HOTARAREA NR . 76 /28.07.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2016

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       

HOTARAREA NR . 76 /28.07.2016

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.06.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2016 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.8126/20.07.2016  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2016 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 31 193 794,00 lei, din care  la secţiunea  de funcţionare           19 928 226 lei si la sectiunea de dezvoltare 11 265 568 lei ; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 15 954 310 lei, din care la  sectiunea de funcţionare 12 815 639 lei si la sectiunea de  dezvoltare 3 138 671 lei, cu un excedent în suma de 15 239 484 lei, conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2016,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 5 075 136 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     4 114 290 lei conform anexelor  3 si 4 avind un excedent de  960 846 lei. Atat veniturile cat si cheltuielile sunt doar la sectiunea de functionare;

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2016 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local, al activităţilor autofinanţate, la 30.06.2016 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMAN MIHAI

 

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :    17                                                                           SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :     17                                                                        MIHAI ROTAR

 
AnexaÎnapoi