HCL nr. 72 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  72  din 29.06.2016

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a

Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Având în vedere expunerea de motive prezentată de către Sectretarul Municipiului Gherla;

Ţinând seama propunerile formulate în cadrul dezbaterilor, consemnat în procesul verbal de şedinţă;

Văzând prevederile Legii  215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 393/2004;

În temeiul art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art. (2) din OG nr. 35/2002;

           

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, hotărârea nr. 99/2012 îşi încetează aplicabilitatea.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

 

Nr.consilieri     _19_                                                                   CONTRASEMNEAZA

Nr.consilieri prezenti   _19_                                                                SECRETAR      

Nr.voturi”pentru”       -19-                                                                ROTAR MIHAI        

 

 
AnexaÎnapoi