Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10240/12.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 12.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Gherla

NR.10086 /08.07.2021

 

REFERAT

 

Privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Frasinului

din Municipiul Gherla

 

                 Având în vedere solicitările locuitorilor de pe str. Frasinului cu privire la  instituirea unui sens unic  pe str. Frasinului în vederea înființării unor parcări s-a propus  reglementarea circulației  prin instituirea sensului unic pe stada  respectivă,  direcția de mers dinspre str. Gelu spre str. Stejarului, conform plan situație anexat.

             S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.768425/06.07.2021 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.9876/06.07.2021.        

            Comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere conform celor mai sus arătate.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri în vederea aprobării reglementarii circulației  prin instituirea sensului unic pe str. Frasinului dinspre str. Gelu spre str. Ștejarului

 

PRIMAR

 

----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL      

NR. 10239/64/12.07.2021

 

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului

din  municipiul Gherla

 

 

 

            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea  reglementării circulației pe str. Frasinului din  municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr.10086/08.07.2021 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.768425/06.07.2021 înregistrat la Primăria municipiului Gherla sub nr. 9876/06.07.2021;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(1), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședință ordinară de lucru

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă reglementarea circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla prin instituirea  sensului unic, direcţia de mers dinspre str. Gelu  spre  str. Stejarului -  conform Planului de situație anexat;

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

                             

 

                                                                  INIȚIATOR                                       

                                                                     PRIMAR                                        

                                                                    

                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                AVIZAT

                                                                                                               SECRETAR  GENERAL UAT    

                                                                                                                            

Plan situație Înființare sens unic pe str. FrasinuluiÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice