Proiect pentru adoptarea unei hotărâri privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10118/09.08.2019

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unei hotărâri privind anularea

 accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind anularea

 accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 09.08.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                              SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                         VIZAT PRIMAR

Nr. 27325 din 09.08.2019                                                                 IOAN NESELEAN

 

 

RAPORT

privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor

bugetare restante la 31 decembrie 2018

 

          Avand in vedere ca in data de 08.08.2019 a intrat in vigoare O.G nr. 6 din 2019 privind instituirea  unor facilitate fiscal care prevede la Capitolul II :

“ART. 32

    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale

    (1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor.”

            In scopul revitalizarii unor debitori persoane – juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, precum si a mari veniturile la bugetul local

 

PROPUNEM

 

Aprobarea scutirii dobanzilor, penalitatilor si  a tuturor accesoriilor aferente  creantelor bugetare inregistrate pana la 31.12.2018 si achitate pana la 15.12.2019 , pentru contribuabili persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica conform procedurii din Anexa 1 la acest raport.

 

                                                                        Sef Birou IT

                                                               Horatiu Lica Mahalean

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR       din

privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor

bugetare restante la 31 decembrie 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Examinând raportul Directiei Economice nr. 27325 din 09.08.2019 ;

In conformitate cu art. 32 din OG 6/2019 privind instituirea  unor facilitati fiscale

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin. 3, litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Aprobarea scutirii dobanzilor, penalitatilor si  a tuturor accesoriilor aferente  creantelor bugetare inregistrate pana la 31.12.2018 si achitate pana la 15.12.2019 , pentru contribuabili persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica conform procedurii din Anexa 1 la aceasta hotarare.

Art. 2: Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr.consilieri:                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                            SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                               MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezi ANEXA 1 - privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice