Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12296/ din 10.09.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea a unei hotărâri

Privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a 

Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a 

Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 10.09.2018.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

------------------

ROMÂNIA                                                                                                       VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                     NESELEAN  IOAN                                                  

 

Nr. 12292/10.09.2018

 

REFERAT

Privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Hotărârea Guvernului nr.797/2017- modificată și completată prin H.G.nr.417/2018 -  este actul normativ care revizuiește regulamentele – cadru de organizare și funcționare a SPAS-urilor din municipii, orașe și județe ca urmare a modificărilor legislative și stabilește atribuțiile acestora în asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor și structura orientativă de personal.

Potrivit art.6, alin.(1) din H.G.797/2017, modificată și completată, ” în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 41 şi art. 113 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre”

Serviciile publice de asistență socială au un rol integrator în ceea ce privește sprijinul acordat de autoritățile locale persoanelor sau chiar comunităților care se află în situații dificile.

Măsurile sunt necesare pentru asigurarea unui sprijin profesionist, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a resurselor comunității în domeniul educației, sănătății, locuirii, creșterii ocupării etc.

Având în vedere prevederile art.1, alin.(3) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale, propunem aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a  Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

SECRETAR              : ROTAR MIHAI            _________________

ȘEF SERV.RUNOS  : NECULA ILEANA      _________________

ȘEF SERV.SPAS      : CARABA ROZSIKA   _________________

 

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a  

Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința  ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială

Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr.                          ;

- Prevederile art.1, alin.(3), art.4, alin.(2) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

- Prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind Legea asistenței sociale;

- În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a, art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, actualizată, a administrației publice locale;

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.  - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială – conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  - Se aprobă structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială – conform Anexei nr.2.

Anexa nr.2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă, Serviciul RUNOS și SPAS.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

 

 

Nr.consilieri                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                              ROTAR MIHAI

Nr. „Abțineri”

------------------

Anexa nr.1 la H.C.L.nr.____din______________

 

 

ROMÂNIA                                                                                                         PRIMAR                                                                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                                      NESELEAN IOAN                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

 

 

 

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

    ART. 1

    Direcţia de asistenţă socială este structura specializată  în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără personalitate juridică înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

    ART. 2

    În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

    a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

    b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

    d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;

    e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;

    f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

    g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

    h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

    ART. 3

    (1) Atribuţiile Direcției de Asistență Socială în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială;

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

    d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

    h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    (2) Atribuţiile Serviciului Public de Asistență Socială în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.

    b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

    f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

    g)colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

    h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale din cadrul unității de asistență socială;

    i) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

    j) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

    k)  evaluează şi monitorizează activitatea asistentilor personali, în condiţiile legii;

    l) planifică şi realizează activităţi de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

    m) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

    n) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

    p) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b) Direcția de Asistență Socială organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.

    ART. 4

    (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

    (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informaţii colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i).

    (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

    a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale;

    b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;

    c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;

    d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari;

    e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.

    ART. 5

    (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

    (2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.

    (3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

    (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

    (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia îl transmite spre consultare consiliului judeţean.

    (6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.

    ART. 6

    (1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale:

    a) asigurarea informării comunităţii;

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

    c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

    d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

    e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:

    a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;

    b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;

    c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 7

    În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia realizează următoarele:

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

    c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

    e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;

    f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

    g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

    h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

    ART. 8

    (1) Serviciile sociale acordate de Direcţie având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:

    a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

    b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;

    c) centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

    d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

    e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;

    f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.

    (2) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.

    (3) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:

    a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;

    b) servicii de asistenţă şi suport.

    (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Direcţia:

    a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

    b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

    c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

    d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

    e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

    f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

    g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

    h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

    i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;

    j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;

    k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

    (5) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

    a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

    b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.

    (6) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

    (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecţiei copilului, Direcţia:

    a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

    b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

    c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

    d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;

    e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

    f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;

    g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

    h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

    i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

    j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

    k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc.

    ART. 9

    (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Direcţiei de Asistență Socială se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura  Direcţiei.

    (2) Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei, pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

    (3) Atribuţiile Direcţiei, prevăzute la art. 3, se completează cu alte atribuţii prevăzute de lege, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 10

    (1) Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local.

    (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

    ART. 11

    (1) Structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal şi compartimentarea Direcției de Asistență Socială.

    (2) Compartimentarea Direcției de Asistență Socială va fi următoarea:

         a) Compartimentul de servicii  sociale

            - 1a) Centrul de îngrijiri la domiciliu

            - 2a) Cantina de ajutor social

         b) Compartimentul de prestatii  sociale

    (3) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei, consiliul local poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin directorul  va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 din hotărâre.

    (6) În situaţii excepţionale se aplică prevederile art. 40 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Directorul va facilita accesul personalului la programe de formare profesională.

    ART. 12

  1. Conducerea Direcției de Asistență Socială se asigură de către director.
  2. Directorul are calitatea de funcționar public.

    ART. 13

    (1) Funcţia de director se ocupă în condiţiile legii.

    (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă:

    a) asistenţă socială sau sociologie;

    b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

    c) drept;

    d) ştiinţe administrative;

    e) sănătate;

    f) economie sau management, finanţe, contabilitate.

    (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    (4) Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

ART. 16

    (1) Directorul Direcţiei asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. Directorul emite dispoziţii.

    (2) Directorul reprezintă Direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

    (3) Directorul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

    a) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;

    b) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii;

    c) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;

    d) propune sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

    (5) În absenţa directorului, atribuţiile acestuia se exercită  de unul dintre şefii de compartiment, desemnat de director, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei.

    ART. 17

    Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului Direcţiei se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.

 

 

SECRETAR              : ROTAR MIHAI            _________________

ȘEF SERV.RUNOS  : NECULA ILEANA      _________________

ȘEF SERV.SPAS      : CARABA ROZSIKA   _________________

 

 

 

 

Vezi dezbaterea in format PDFÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice