martie2021/Proiect de hotărâre privind Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4220/19.03.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind Regulamentul

privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari

si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind Regulamentul

privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari

si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.03.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 4214/19.03.2021

 

REFERAT DE APROBARE

 

a Proiectului de hotarare privind aprobarea

Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

 

In conformitate cu dispozitiile art.10 alin (5) din Legea nr.196/2018  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, sprijina, indruma, controleaza activitatea asociatiilor de proprietari si atestă  persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Potrivit art.10 alin.(6) din acelasi act normativ, atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:

    a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii,

    b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;

    c) cazierul fiscal.

 

 

PRIMAR

------------------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 4219/29/19.03.2021                                    

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2021

 

a Proiectului de hotarare privind

Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

Avand in vedere

- Referatul de aprobare privind  aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla, inregistrat sub nr.4214/19.03.2021;

- Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 4215/19.03.2021 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla;

- prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

-   prevederile Ordinului nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

    

HOTARARE:

 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Gherla sa ateste persoanele fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator condominii la propunerea Compartimentului Asociatii de proprietari din cadrul Directiei RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

 

 

                                                                                                          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                  

Regulament condominiiÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice