dec.2021/proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16246/02.11.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui

proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou

pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou

pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 02.11.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

NR. 16234/02.11.2021

 

 

REFERAT

La proiectul de hotarare privind acordarea de pachete cadou pentru copii din gradinitele Gherlene cu ocazia sarbatorilor de iarna

 

          Traditional sarbatorile de iarna sunt asociate si cu primirea de daruri ca semn de recunoastere a meritelor fiecaruia din anul care se incheie.

Bucuria cea mai mare se poate vedea pe zambetul copiilor atunci cand primesc aceste cadouri.  Cu ocazia sarbatorilor de iarna din anul 2021 se propune  acordarea unor pachete cadou pentru toti copii din gradinitele Gherlene in valoare maxima de 30 lei.

Beneficiari vor fi toti copii inscrisi la gradinita in anul 2021/2022 comunicati de fiecare institutie de invatamant. Numarul acestor copii este de 719 la data de 01.11.2021.

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit. d), alin. 7 lit. a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare Consiliul Local hotaraste gestionarea cu eficienta a fondurilor precum si asigurarea functionarii in conditii optime a serviciilor de interes local.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea acordarii cadourilor cu ocazia sarbatorilor de iarna si alocarea sumei de 22000 lei din bugetul local pentru acestea.

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16245/110/02.11.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

H O T Ă R Â R E

privind acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinitele Gherlene cu ocazia sarbatorilor de iarna

          Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea  de pachete cadou pentru copii din gradinitele Gherlene cu ocazia sarbatorilor de iarna –proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 16234/02.11.2021, al primarului municipiului Gherla, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.            , al Direcției Economice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 alin. (3) art.20 alin. (1) lit. h) si i)  ale art. 22 alin. (1) si art. 23 al. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit b) si d) alin. 4 lit. a) alin. 7 lit. a), b) si e), art. 139  alin. (3) lit. a) și art 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă acordarea de pachete cadou, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru toti copii inscrisi la gradinitele din municipiul Gherla in valoare maxima de 30 lei .

          Art. 2. Se aprobă alocarea din buget a sumei de 22 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste pachete cadou.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi institutiile subordonate.

PRIMAR

 

                                                                                   AVIZEAZĂ

                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice