Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,  în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10494/23.07.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii
prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.07.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

          

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10491 DIN 23.07.2020

 

REFERAT 
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata 
de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii , nr. 3A,
jud. Cluj

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, fost sediu al Gardienilor Publici, apartine domeniului privat, inscris in CF 50624 – C1 Gherla, este disponibil, astfel se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 15 mp este situat in centrul Municipiului Gherla si face parte dintr-un corp de cladire mai mare care cuprinde atat spatii private cat si publice, inscris in CF 50624 – C1 Gherla si care dispune de instalatie electrica functionala, soba teracota pentru incalzire cu gaz.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati specifice birourilor.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 15 mp situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, prin licitatie publica, plecand de la pretul minim de 50 lei/mp/luna.

            Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a destinatiei bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Dupa aprobarea licitatiei spatiului, revine sarcina Comisiei de licitatii a bunurilor publice si private, de a duce la bun final procedura, avand la baza OUG 57/2019 Codul Administrativ.

In consecinta, propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:                                                         

                                                                               PRIMAR

-------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10492/84/23.07.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,
în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pța Libertății, nr. 3A    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, inscris in CF 50624 – C1 Gherla;

            Examinand referatul de aprobare intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

           Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

          In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

        Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

HOTĂRÂRE :

Art. 1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, avand numarul de inventar 11313 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului corp 787464 lei, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu de birouri in care se vor desfasura activitati corespunzatoare acestui obiect de activitate.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 50 lei/mp/luna, cu posibilitatea de prelungire a inchirierii pe o perioada similara.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

       

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice