HCL NR. 71 Privind completarea art.3 din HCL 61 / 26.05.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 71/29.06.2016

Privind completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla , întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

Examinând referatul nr. 7066 din 14.06.2016 întocmit de secretar UAT Gherla ;

Având în vedere  avizele favorabile date de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Gherla;

Ținând seama de dispozițiile art. 36 alin.2 lit. b,c,e , alin.7 și art. 14 din Legea nr.215/2001  a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art.45 alin (1), alin (2), lit d și alin (3)  din Legea nr.215/2001  a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

  Art. 1. – Se completează art. 3 din HCL 61/26.05.2016 cu un două alineate care va avea un următorul conținut:

,, Anterior semnării de către dna Bandol Mihaela Viviana , în fața oricărei instituții sau autorități a oricărui document necesar pentru scopul proiectului, documentele care urmează a fi semnate vor fi prezentate către dna Bandol Mihaela Viviana , Consiliului  Local al Municipiului Gherla care în urma analizării își va exprima punctul de vedere.

Documentele asupra căruia Consiliului Local al Municipiului Gherla nu s-a pronunțat sau nu și le-a însușit , nu vor putea fi semnate de către dna Bandol Mihaela Viviana sau în situația în care sunt semnate nu obligă în nici un fel Consiliul Local al Municipiului Gherla’’

Art.2 – Restul prevederilor din HCL 61/26.05.2016 rămân neschimbare

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă.

Art.4 - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Gherla  Instituției Prefectului Județului Cluj și doamna Bandol Mihaela Viviana.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMAN MIHAI

 

 

 Nr.Consilieri                 =  19                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi   =  19                                                                 SECRETAR

Voturi “ pentru “         =    19                                                               MIHAI ROTAR                                                                                                                                     


Înapoi