Proiect privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8137/25.06.2019

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unei hotărâri

privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 46 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind parcelarea terenului

înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 25.06.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            APROBAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                       PRIMAR

NR.  8058    DIN  24.06.2019                                                                  NESELEAN IOAN

 

REFERAT DE SPECIALITATE

Privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

Terenul identificat în CF nr. 55384 Gherla se află în sat Băița având nr. administrativ 69 și a făcut obiectul primei înregistrări în cartea funciară în anul 2018 când a luat naștere numărul cadastral 55384; pe acest teren în suprafață de 2340 mp se află Cămin Cultural, cu suprafața construită de 120 mp fiind înregistrat în domeniul public al Municipiului Gherla, respectiv o anexă (WC) cu suprafața construită de 6 mp.

Terenul se află în intravilanul localității Gherla, sat Băița conform PUG aprobat prin HCL 81/1999, HCL 100/2009, HCL 42/2013, HCL 92/2015. Imobilul figurează în inventarul domeniului public la poziția 18. Inventarul bunurilor s-a întocmit în temeiul Legii 213/1998 unde s-a trecut suprafața de 2340 mp, suprafață care figura la momentul respectiv în cartea funciară. Ulterior în temeiul Legii 1/2000 Comisia locală de fond funciar a compensat Parohia Ortodoxă Băița cu o suprafață de 1000 mp; teren care se suprapune parțial cu suprafața de 2340 mp proprietatea Mun. Gherla la ora actuală.

Pentru clarificarea situației juridice privind proprietatea Parohiei Ortodoxe Băița, este necesar ca proprietatea Municipiului Gherla să se diminueze cu 1000 mp, teren înscris în Titlu de proprietate nr. 3083/1187 din 18.06.2004, T 40 P2 emis în favoarea Parohiei Ortodoxe Băița.

Drept pentru care propunem adoptarea unei Hotărâri ale Consiliului Local de parcelare astfel:

Întocmit,

 consilier asistent

                                                             MOIȘAN Gavril

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE NR.        DIN

 

privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Văzând Referatul de specialitate cu nr. 8058/24.06.2019, întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală .

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c )   şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla situat în sat Băița nr. 69, St = 2340 mp în două parcele astfel:

  • Parcela 1 cu suprafața de 1340 mp, categoria de folosință Curți Construcții (Cc), pe care se află Corp 1 – Cămin Cultural având fundația din piatră, zidăria din cărămidă și acoperișul din țiglă, avînd trei încăperi. Construcția nu deține certificat de performanță energetică și nici lift; și a fost edificată în anul 1919 fără autorizație de construcție; Corp 2- construcție fără acte, toaletă cu suprafața construită de 6 mp; parcelă care va rămâne în proprietatea Municipiului Gherla, în cotă de 1/1 parte,
  • Parcela 2 cu suprafața de 1000 mp categoria de folosință Fânețe (F); teren care se identifică în totalitate cu terenul din Titlul de Proprietate 1083/1187 din 18.06.2004 și va face obiectul primei înscrieri în favoarea  Parohiei Ortodoxe Băița.

Art. 2. Se va proceda la modificarea inventarului domeniului public prin diminuarea suprafeței înscrise la poziția 18 de la 2340 mp la 1340 mp.

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Parohia Ortodoxă Băița.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                  MIHAI ROTAR

Nr. voturi  ”împotrivă”                                                                                      

Nr. Voturi ”abțineri”Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice