Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                       VIZAT PRIMAR

Nr. 22389 din 14.03.2019                                                                                 IOAN NESELEAN

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Urmare a cererii nr 2449 din 01.03.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.05.2019  am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2018 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in anul 2018 a fost de 4.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

Preturile propuse incepand cu 01.05.2019 sunt urmatoarele:

-    Tarife orare la utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 1

-    Tarife orare la utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 2

 • Tarife manopera si utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 3

 • Tarife manopera si utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 4

 • Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan conform anexei 5

 • Tarife manopera (diverse) pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 6

 • Tarife manopera ( diverse) pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 7

 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 8

 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice  conform anexei 9

 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 10

 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 11

Prin urmare:

PROPUNEM

 

Aprobarea  manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan, si a tarifelor pentru servicii diverse de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10 si 11 la prezentul raport.

 

 

                                                                                         Sef Birou IT

                                                                                 Horatiu Lica Mahalean

 

 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

PRIVIND NECESITATEA MAJORARII TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE  ADP GHERLA S.A., INCEPAND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, PROPUSE SPRE APROBARE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, PRECUM SI APROBAREA DE TARIFE PENTRU CONSTRUCTII

 

             Subscrisa, ADP Gherla S.A., cu sediul social in mun. Gherla, str. Gelu, nr. 7,  CUI RO227969, ONRC J12/112/1991, reprezentata prin director general Ing. Muresan Genel,

avand in vedere:

 • modificarile aduse HG 937/2018 salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
 • rata inflatie de 4.60 pe anul 2018 comunicata de Institutul de National de Statistica,
 • necesitatea aprobarii de noi tarife aferente activitatii de constructii

prin prezenta respectuos va solicitam aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile prestate catre Primaria Municipiului Gherla si terti,

 

Director general                                                                                   Contabil Sef

Muresan Genel                                                                                    Neamtu Eugen

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR                     din

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea manoperei directe si a unor tarife pentru lucrarile prestate de catre SC ADP GHERLA SA – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Vazand cererea nr 2449 din 01.03.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.05.2019 ;

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 22389 din 14.03.2019 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu 01.05.2019

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                                                                      HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC ADP GHERLA SA  incepand cu 01.05.2019 astfel:

-    Tarife orare la utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 1

-    Tarife orare la utilaje pentru persoane fizice si juridice (terti) conform anexei 2

 • Tarife manopera si utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 3

 • Tarife manopera si utilaje pentru persoane fizice si juridice (terti) conform anexei 4

 • Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan conform anexei 5

 • Tarife manopera (diverse) pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 6

 • Tarife manopera ( diverse) pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 7

 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 8

 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice  conform anexei 9

 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 10

 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 11

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8% pentru primarie, iar pentru terti procentul de profit intre 10-50%

Art. 3 : anexele nr. 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 si 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                  MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

 

Atasamente:

Vizualizeaza - Anexele 1 - 11Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice