Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                      

Nr. 16260 din 16.12.2019                                                                    

REFERAT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.02.2020

 

Urmare a cererilor nr 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.02.2020  am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2019 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in noiembrie 2019 raportat la decembrie 2018 a fost de 3.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

- modificarea OUG 196/2005privind Fondul de mediu prin OUG 50/2019

Preturile propuse incepand cu 01.02.2020 sunt urmatoarele:

Anexa 1   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5   – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6   – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru

                   personae fizice

Anexa 7   – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8   – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9   – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa13 -Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Prin urmare:

PROPUNEM

Aprobarea  manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan,tarifelor pentru servicii diverse, a tarifelor manopera in constructii si a tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat  pentru SC ADP GHERLA SA de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10,11,12 si 13 la prezentul referat.

 

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.       DIN  

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate

de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.02.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.02.2020 – proiect din iniţiativa autorităţii executive.

Văzând cererile nr. 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate începând cu data de 01.02.2020.

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 16260 din 16.12.2019

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

Vazând prevederile art. 3 alin. (1), art. 9 alin. 2 lit. d) și art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                                                       HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC ADP GHERLA SA începând cu 01.02.2020 astfel :

Anexa 1   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5   – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6   – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru

                   persoane fizice

Anexa 7   – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8   – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9   – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 13 - Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Art.2 Se aproba ca pentru persoanele fizice si juridice/institutii publice care nu respecta conditiile de colectare selectiva a deseurile menajere reziduale, municipale amestecate si asimilate  pe cele patru fractii se vor majora cu un procent de 25%  tarifele de gestionare al deseurilor menajere reziduale, municipale si asimilate prevazute la randurile 1 si 2 din Anexa 13 in conditiile elaborarii unui Regulament de Aplicare ce va fi supus aprobarii Consiliului Local

Art.3: Se aprobă procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte și la profit de 8% pentru primărie, iar pentru terți procentul de profit între 10-50%.

Art.4: Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 și 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă prin serviciile de specialitate și SC ADP GHERLA SA.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

AVIZEAZA

SECRETAR GENERAL

ROTAR MIHAI

 

Consultare anexe:

ANEXELE 1 - 12

ANEXA 13

Vezi dezbaterea in format PDFÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice