TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 30/30.03.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 29/ 30.03.2017 Privind aprobarea valabilității documentațiilor de urbanism

HOTARAREA NR. 28 din 30.03.2017 Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR 27 din 30.03.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2017

HOTARAREA NR .26/30.03.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2016

HOTĂRÂREA NR. 25 din 30.03.2017 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 24 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRĂREA NR.23/30.03.2017 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2017 – 2020, în mun

HOTĂRÂREA NR. 22/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului de Politie locala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 30.03.2017 Privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de proprietate

H O T Ă R Â R E A NR. 20/30.03.2017 Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

Hotărârea nr. 19 /20.03.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, a unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării i

HOTARAREA NR. 18/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică r

HOTARÂREA NR.17/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1din Gherla, strada Liviu Rebreanu,

H O T Ă R Â R E A nr.16/23.02.2017 Pentru modificarea HCL nr.68/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate