HCL NR. 70 Privind completarea HCL nr.34 30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61 23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 70/ 29.06.2016

Privind completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind   completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla  – proiect din inițiativa autorității executive;

Examinând referatul de specialitate cu nr. 6969/13.06.2016  întocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , HG nr.548/1999 .

In temeiul dispozițiilor art. 36, alin 2 , lit. c)  şi  art. 45 alin. 3,  din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1 Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.34/30.03.2016 privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla cu următoarea poziție:

  • Nr. crt. 115 cu cod de clasificare 1.3.7.2. ,nr. crt. 116, cod de clasificare 1.3.7.2.  nr. crt..117, cod de clasificare 1.3.7. cu denumirea bunului strada Victoriei, carosabil, trotuar, spații verzi, cu suprafața cumulată de 9407 mp., se va modifica la suprafața nouă cumulată de 9870 mp. suprafață ce rezultă din măsurătorile cadastrale.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin serviciile de specialitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

 

 

Nr.consilieri    19                      CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi         19                          SECRETAR

Nr.voturi pentru 19                         MIHAI ROTAR


Înapoi