dec2021/proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18179/10.12.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului

școlar 2021-2022

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 10.12.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 18155/10.12.2021                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

 

Avind in vedere HG 1094/2021 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2022 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza:

                   -200 lei/luna bursa de ajutor social,

                   -200 bursa de merit

                   -150lei/luna bursa de studiu,

                   -500 lei/luna bursa de performanţă.                                                                      

 

 

                                                                                     PRIMAR

 

----------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 18171/125/10.12.2021

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din      

privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului ș

școlar 2021-2022

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr.18155 din 10.12.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18165/10.12.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1094/2021

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse, incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

  • 200 lei/luna bursa de ajutor social ;
  • 200 lei/luna bursa de merit ;
  • 150 lei/luna bursa de studiu ;
  • 500 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Directia Economica si institutiile de invatamint.

 

                                                             PRIMAR

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                            SECRETAR GENERAL

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice