HOTĂRÂREA nr. 73 privind transmiterea din administrarea UAT-Mun.Gherla, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Gherla, a unui microbuz marca OPEL CIBRO

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL  LOCAL

                                                            

HOTĂRÂRE  NR. 73/28.07.2016

privind  transmiterea din administrarea UAT-Mun.Gherla, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Gherla, a unui microbuz marca OPEL  CIBRO

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea UAT-Mun.Gherla,  în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Gherla,  a unui microbuz marca OPEL CIBRO

Examinând referatul de specialitate, nr.8317/22.07.2016 întocmit de către Șeful  Serviciului A.P.L.

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2 lit.c și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                      

                                                     HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1  Se aprobă transmiterea din administrarea UAT –Mun. Gherla, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, jud.Cluj,  a unui microbuz marca OPEL - CIBRO, an fabricație 2015, bun mobil care aparține domeniului privat al Municipiului Gherla, valoare mijloc fix 109.279,96 lei, pe o perioadă nedeterminată.

Art.2   În exercitarea dreptului de administrare, Liceul Teoretic Ana Ipătescu  va exploata acest bun mobil, obiect al prezentei hotărâri în vederea asigurării transportului elevilor la/de la unități de învățământ pe raza Mun.Gherla.

 Art.3.    Liceul Teoretic Ana Ipătescu, va avea obligația să întreprindă orice măsură necesară pentru a putea asigura transportul elevilor la/de la unități de învățământ pe raza Mun.Gherla, respectiv a obține toate avizele și licențele necesare în vederea efectuării transportului de elevi.

           Predarea acestui microbuz se va face prin proces-verbal de predare primire.

Art.4    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicește Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun.Gherla și Liceul Teoretic Ana Ipătescu.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

Nr. consilieri                 19                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                          17                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”     15                                        MIHAI ROTAR

Nr. Abțineri                    2

 

 

 

 


Înapoi