noiembrie.2020/ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16324/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                        

NR.16318 din 18.11.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea H.C.L. referitoare la regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

La nivelul Municipiului Gherla, există 2 imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.

Ulterior realizării imobilelor acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare(vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei Mun. Gherla.

Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998 iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate.  

 Primar

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16323/109/18.11.2020

 

PROIECT DE

 

HOTĂRÂRE  NR.           DIN     

 

Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. …….. din …………..

Văzând Raportul de specialitate cu nr. …….  din ………. întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală .

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În temeiul art. 129, alin(1), alin(2) lit. c), alin(6) lit b), alin(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

 

HOTĂRĂRE:

 

Art.1. Se aprobă regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 2. Se aprobă modelul de contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 3.  Se aprobă modelul de contract de vânzare cumpărare cu plata in rate cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 4. Se aprobă modelul de cerere cumpărare a locuinței cuprinsă în Anexa nr. 4 precum și lista cu actele necesare care constituie Anexa nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 5. Se aprobă lista cu prețurile de vânzare-cumpărare a apartamentelor cuprins în Anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. Prețurile de vânzare aprobate vor diferi în funcție de data vânzării în sensul aplicării amortismentului până la data vânzării.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului,Instituției Prefectului Județului Cluj,comosoeo de vânzare a locuințelor de tip ANL din cadrul primăriei Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

 

 

 

Nr.consilieri:                                                                                               AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 

Nr. voturi  ”împotrivă”                                                                                     

Nr. Voturi ”abțineri”

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3 

ANEXA 4 

ANEXA 5

ANEXA 6Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice