11 octombrie

concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical debutant

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de asistent medical debutant, pe durata nedeterminata,  in cadrul  Serviciului de asistenta medicala din unitatile de invatamant.

Conditii de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f) diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare – specializarea asistent medical generalist

         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare :

  1. autorizaţie de liberă practică

   Etapele desfasurarii concursului :

Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  21.10.2016, ora 14,00 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

Proba scrisa va avea loc la data de  27.10.2016 , orele 10,00  la sediul primariei;

                Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

Înapoi la știri și anunțuri