Proiect privind adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 cu privire la aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10066/08.08.2019

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la

HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul

și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 08.08.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 27299 din 08.08.2019                                                                     IOAN NESELEAN

 

RAPORT

pentru completarea Anexei 1 la  HCL nr. 37/2019 privind aprobarea

 tarifelor de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA

 

 

         Urmare a cererii nr 9158 din 18.07.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru completarea Anexei 1  la HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA am constatat urmatoarele:

 SC ADP GHERLA SA solicita completarea pct. 5 din Anexa 1 la HCL37/2019 cu sintagma „ deseuri vegetale” pentru clarificarea tarifului aplicat la colectarea biodeseurilor    stabilit pentru anul 2019 din urmatoarele motive:

-Art. 2 alin 5 si 7 din Legea  nr 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor prevede  

“(5) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.

……………………………………………………………………………………………………………

(7) Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.”

- Art 31 alin (1) litera a) din Legea 211 din 2011 privind regimul deseurilor prevede

 “ ART. 31

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20, au următoarele responsabilităţi:

    a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora;”

            - pct. 5 al Anexei 1 la HCL 37/2019 are urmatoarul text :

“Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase de la persoane fizice generate de activități de reamenajare și renovare interioara și/sau exterioara a a gospodariilor populatiei (mobilier, deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări)”

Urmare a numeroaselor sesizari din partea populatie privind neclaritatea textului

PROPUNEM

Aprobarea completarii pct. 5 al Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA cu sintagma „ deseuri vegetale” conform Anexei 1 la prezentul raport.

 

                                                                     Sef Birou IT

                                                               Horatiu Lica Mahalean

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din

pentru completarea Anexei 1 la  HCL nr. 37/2019 privind aprobarea

 tarifelor de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre pentru completarea Anexei 1 la  HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privindcolectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA

Vazand cererea 9158 din 18.07.2019 a SC ADP GHERLA SA;

Examinând raportul Directiei Economice nr. 27299 din 08.08.2019 ;

In conformitate cu art.2 alin. (1), (5) si (7) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aproba completarea pct. 5 al Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA cu sintagma „ deseuri vegetale” conform Anexei 1 la prezentul hotarare.

Art. 2 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

                       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr.consilieri:                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                     SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                         MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezi ANEXA - Tarife ADP

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice