ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 800/13.01.2022

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr.  569 din 12.01.2022

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situată în Municipiul Gherla

 

 

 

Prin cererile nr. 1917 și 1918 din 08.02.2021, domnii Ț. I.-S. domiciliat în municipiul Gherla și Ț. V.-D. domiciliat în SUA, în calitate de proprietari asupra imobilului înscris în CF nr. 54571 cu nr. cadastral 54571, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donația suprafeței de 192 mp cu nr. cadastral 54571 cu categoria de folosință arabil, de la subsemnații către Municipiul Gherla, în vederea realizării drumului conform lotizării locuințe str. Tineretului din municipiul Gherla, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 în vederea amenajării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                          Inițiator,

                                                                                                             Primar,

                                                                                                   Drăgan Ionel-Ovidiu

-------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 799/4/13.01.2022

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2022

privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 situat în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 569 din 12.01.2022 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571 cu categoria de folosință arabil, situat în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietate publică a Municipiului Gherla, cu categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               Rotar Mihai

 

Înapoi la proiecte