Proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10492/19.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10.111 din 09.07.2021

                                                                                                                                   

 

 

REFERAT

privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

 

Conceptul de locuințe colective mici nu este definit de legislația în vigoare(Regulamentul General de Urbanism, Legea nr.50/1991 republicată, Legea nr.350/2001 și Legea locuinței 114/1996 actualizată).

Prin HCL nr.29/27.03.2007 s-a aprobat Planul de Urbanism Zonal str. Apei din Municipiul Gherla și Regulamentul Local de Urbanism aferent.

Printre utilizările permise pe lângă locuințe familiale în sistem individual și cuplate cu regim de înălțime P, P+1(M) există și locuințe colective mici cu max. P+3E ca și accente urbanistice.

Datorită faptului că legislația nu tratează conceptul de locuințe colective mici și luând în considerare hotărârile altor unități administrativ teritoriale, ținând cont și de utilizările admise prin R.L.U aferent PUZ str. Apei din municipiul Gherla, propun aprobarea locuințelor colective mici cu maxim 6 apartamente cu regim de înălțime P+2E și  maxim 8 apartamente cu regim de înălțime max. P+3E.

 Toate certificatele de urbanism, autorizații de construire eliberate pentru construirea de locuințe colective mici cu regim de înălțime P+3E cu mai multe apartamente , până la data aprobării prezentei hotărâri, rămân valabile și își urmează cursul stabilit.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10491/68/19.07.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr.  10.111 din 09.07.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit. d, alin.7 lit.k și art. 139 alin. 3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă conceptul de locuințe colective mici cu maxim 6 apartamente cu regim de înălțime P+2E și maxim 8 apartamente cu regim de înălțime P+3E pe raza municipiului Gherla.

Art. 2 Certificatele de urbanism eliberate în vederea întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de construire în curs de elaborare până la data adoptării prezentei hotărâri rămân valabile (își urmează cursul stabilit).

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                            

                                                                                                  Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice