HOTĂRÂREA NR. 75 din 28.07.2016 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – desființare bucătărie de vară și construire casă familială P+M în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 75   din 28.07.2016

Privind aprobarea  Planului  Urbanistic  de Detaliu – desființare bucătărie de vară și construire casă familială P+M în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  Planului  Urbanistic  de Detaliu – desființare bucătărie de vară și construire casă familială P+M în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12 – proiect din inițiativa autorității executive;

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 8218  din  20.07.2016 întocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 2 alin.2 și art.6 alin.1 lit.a,b din Legea  nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare şi art. 32 alin.1 lit.d, art. 48 alin.1 , alin.3 și art. 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin 5 , lit. a)  şi  art. 45 alin. 2, lit e) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.- Se aprobă Planul  de Urbanism  de Detaliu pentru desființare bucătărie de vară și construire casă familială P+M în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12  , conform proiectului întocmit de SC „ARHIDOM” SRL Cluj, beneficiar domnul Baba Viorel și soția Simona, domiciliați în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12 .

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

Nr. consilieri               19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                       17                                                    SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”   17                                                 MIHAI ROTAR

 

 


Înapoi