezi regulamentul de organizare și funcționare

Cerere de admitere in centru

Recomandare de ingrijire la domiciliu

Procedura operationala pentru Centrul de Îngrijiri la domiciliu

Codul de conduită etică și integritate profesionala -Centrul de Îngrijiri la domiciliu

Înapoi