HOTĂRÂREA NR. 77 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                      HOTĂRÂREA NR.  77  din  28.07.2016

privind rectificarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.8254/21.07.2016.

 Văzând avizele favorabile   ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.19 si art.20 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

  Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016  care :

-la partea de venituri înregistrează suma de 48.614 mii lei, din care : sectiunea de functionare  este in suma de 29.892 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 18.722 mii lei

-la partea de cheltuieli suma de 48.614 mii lei din care : sectiunea de functionare  este in suma de 29.892 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 18.722 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;  

 Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2016 conform anexei nr.3, la prezenta hotărîre;         

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:  17                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:      16                                                                                  Rotar Mihai

NR. Abțineri                  1

                                                                                 
AnexaÎnapoi