HCL nr. 69 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

HOTARAREA NR . 69/  29.06.2016

privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit in ședință de ordinara;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli din bugetul local  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul Biroului Învăţământ-Cultură-Relaţii internaţionale nr. 7301/24.06.2016;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

            În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.

 

 

                                                      HOTARASTE:

 

 

Art.1: Se aprobă plata din bugetul local a cheltuielilor privind transportul, cazarea şi diurna, ocazionate de deplasarea  a patru persoane în perioada  21.07–24.07.2016 în oraşul  Forchheim din Germania, conform invitației Primariei Forchheim, la sărbătoarea lor anuală Annafest.

Art.2: Compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   ROMAN MIHAI

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                              19                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”        19                                                      Rotar Mihai

 


Înapoi