iunie2020/proiect de hotărâre  privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8771/19.06.2020

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.8715 /19.06.2020                         

 

REFERAT

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

                       Având în vedere numeroasele solicitări atât în scris cât și verbale   cu privire la:

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

                        - str. Gelu intersecție cu str. Primăverii, str. Plugarilor, str. Fermei

                         -  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu 

                         -  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză

                            pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat

comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  străzile mai sus menționate a propus  reglementarea circulației rutiere pe  străzile mai sus menționate din  Municipiul Gherla prin :

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

  • Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conform  Plan de situație anexat
  • Str. Plugarilor  - conform Plan de situație anexat
  • Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

 - înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat

 - înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.604384/25.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.7452/25.05.2020 și adresa nr. 604384/19.06.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8711/19.06.2020.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla.

 

PRIMAR                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

NR. 8735/70/19.06.2020

--------------------------

                          

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședinta ordinară de lucru;

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 8715 din 19.06.2020 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizele Poliției Municipiului Gherla nr.604384/25.05.2020 și nr.604384/19.06.2020;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(3), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din Municipiul Gherla, după cu urmează:

  1. montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe străzile :

- Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conformPlan de situație anexat

- Str. Plugarilor- conform Plan de situație anexat

- Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

  1.  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat
  2.  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

 

PRIMAR

 

 

Nr.consilieri                 __                                                                     AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenti   __                                                            SECRETAR  GENERAL      

Nr.voturi”pentru”       

Nr.voturi”impotriva”   __

 

Vezi planuri de situatie - circulatie

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice