Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10089/08.07.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 08.07.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 9777 din 05.07.2021

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Municipiului Gherla este elaborată având în vedere noile abordări ale Uniunii Europene privind modul de gestiune a instrumentelor structurale în cadrul regiunilor la nivel comunitar.

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Gherla are în vedere corelarea cu strategiile și politicile existente la nivel național și anume:

1. Strategia de dezvoltare teritorială a României-România Policentrică nr.2035;

2. Acordul de parteneriat 2021-2027;

3. Planul de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027;

4. Strategia regională de mobilitate urbană și orașe inteligente 2021-2027;

5. Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027;

6. Programul Operațional Capital Uman 2021-2027 (POCU);

7. Programul Operațional pentru combaterea sărăciei 2021-2027 (POCS);

8. Programul Operațional dezvoltare durabilă 2021-2027 (PODD);

9. Programul Operațional creștere inteligentă și digitalizare 2021-2027 (POCID);

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele  mai tangibile expresii ale solidarității.

Viitoarea politică regională va avea un număr de cinci obiective tematice, astfel:

1. ,,Europa mai inteligentă”, prin inovare, digitalizare, transformare economică și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

2. ,,Europa mai verde” cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris  și prin investiții în tranziția energetică, surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice.

3. ,,Europa mai conectată”, prin transport strategic și rețele digitale.

4. ,,Europa mai socială” care îndeplinește obiectivele pilonului  european al drepturilor sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, competențele,  incluziunea socială și accesul egal la serviciile medicale.

5. ,,Europa mai apropiată de cetățeni~, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare, plasate sub responsabilitatea locală și dezvoltarea urbană durabilă.

Deasemenea s-a întocmit analiza SWOT a Municipiului Gherla pentru domeniile.

1. Infrastructură de trasnport și tehnico-edilitară;

2. Dezvoltare urbană;

3. Competitivitate economică;

4. Infrastructură socială;

5. Administrație publică locală.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă un document important al cărui rol esențial este să asigure o viziune coerentă de dezvoltare la nivelul municipiului, transpusă într-un portofoliu de proiecte prioritare- instrument de coordonare a resurselor financiare pentru realizarea de proiecte de dezvoltare locală.

La elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Gherla și a unui studiu sociologic realizat pentru percepția asupra situației actuale și necesitățile la nivelul comunității locale.

Studiul care s-a realizat a evaluat percepția publică asupra stării de fapt din municipiul Gherla în ceea ce privește infrastructura de transport, tehnico-edilitară și socială, dezvoltarea urbană, competitivitatea economică și administrație publică locală și deasemenea, a evaluat care sunt prioritățile comunității locale la nivel de proiecte în aceste domenii pentru perioada 2021-2030.

În urma analizării datelor colectate a dezbaterii  s-a identificat și validat portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027, fundamentat pe cel 5 domenii strategice pe care s-a realizat Strategia Integrată de Dezvoltare.

1. Domeniul Strategic Infrastructură de transport și tehnico-edilitară cuprinde un număr de 10 proiecte precizate în cap.7;

2. Domeniul Direcția Strategică Dezvoltare Urbană cuprinde un număr de 27 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

3. Domeniul Direcția strategică Competitivitate Economică cuprinde un număr de 5 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

4. Domeniul Direcția strategică Infrastructură socială cuprinde un număr de 24 proiecte precizate în cap.7 din strategie;

5. Domeniul Direcția strategică Administrație Publică Locală cuprinde un număr de 6 proiecte precizate în cap.7 din strategie.

Deasemnea strategia mai cuprinde un plan local de acțiune și stabilirea cadrului pentru monitorizarea și implementarea SIDU.

Având în vedere cele menționate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla.

 

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                       Primar,

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10088/62/08.07.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 9777 din 05.07.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, aprobată prin HG nr.877/2018 și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 4, lit.e, art.139, alin.3, lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla, conform Anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

                                                                                              

 

Vezi SIDU GHERLA cu anexa proiecte

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice